Porozumienie inwestycyjne, czyli PI

Polski Ład wprowadził wiele zmian w prawie podatkowym, wśród nich pragniemy wskazać na instytucję Porozumienia Inwestycyjnego.

W dzisiejszym artykule pragniemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z zawieraniem porozumień inwestycyjnych. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie w Ordynacji Podatkowej, które zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Czym jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne jest rodzajem umowy zawieranej pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym.

Umowa ta dotyczy, w szczególności, skutków podatkowych w zakresie podejmowanych przez inwestora działań. Zgodnie z Ordynacją podatkową, umowa ma służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów prawa podatkowego.

Reasumując, zawarcie porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowych zwiększa bezpieczeństwo podatkowe inwestora.

Kto może zawrzeć porozumienie inwestycyjne?

Możliwość zawarcia umowy została uzależniona od posiadania statusu inwestora, czyli:

osoby planującej lub rozpoczynającej inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca wskazuje również na definicję pojęcia inwestycji. Jest nią:

 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

–  której wartość wynosi co najmniej 50.000.000 zł, przy czym wartość inwestycji wyrażonej w walucie obcej ustala się z uwzględnieniem kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Zakres przedmiotowy podmiotów uprawnionych do zawarcia porozumienia inwestycyjnego jest zatem ograniczony.

Co może obejmować porozumienie inwestycyjne?

 • dokonanie oceny, że cena transferowa w transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane,
 • dokonanie oceny, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie niniejszego porozumienia,
 • klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN),
 • opis i klasyfikację towaru lub usługi wraz z właściwą stawką podatku,
 • interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie nieobjętym powyższymi punktami.

Można zatem stwierdzić, że porozumienie inwestycyjne jest alternatywą dla takich aktów jak: uprzednie porozumienie cenowe, opinia zabezpieczająca, interpretacja indywidualna, wiążąca informacja stawkowa i akcyzowa.

Porozumienie inwestycyjne zapewnia zatem podatnikowi większą ochronę oraz bezpieczeństwo podatkowe niż w przypadku interpretacji indywidualnych.

Jak przedstawia się procedura zawarcia porozumienia inwestycyjnego?

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na wniosek inwestora lub grupy inwestorów (a także utworzonego w związku z podejmowaną inwestycją konsorcjum, spółką, oddziałem lub przedstawicielstwem).

Obligatoryjnymi elementami wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego są:

 • dane  identyfikujące inwestora;
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy;
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia;
 • proponowany przedmiot porozumienia.

Wniosek podlega opłacie wstępnej wynoszącej 50.000 zł od każdego inwestora składającego wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego podlega, ponadto, opłacie głównej w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej niż 100.000 zł i nie wyższej niż 500.000 zł.

Warto wskazać, że zarówno wniosek o zawarcie porozumienia, jak i inne pisma oraz dokumenty mogą być sporządzane w języku angielskim, co ma stanowić zachętę dla zagranicznych inwestorów.

Na jaki okres zawierane jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne obowiązywać będzie przez okres, który został uzgodniony w porozumieniu, nie dłużej jednak niż 5 lat podatkowych.

Porozumienie wiąże w tym okresie inwestora, organ właściwy w sprawie porozumienia oraz organy podatkowe. 

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi porozumienia inwestycyjnego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych! To efekt wejścia w życia zmian w zakresie Polskiego Ładu. Zapraszamy na przegląd stanowisk sądów.

Usługi