Polski Ład – zmiany PIT [aktualizacja]

Najważniejsze zmiany w podatku PIT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 złotych, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5.100 złotych i będzie mieć charakter stały (tj. niezależny od wysokości podstawy). Obecnie zaś kwota wolna od podatku wynosi 8.000 zł, a kwota zmniejszająca podatek ma charakter degresywny.

Zmiana wysokości progu podatkowego

Podwyższeniu ulegnie wysokość progu podatkowego. Jest to niezwykle istotna zmiana z uwagi na fakt, że od nadwyżki ponad tę kwotę opłacany jest podatek według 32% stawki.  Po zmianach kwota ta ma wynosić 120.000 złotych, obecnie jest to 85.528 zł.

Ulga dla klasy średniej

Znajdzie zastosowanie w przypadku podatników podlegających opodatkowaniu w formie skali podatkowej, tj. pracowników osiągających przychody na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz w przypadku osób osiągających przychody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota ulgi uzależniona ma zostać od sumy uzyskanych, z wyżej wymienionych źródeł, przychodów. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą od sumy przychodów należy odjąć koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Wskazujemy, iż kwota ulgi ma mieć zastosowanie wśród podatników, których przychody wynoszą co najmniej 68.412 złotych i nie przekraczają kwoty 133.692 złotych. Z ulgi skorzystać będą mogli również małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy uzyskanych dochodów. Wówczas każdy z nich będzie mógł odliczyć ulgę obliczoną według przedstawionego wzoru od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w danym roku podatkowym.

Stawka i sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie ze zmianami wysokość składki zdrowotnej oraz sposób obliczania podstawy jej wymiaru uzależnione będą od formy opodatkowania wybranej przez ubezpieczonego.

Wysokość składki zdrowotnej wyniesie:

UBEZPIECZONYWYSOKOŚC STAWKI
Dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu opłacających:

     a) podatek dochodowy według stawki 19%,

     b) podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej według stawki 5%.
4,9% podstawy wymiaru, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

 a) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy wymiaru,

     b) składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.
Dla pozostałych podmiotów9% podstawy wymiaru

W ustawie wskazuje się także na dwa pojęcia: „roczna podstawa wymiaru składki” oraz „miesięczna podstawa wymiaru składki”. Także w tym przypadku ich definicja różni się w zależności od wybranej przez prowadzącego działalność gospodarczą formy opodatkowania.

FORMA OPODATKOWANIADEFINICJA ROCZNEJ PODSTAWY WYMIARU
Skala podatkowa (17, 32%).
Podatek liniowy wg jednolitej stawki 19%.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wg stawki 5%.
Roczną podstawę wymiaru stanowi dochód
z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami jego uzyskania w rozumieniu ustawy o PIT, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.W przypadku, gdy roczna podstawa wymiaru składki będzie niższa od kwoty stanowiącej iloczyn miesięcy w roku składkowym podlegania pod ubezpieczenie i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego to podstawę wymiaru stanowi ta kwota.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanychSposób ustalenia rocznej podstawy wymiaru uzależniony jest od kwoty osiągniętych przychodów.

     a) Jeśli przychody nie przekroczyły w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu kwoty 60.000 złotych to roczna podstawa wymiaru ustalana jest jako iloczyn liczby miesięcy podlegania w tym okresie ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty stanowiącej 60% przeciętnego wynagrodzenia[1],

     b) Jeśli przychody podatnika wynosiły powyżej 60.000 złotych i nie przekroczyły 300.000 zł to roczna podstawa wymiaru ustalana jest jako iloczyn liczby miesięcy podlegania w roku kalendarzowym ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego wynagrodzenia,

     c) Jeśli przychody podatnika w tym okresie przekroczyły 300.000 zł to roczna podstawa wymiaru ustalana jest jako iloczyn liczby miesięcy podlegania w tym okresie ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Przychody, o których mowa powyżej pomniejszane są o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

[1] tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (dalej: „przeciętne wynagrodzenie”).

