fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Biała lista podatników VAT

the young businessman ticks off in in a square

Już od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni tzw. Białą listę podatników VAT. Skutki odczujemy zarówno na gruncie VAT, jak i podatków dochodowych.

Biała lista podatników będzie wykazem podmiotów:
 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Rejestr zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Funkcjonujące do tej pory rejestry zostaną połączone w jedną bazę podatników VAT, która zostanie rozszerzona o dodatkowe dane (takie jak m.in. numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym). W założeniu Ministerstwa Finansów, biała lista ma ułatwić weryfikację kontrahentów.

Zakres danych w wykazie

Wykaz będzie zawierał następujące dane (art. 96b. ust. 3 ustawy o VAT):

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako  „podatnik  VAT  czynny”  albo  „podatnik  VAT  zwolniony”,  w tym  podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizyczne;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków  rozliczeniowych,  o których  mowa  w art. 49 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia  29 sierpnia 1997 r.  –  Prawo  bankowe,  lub  imiennych  rachunków  w spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej, której  podmiot  jest  członkiem,  otwartych  w związku  z prowadzoną  przez  członka  działalnością  gospodarczą  –  wskazanych  w zgłoszeniu  identyfikacyjnym  lub  zgłoszeniu  aktualizacyjnym  i potwierdzonych  przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowe.

W związku z umieszczeniem w nowym wykazie podatników VAT rachunków rozliczeniowych kontrahenta, podatnik przed dokonaniem przelewu do danego kontrahenta powinien sprawdzać, czy dany rachunek rozliczeniowy zgadza się z tym znajdującym się w wykazie.

Aktualizacja danych w wykazie

Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

Skutki na gruncie VAT

Obowiązek weryfikacji kontrahentów dla celu rozliczania VAT wiąże się z dochowaniem tzw. należytej staranności. Dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego niezbędne jest dochowanie należytej staranności przy współpracy z kontrahentem, m.in. poprzez weryfikację statusu kontrahenta w wykazie.

Zmiany w ustawie o PIT i ustawie o CIT

W ustawach o podatkach dochodowych przewidziano konsekwencje dokonaniu przelewu na rachunek bankowy inny niż ujawniony w wykazie. Co do zasady przepisy wchodzą w życie już 1 września 2019 roku, ale sankcje podatkowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Od stycznia 2020 r. brak weryfikacji białej listy podatników VAT będzie się wiązał z ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony przez kontrahenta VAT oraz ograniczeniem odliczenia kosztów podatkowych wynikających z faktur zapłaconych na inne konto, niż ujawnione w zbiorczym wykazie.

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 PLN zostanie dokonana:

 • bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 • przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.

Jeżeli przedsiębiorca bezzasadnie zaliczy do kosztów podatkowych wartość zapłaty na inne konto niż ujawnione w wykazie, zobowiązany będzie do odpowiedniego zmniejszenia kosztów podatkowych, a w razie braku możliwości zmniejszenia kosztów – do zwiększenia wysokości przychodów.

Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania tylko pod warunkiem, że Podatnik złoży zawiadomienie o wpłacie na inny rachunek bankowy do naczelnika urzędu  skarbowego  właściwego  dla  wystawcy  faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Odpowiedzialność solidarna

Do Ordynacji podatkowej zostanie wprowadzony przepis, zgodnie z którym podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności potwierdzone fakturą, zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.

Gdybyście chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Wioleta Kosińska

Specjalista ds. podatków w Dziale Podatków

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}