Pracowniku, PIT-2 złożysz także w trakcie roku!

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Polskiego Ładu zakłada możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2 również w trakcie roku.

Dnia 28 stycznia 2022 roku ustawa nowelizująca Polski Ład została skierowana do Senatu. 

Wobec tego, pragniemy przedstawić Państwu najistotniejsze informacje dotyczące oświadczenia PIT-2 wraz ze wskazaniem procedowanych zmian.

Czym jest PIT-2?

PIT-2 to dobrowolne oświadczenie, które pracownik może złożyć swojemu pracodawcy.

Po jego złożeniu pracodawca obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza ją o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 5.100 zł.

Wobec tego, pracownik po złożeniu formularza otrzyma wyższe wynagrodzenie z uwagi na fakt, że zmniejszy się kwota zaliczki na podatek dochodowy, która pobierana jest przez płatnika.

Warto zaznaczyć, że PIT-2 nie dotyczy osób osiągających dochody na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Kto nie powinien składać PIT-2?

Tak jak wskazano powyżej, PIT-2 nie dotyczy osób, które wykonują czynności w oparciu o umowę zlecenia czy umowę o dzieło. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy przykładowo podatnik:

  • zatrudniony jest w kilku miejscach w oparciu o umowę o pracę,
  • prowadzi dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą lub
  • pobiera emeryturę bądź rentę

– zaleca się stosowanie kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie u jednego płatnika z jednego tytułu. Złożenie PIT-2 u każdego z pracodawców będzie wiązało się z koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Wynika to z faktu, że podatnikowi przysługuje wyłącznie „jedna” kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5.100 zł rocznie.

Dlaczego złożenie PIT-2 stało się bardziej istotne w 2022 roku?

Od początku stycznia 2022 roku w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, kwota zmniejszająca podatek wynosi 5.100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie.

Do końca 2021 roku kwota ta była znacznie niższa – dla osób osiągających roczny dochód w przedziale od 13.000 zł do 85.528 zł wynosiła 525,12 zł, czyli 43,76 zł miesięcznie.

Złożenie PIT-2 w 2022 roku oznacza zatem, że pracodawca pomniejszy każdą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w 2022 roku o 425 zł.

Kiedy należy złożyć PIT-2?

PIT-2 jest składany najczęściej przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Obowiązuje ono do odwołania, co oznacza że pracownik nie musi składać go ponownie.

W myśl obowiązujących przepisów, oświadczenie powinno zostać złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Złożenie oświadczenia po pierwszej wypłacie wynagrodzenia skutkuje jego obowiązywaniem dopiero od początku kolejnego roku podatkowego.

Wobec powyższego, jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie to oświadczenia nie składa się ponownie.

Wskazana w tytule artykułu nowelizacja tzw. Polskiego Ładu przewiduje jednak możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku. Płatnik obowiązany będzie wówczas do odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

Co zawiera PIT-2?

Pracownik składający oświadczenie wskazuje swoje dane identyfikacyjne oraz potwierdza, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT (tj. dochodów z działalności gospodarczej)
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany w treści oświadczenia w pkt 1) przedstawionym powyżej. W wyniku wprowadzenia zmiany punkt ten otrzyma następujące brzmienie:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.

Wniosek, o którym mowa, dotyczy złożenia przez podatnika na piśmie oświadczenia podatnika skierowanego do organu rentowego, w którym podatnik wskaże że kwota zaliczki nie ma być pomniejszana w trakcie roku o kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek taki może być wycofany przez podatnika. Wówczas organ rentowy pomniejszać będzie zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek od miesiąca, w którym nastąpiło jego wycofanie lub od następnego miesiąca, jeśli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie, nie miał takiej możliwości.

Co jeśli pracownik nie złożył PIT-2?

Pracownik może skorzystać samodzielnie z kwoty zmniejszającej od podatku w rozliczeniu rocznym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z drukiem omawianego oświadczenia – jest on dostępny na stronie internetowej TUTAJ.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że PIT-2 oraz kwoty zmniejszającej podatek nie należy mylić z ulgą dla klasy średniej – są to dwie, zupełnie od siebie odrębne preferencje podatkowe. 

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Co będzie zawierał nowy PIT-2? Jakie grupy podatników będą mogły go złożyć i czy wcześniej złożone oświadczenia stracą ważność?
Ustawa nowelizująca tzw. Polski Ład ma dwa cele. Pierwszym jest zmiana w zakresie stosowania PIT-2. Drugim – uregulowanie przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Usługi