fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Porozumienie inwestycyjne, czyli PI

porozumienie inwestycyjne

Polski Ład wprowadził wiele zmian w prawie podatkowym, wśród nich pragniemy wskazać na instytucję Porozumienia Inwestycyjnego.

W dzisiejszym artykule pragniemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z zawieraniem porozumień inwestycyjnych. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie w Ordynacji Podatkowej, które zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Czym jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne jest rodzajem umowy zawieranej pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym.

Umowa ta dotyczy, w szczególności, skutków podatkowych w zakresie podejmowanych przez inwestora działań. Zgodnie z Ordynacją podatkową, umowa ma służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów prawa podatkowego.

Reasumując, zawarcie porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowych zwiększa bezpieczeństwo podatkowe inwestora.

Kto może zawrzeć porozumienie inwestycyjne?

Możliwość zawarcia umowy została uzależniona od posiadania statusu inwestora, czyli:

osoby planującej lub rozpoczynającej inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca wskazuje również na definicję pojęcia inwestycji. Jest nią:

 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

–  której wartość wynosi co najmniej 50.000.000 zł, przy czym wartość inwestycji wyrażonej w walucie obcej ustala się z uwzględnieniem kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Zakres przedmiotowy podmiotów uprawnionych do zawarcia porozumienia inwestycyjnego jest zatem ograniczony.

Co może obejmować porozumienie inwestycyjne?

 • dokonanie oceny, że cena transferowa w transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane,
 • dokonanie oceny, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie niniejszego porozumienia,
 • klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN),
 • opis i klasyfikację towaru lub usługi wraz z właściwą stawką podatku,
 • interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie nieobjętym powyższymi punktami.

Można zatem stwierdzić, że porozumienie inwestycyjne jest alternatywą dla takich aktów jak: uprzednie porozumienie cenowe, opinia zabezpieczająca, interpretacja indywidualna, wiążąca informacja stawkowa i akcyzowa.

Porozumienie inwestycyjne zapewnia zatem podatnikowi większą ochronę oraz bezpieczeństwo podatkowe niż w przypadku interpretacji indywidualnych.

Jak przedstawia się procedura zawarcia porozumienia inwestycyjnego?

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na wniosek inwestora lub grupy inwestorów (a także utworzonego w związku z podejmowaną inwestycją konsorcjum, spółką, oddziałem lub przedstawicielstwem).

Obligatoryjnymi elementami wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego są:

 • dane  identyfikujące inwestora;
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy;
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia;
 • proponowany przedmiot porozumienia.

Wniosek podlega opłacie wstępnej wynoszącej 50.000 zł od każdego inwestora składającego wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego podlega, ponadto, opłacie głównej w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej niż 100.000 zł i nie wyższej niż 500.000 zł.

Warto wskazać, że zarówno wniosek o zawarcie porozumienia, jak i inne pisma oraz dokumenty mogą być sporządzane w języku angielskim, co ma stanowić zachętę dla zagranicznych inwestorów.

Na jaki okres zawierane jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne obowiązywać będzie przez okres, który został uzgodniony w porozumieniu, nie dłużej jednak niż 5 lat podatkowych.

Porozumienie wiąże w tym okresie inwestora, organ właściwy w sprawie porozumienia oraz organy podatkowe.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi porozumienia inwestycyjnego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}