Analiza rentowności – czyli jak interpretować wskaźniki?

Każdy podmiot, którego celem jest nie tylko dodani wynik finansowy ale również rozwój prowadzonej działalności jest zobowiązany do ciągłej analizy osiąganych wyników.

Okresowa analiza umożliwia ustalenie czy dotychczasowa działalność daje zamierzone cele oraz określa kierunek i sposób doskonalenia działalności w przyszłości. Ciągła analiza wskaźników pozwala szybciej określić kierunek działania, który pozwoli na osiągnięcie pozytywnych wyników.

Rentowność przedsiębiorstwa – pojęcie oraz jej cel?

Rentowność to odpowiednio obliczony wynik finansowy działalności gospodarczej. Jest jednym ze wskaźników analizy finansowej, który określa jak szybko osiągniemy zwrot z zaangażowanego kapitału w przedsiębiorstwo. Analiza stosunku wyniku do poszczególnych pozycji bilansowych daje odpowiedzi o bieżącej sytuacji prowadzonej działalności jak i umożliwia zaprojektowanie działań rozwoju w poszczególnych obszarach. Najczęściej im wyższe wskaźniki rentowności tym sytuacja finansowa podmiotu jest korzystniejsza. Poziom rentowności przedsiębiorstwa ma wpływ zarówno na sam podmiot jak i jego otoczenie m.in odbiorców, kredytodawców czy wierzycieli.

Analiza rentowności – jakie wskaźniki wykorzystuje?

Do przeprowadzenia analizy rentowności wykorzystuje się następujące wskaźniki:

  1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS – Return of sale)
Analiza rentowności

Rentowność sprzedaży jest podstawowym wskaźnikiem, który określa jaki zysk przedsiębiorstwo generuje z podstawowej działalności jednostki. Im wyższy wynik tego wskaźnika tym sytuacja przedsiębiorstwa jest bardziej zyskowna. Ujemny wynik tego wskaźnika informuje, że podmiot nie generuje zysku z podstawowej działalności. Jeżeli sam wynik finansowy jest dodani to może świadczyć o bardziej rentownej pozostałej działalności.

  • Wskaźnik rentowności aktywów (ROA – Return on Assets)
Analiza rentowności

Rentowność aktywów jest to wskaźnik, który określa w jaki sposób podmiot korzysta z posiadanych zasobów majątku w celu osiągnięcia zysku. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym sytuacja przedsiębiorstwa jest bardziej korzystna. Wskaźnik ten mówi nam jak przedsiębiorstwo dysponuje majątkiem, umożliwia ocenę jakości oraz efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.

  • Wskaźnik rentowności kapitału (ROE – Return of equity)
Analiza rentowności

Rentowność kapitału własnego jest to wskaźnik, który informuje o zdolności wykorzystania zaangażowanego kapitału w przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia zysku. Wskaźnik ten głównie interesuje udziałowców oraz akcjonariuszy. Z reguły im wyższy wynik tym sytuacja przedsiębiorstwa jest korzystniejsza.

________________________________________________

Bibliografia:

 J. Nesterak, S. Kruk Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie, 2018, s. 73-94

Z. Dresler, Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie, 2014

P. Pabianiak, Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa, Wyd. Bussiness Concepts, 2016, s. 92-104.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza rentowności? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza zadłużenia? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza płynności? Jakie są jej rodzaje?
Jakie jest 6 kluczowych tematów, na które Rada Nadzorcza powinna kierować swoją uwagę? Jaka jest rola Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru finansowego firmy? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Usługi