Niezależny audyt funkcji podatkowej

W poniższym artykule pragniemy przedstawić Państwu pojęcie niezależnego audytu funkcji podatkowej oraz zaoferować pomoc Moore Polska w tym zakresie!

Na wstępie pragniemy wskazać, że niezależny audyt funkcji podatkowej (dalej: „NAFP”) ściśle wiąże się ze stosunkowo nowym instrumentem dostępnym dla podatników, tj. Programem Współdziałania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Szef KAS”). NAFP będzie szczególnie istotny dla podatników uczestniczących już w tym Programie, jak i dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do Programu.

Wobec tego, poniżej przedstawiamy podstawowe założenia, a także zalety zawarcia umowy o współdziałanie.

Czym jest umowa o współdziałanie?

To forma współpracy podatnika z Szefem KAS, w której podatnik, w zamian za transparentność podatkową oraz zwiększone obowiązki w zakresie zarządzania funkcją podatkową, będzie mógł między innymi zawierać porozumienia podatkowe z szefem KAS.

Co daje podatnikowi zawarcie umowy o współdziałanie?

Dzięki zawarciu umowy o współdziałanie po stronie podatnika występuje szereg korzyści wśród których można wyróżnić takie jak, w szczególności:

 • pewność rozliczeń podatkowych w warunkach transparentności podatkowej,
 • możliwość zawarcia z Szefem KAS porozumienia podatkowego w następujących sprawach: 
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • ustalania cen transferowych;
  • braku zasadności zastosowania art. 119a § 1, czyli przepisów dotyczących unikania opodatkowania,
  • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;
  • innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.
 • w przypadku złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji, po spełnieniu ustawowych warunków, nie nalicza się odsetek za zwłokę,
 • w przypadku złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji za okres rozliczeniowy objęty audytem monitorującym, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • brak obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej,

Kto może złożyć wniosek o zawarcie takiej umowy?

Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie może złożyć podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu CIT-8 w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartości 50.000.000 euro. Przeliczenia dokonuje się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

W 2022 roku będzie to wartość 229.970.000,00 złotych.

Audyt wstępny – dlaczego jest tak istotny?

Szef KAS zawiera umowę o współdziałanie wyłącznie z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z przeprowadzonego przez ten organ audytu wstępnego.

A więc do czego stosowany jest NAFP?

NAFP jest niezwykle istotnym narzędziem, dzięki któremu podatnik ma możliwość, w szczególności, zweryfikowania funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie, prawidłowości rozliczeń podatkowych czy skuteczności wdrożonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Podmiot przeprowadzający NAFP sporządza po jego zakończeniu raport, w którym zamieszcza wynik dotyczący audytu oraz dołącza do niego wszelką dokumentację zawierającą testy i procedury, które zostały zastosowane w trakcie audytu. Raport jest następnie przekazywany podatnikowi.

Kto może przeprowadzić NAFP?

NAFP przeprowadza się na zlecenie podatnika. Audyt ten może zostać podjęty przez niezależnego audytora podatkowego. Wobec tego, warto wskazać jakie podmioty uznawane są przez ustawodawcę za niezależne w obrębie omawianego tematu.

Niezależnym audytorem podatkowym może być spółka doradztwa podatkowego, firma audytorska, doradca podatkowy lub biegły rewident. Podmioty te muszą jednak spełnić pewne warunki. NAFP nie może bowiem przeprowadzić podmiot, który w okresie objętym tym audytem podatkowym oraz w trakcie jego przeprowadzania:

 • wykonywał lub wykonuje na rzecz podatnika czynności rewizji finansowej, usługi doradztwa podatkowego lub prawnego,
 • jest krajowym podmiotem powiązanym lub zagranicznym podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wobec: 
  • podatnika,
  • podmiotu wykonującego usługi doradztwa podatkowego lub czynności rewizji finansowej na rzecz tego podatnika,
 • wykonywał lub wykonuje usługi doradztwa podatkowego lub czynności rewizji finansowej na rzecz podmiotu, który świadczy na rzecz podatnika takie usługi

Zapoznaj się z ofertą Moore Polska!

Moore Polska oferuje Państwu przeprowadzenie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Naszą ofertę kierujemy, w szczególności, do podatników uczestniczących w Programie Współdziałania oraz do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do programu.

Warto jednak jeszcze raz wskazać, że  w związku z uregulowaniami prawnymi, tego rodzaju audyt może zostać przeprowadzony wyłącznie dla podmiotów, które w okresie objętym audytem nie korzystały z naszych usług w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego i rewizji finansowej.

Na oferowany przez nas niezależny audyt składają się, w szczególności, takie czynności jak:

 • badanie prawidłowości rozliczeń zobowiązań podatkowych,
 • weryfikację procedur i procesów podatkowych realizowanych w Państwa działalności w odniesieniu do skuteczności oraz adekwatności wdrożonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego,
 • sporządzenie raportu z audytu wraz z niezbędną dokumentacją oraz zaleceniami.

W przypadku zainteresowania szczegółami współpracy, serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych! To efekt wejścia w życia zmian w zakresie Polskiego Ładu. Zapraszamy na przegląd stanowisk sądów.

Usługi