fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Pracowniku, PIT-2 złożysz także w trakcie roku!

PIT-2

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Polskiego Ładu zakłada możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2 również w trakcie roku.

Dnia 28 stycznia 2022 roku ustawa nowelizująca Polski Ład została skierowana do Senatu.

Wobec tego, pragniemy przedstawić Państwu najistotniejsze informacje dotyczące oświadczenia PIT-2 wraz ze wskazaniem procedowanych zmian.

Czym jest PIT-2?

PIT-2 to dobrowolne oświadczenie, które pracownik może złożyć swojemu pracodawcy.

Po jego złożeniu pracodawca obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza ją o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 5.100 zł.

Wobec tego, pracownik po złożeniu formularza otrzyma wyższe wynagrodzenie z uwagi na fakt, że zmniejszy się kwota zaliczki na podatek dochodowy, która pobierana jest przez płatnika.

Warto zaznaczyć, że PIT-2 nie dotyczy osób osiągających dochody na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Kto nie powinien składać PIT-2?

Tak jak wskazano powyżej, PIT-2 nie dotyczy osób, które wykonują czynności w oparciu o umowę zlecenia czy umowę o dzieło. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy przykładowo podatnik:

  • zatrudniony jest w kilku miejscach w oparciu o umowę o pracę,
  • prowadzi dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą lub
  • pobiera emeryturę bądź rentę

– zaleca się stosowanie kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie u jednego płatnika z jednego tytułu. Złożenie PIT-2 u każdego z pracodawców będzie wiązało się z koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Wynika to z faktu, że podatnikowi przysługuje wyłącznie „jedna” kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5.100 zł rocznie.

Dlaczego złożenie PIT-2 stało się bardziej istotne w 2022 roku?

Od początku stycznia 2022 roku w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, kwota zmniejszająca podatek wynosi 5.100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie.

Do końca 2021 roku kwota ta była znacznie niższa – dla osób osiągających roczny dochód w przedziale od 13.000 zł do 85.528 zł wynosiła 525,12 zł, czyli 43,76 zł miesięcznie.

Złożenie PIT-2 w 2022 roku oznacza zatem, że pracodawca pomniejszy każdą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w 2022 roku o 425 zł.

Kiedy należy złożyć PIT-2?

PIT-2 jest składany najczęściej przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Obowiązuje ono do odwołania, co oznacza że pracownik nie musi składać go ponownie.

W myśl obowiązujących przepisów, oświadczenie powinno zostać złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Złożenie oświadczenia po pierwszej wypłacie wynagrodzenia skutkuje jego obowiązywaniem dopiero od początku kolejnego roku podatkowego.

Wobec powyższego, jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie to oświadczenia nie składa się ponownie.

Wskazana w tytule artykułu nowelizacja tzw. Polskiego Ładu przewiduje jednak możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku. Płatnik obowiązany będzie wówczas do odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

Co zawiera PIT-2?

Pracownik składający oświadczenie wskazuje swoje dane identyfikacyjne oraz potwierdza, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT (tj. dochodów z działalności gospodarczej)
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany w treści oświadczenia w pkt 1) przedstawionym powyżej. W wyniku wprowadzenia zmiany punkt ten otrzyma następujące brzmienie:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.

Wniosek, o którym mowa, dotyczy złożenia przez podatnika na piśmie oświadczenia podatnika skierowanego do organu rentowego, w którym podatnik wskaże że kwota zaliczki nie ma być pomniejszana w trakcie roku o kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek taki może być wycofany przez podatnika. Wówczas organ rentowy pomniejszać będzie zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek od miesiąca, w którym nastąpiło jego wycofanie lub od następnego miesiąca, jeśli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie, nie miał takiej możliwości.

Co jeśli pracownik nie złożył PIT-2?

Pracownik może skorzystać samodzielnie z kwoty zmniejszającej od podatku w rozliczeniu rocznym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z drukiem omawianego oświadczenia – jest on dostępny na stronie internetowej TUTAJ.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że PIT-2 oraz kwoty zmniejszającej podatek nie należy mylić z ulgą dla klasy średniej – są to dwie, zupełnie od siebie odrębne preferencje podatkowe.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}