Raportowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Klient

Grupa Kapitałowa posiadająca kilka spółek zależnych z siedzibą w Polsce notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Potrzeby

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych zgodnie z MSSF.
  • Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z MSSF.
  • Sporządzanie wszystkich elementów wchodzących w skład raportu kwartalnego/półrocznego oraz rocznego dla Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
  • Współuczestniczenie w sporządzaniu raportów bieżących publikowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczących spraw finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych.

Nasze rozwiązanie

W związku z notowaniem Jednostki Dominującej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i koniecznością publikowania raportów okresowych na bieżąco nadzorujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Sporządzamy Sprawozdania Finansowe zgodnie z MSSF, które podlegają półrocznym przeglądom oraz rocznym badaniom przez biegłego rewidenta. Sporządzamy również wszystkie pozostałe elementy raportów okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dodatkowo analizujemy zdarzenia bieżące w całej Grupie Kapitałowej pod kątem konieczności ich publikacji na Giełdzie papierów Wartościowych w formie raportu bieżącego. Współpracujemy z Emitentem w przypadku konieczności korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego.

Efekty

Prawidłowo sporządzone sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zarówno dla Jednostki Dominującej, jej spółek zależnych oraz Grupy Kapitałowej

Publikowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych prawidłowo sporządzonych raportów okresowych oraz bieżących w terminach wymaganych przepisami prawa

Może Cię zainteresować

Dlaczego termin podany przez Ministerstwo Finansów na raportowanie MDR-3 budzi wiele wątpliwości? Czy faktycznie jest to kontrowersyjna kwestia?
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.