Biała lista podatników VAT

Już od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni tzw. Białą listę podatników VAT. Skutki odczujemy zarówno na gruncie VAT, jak i podatków dochodowych.

Biała lista podatników będzie wykazem podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Rejestr zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Funkcjonujące do tej pory rejestry zostaną połączone w jedną bazę podatników VAT, która zostanie rozszerzona o dodatkowe dane (takie jak m.in. numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym). W założeniu Ministerstwa Finansów, biała lista ma ułatwić weryfikację kontrahentów.

Zakres danych w wykazie

Wykaz będzie zawierał następujące dane (art. 96b. ust. 3 ustawy o VAT):

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako  „podatnik  VAT  czynny”  albo  „podatnik  VAT  zwolniony”,  w tym  podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizyczne;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków  rozliczeniowych,  o których  mowa  w art. 49 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia  29 sierpnia 1997 r.  –  Prawo  bankowe,  lub  imiennych  rachunków  w spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej, której  podmiot  jest  członkiem,  otwartych  w związku  z prowadzoną  przez  członka  działalnością  gospodarczą  –  wskazanych  w zgłoszeniu  identyfikacyjnym  lub  zgłoszeniu  aktualizacyjnym  i potwierdzonych  przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowe.

W związku z umieszczeniem w nowym wykazie podatników VAT rachunków rozliczeniowych kontrahenta, podatnik przed dokonaniem przelewu do danego kontrahenta powinien sprawdzać, czy dany rachunek rozliczeniowy zgadza się z tym znajdującym się w wykazie.

Aktualizacja danych w wykazie

Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

Skutki na gruncie VAT

Obowiązek weryfikacji kontrahentów dla celu rozliczania VAT wiąże się z dochowaniem tzw. należytej staranności. Dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego niezbędne jest dochowanie należytej staranności przy współpracy z kontrahentem, m.in. poprzez weryfikację statusu kontrahenta w wykazie.

Zmiany w ustawie o PIT i ustawie o CIT

W ustawach o podatkach dochodowych przewidziano konsekwencje dokonaniu przelewu na rachunek bankowy inny niż ujawniony w wykazie. Co do zasady przepisy wchodzą w życie już 1 września 2019 roku, ale sankcje podatkowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Od stycznia 2020 r. brak weryfikacji białej listy podatników VAT będzie się wiązał z ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony przez kontrahenta VAT oraz ograniczeniem odliczenia kosztów podatkowych wynikających z faktur zapłaconych na inne konto, niż ujawnione w zbiorczym wykazie.

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 PLN zostanie dokonana:

 • bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 • przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.

Jeżeli przedsiębiorca bezzasadnie zaliczy do kosztów podatkowych wartość zapłaty na inne konto niż ujawnione w wykazie, zobowiązany będzie do odpowiedniego zmniejszenia kosztów podatkowych, a w razie braku możliwości zmniejszenia kosztów – do zwiększenia wysokości przychodów.

Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania tylko pod warunkiem, że Podatnik złoży zawiadomienie o wpłacie na inny rachunek bankowy do naczelnika urzędu  skarbowego  właściwego  dla  wystawcy  faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Odpowiedzialność solidarna

Do Ordynacji podatkowej zostanie wprowadzony przepis, zgodnie z którym podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności potwierdzone fakturą, zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.

Gdybyście chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Autor: Wioleta Kosińska

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.

Usługi