FORMA OPODATKOWANIADEFINICJA MIESIĘCZNEJ PODSTAWY OPODATKOWANIA
Skala podatkowa (17, 32%).
Podatek liniowy wg jednolitej stawki 19%.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wg stawki 5%.
Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

     a) Dochód za pierwszy miesiąc ustala się jako różnicę między osiągniętymi przychodami
a poniesionymi kosztami ich uzyskania
w rozumieniu ustawy o PIT, pomniejszony
o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (jeśli nie zostały zaliczone do tych kosztów).

     b) Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów ich uzyskania w rozumieniu ustawy o PIT, pomniejszone o sumę dochodów ustalonych za poprzednie miesiące i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych a odliczonych (jeśli nie zostało zaliczone do tych kosztów).
Jeśli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu ustalona w powyższy sposób będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku to podstawę wymiaru stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia tego roku.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanychZa każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacana jest składka od miesięcznej podstawy wymiaru, którą stanowi:

    a) w przypadku gdy przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczyły 60.000 zł – kwota odpowiadająca 60% przeciętnego wynagrodzenia,

     b) w przypadku gdy przychody osiągnięte od początku roku przekroczyły 60.000 zł, ale nie przekroczyły 300.000 zł – kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu,

     c) w przypadku gdy przychody osiągnięte od początku roku przekroczyły 300.000 zł – kwota odpowiadająca 180% przeciętnego wynagrodzenia.
Przychody, o których mowa powyżej pomniejszane są o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Warto również wskazać, że w przypadku ubezpieczonego opodatkowanego w danym roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, po spełnieniu ustawowych przesłanek, możliwe jest ustalenie miesięcznej podstawy wymiaru składki stosowanej przez cały rok.

Objęcie składką zdrowotną osób z powołania

  • Zgodnie ze zmianami obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegać będą także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego u takich osób powstanie z dniem ich powołania i wygaśnie z dniem odwołania.

Zmiany w opodatkowaniu samochodów

  • Uchwalona ustawa zakłada także zmiany w opodatkowaniu samochodów na gruncie ustawy o PIT. Zmiany dotyczyć będą głównie dwóch płaszczyzn: 
    • samochodów wykupionych do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu,
    • ustalenia wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu prywatnego używania samochodu służbowego.
SAMOCHODY WYKUPIONE PO LEASINGU DO MAJĄTKU PRYWATNEGOPRYWATNE UŻYTKOWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
Obecnie podatnik, który wykupi poleasingowy samochód do majątku prywatnego może sprzedać go bez konieczności zapłaty podatku po upływie pół roku.
Po wprowadzeniu zmian przychód ze sprzedaży poleasingowanego, wykupionego do majątku prywatnego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.
Ustawa wprowadza w tym obszarze przepis przejściowy, który stanowi że zmiany dotyczyć będą składników majątku, które zostaną nabyte po 31 grudnia 2021 roku. Zatem auto wykupione do majątku prywatnego do 31 grudnia zastosowanie znajdą przepisy w dotychczasowym brzmieniu.
Zgodnie ze zmianami – wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ulegnie zmianie.
Dotychczas wartość ta ustalana była
w następujących wysokościach:     · 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,     · 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.
Z uchwalonej ustawy wynika, że wartość ta będzie wynosić:     · 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz dla samochodów stanowiących pojazd elektroniczny lub napędzany wodorem,     · 400 zł miesięcznie – dla pozostałych samochodów.

W przypadku pytań  w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Sprawdź na co należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników na gruncie VAT. Kiedy nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu?
Umowa o współpracę ze wspólnikiem – kiedy nie stanowi ukrytego zysku? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Czy fundacja rodzinna będzie narzędziem, które rozwiąże problemy dotyczące sukcesji firm rodzinnych? Czy zoptymalizuje ten proces pod względem podatkowym?

Usługi