Zmiany w fakturowaniu w 2022 roku

Na jakie zmiany w fakturowaniu należy się przygotować? Jakie ułatwienia wprowadza ustawodawca? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian związanych z fakturowaniem, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

1. Wcześniejsze wystawianie faktur

Do końca 2021 roku podatnik mógł wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

W wyniku wprowadzanych zmian, od dnia 1 stycznia 2022 roku podatnik może wystawić fakturę nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

2. Elementy faktury korygującej

Od dnia 1 stycznia 2022 roku faktura korygująca nie musi już zawierać wyrazów „faktura korygująca” lub „korekta” ani przyczyny korekty. Umieszczenie tych elementów na fakturze przez podatnika jest fakultatywne.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej niezbędne jest podanie numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, której dotyczy faktura korygująca.

3. Wystawianie zbiorczych faktur korygujących

Dotychczas, w przypadku gdy podatnik udzielał opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie mógł wystawić zbiorczą fakturę korygującą.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku podatnik może wystawić zbiorcze faktury korygujące także wówczas, gdy opust lub obniżka udzielana jest do części dostaw towarów lub usług świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie rozliczeniowym. Podatnik ma obowiązek wskazać wówczas nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą.

4. Zawyżenie podatku na otrzymanej fakturze

Do dnia 31 grudnia 2021 roku z treści obowiązujących przepisów nie wynikało wprost kiedy należy dokonać zmniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę, gdy stwierdzona została pomyłka, która skutkowała zawyżeniem kwoty podatku na otrzymanej fakturze.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, od dnia 1 stycznia 2022 roku w przypadku stwierdzenia takiej pomyłki, nabywca zmniejsza kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia kwoty podatku wykazanego na otrzymanej faktyczne zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą.

5. Postępowanie w przypadku zniszczenia lub zaginięcia faktury

W wyniku wprowadzanych zmian, zrezygnowano z obowiązku umieszczania na ponownie wystawianej fakturze wyrazu „duplikat”. Umieszczenie wyrazu na fakturze jest fakultatywne.

6. Elementy faktury zaliczkowej

Od dnia 1 stycznia 2022 roku nie jest konieczne podawanie na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto towarów lub usług.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?
Prowadzisz firmę i szukasz nowoczesnej księgowości? Chcesz mieć kontrolę nad dokumentacją? Sprawdź, co oferuje indywidualne konto klienta Moore Polska!
Nowelizacja ustawy o VAT zakłada m. in. uproszczenia w zakresie ujmowania faktur korygujących i przeliczania podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej.

Usługi