Zapowiedź SLIM VAT 3

11. lipca 2022 roku w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono założenia do SLIM VAT 3. Na czym będą one polegały?

Na wstępie warto wskazać, że w tym zakresie nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy. Artykuł bazuje zatem wyłącznie na założeniach zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Te są dostępne są we wskazanym Wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Jak wskazuje Rada Ministrów, zmiany mają dążyć do usunięcia zbędnych i niepotrzebnych już obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach. Mają także ułatwić rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Zmiany SLIM VAT 3

Wśród najistotniejszych proponowanych zmian należy wskazać na:

 • Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro, a co za tym idzie – umożliwienie skorzystania z metody kasowej i kwartalnych rozliczeń w VAT większej grupie podmiotów. Obecnie limit ten wynosi 1.200.000 euro;
 • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walutach obcych;
 • Uproszczenia w zakresie proporcji odliczania VAT oraz korekty odliczanego podatku, w szczególności poprzez zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy przekroczyła ona 98%. Obecnie kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu pozwalająca na uznanie, że proporcja wynosi 100%, musi być mniejsza niż 500 zł;
 • Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Podatnik będzie mógł zatem dokonać odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykaże VAT należny, pomimo braku faktury;
 • Rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach UE;
 • Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • Doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki i opłaty, w szczególności: podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (czyli tzw. podatek cukrowy), podatek tonażowy, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (czyli tzw. podatek od produkcji okrętowej);
 • Umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków. Warto jednak wskazać, że grupy VAT wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Tym samym, również ta regulacja może zostać wprowadzona najwcześniej z początkiem 2023 roku;
 • Uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania poprzez dostosowanie warunków wystawiania faktur do e-paragonów;
 • Uproszczenia w zakresie stosowania kas rejestrujących poprzez możliwość wyboru przez podatnika przechowywania dowodów wystawianych za pomocą kas rejestrujących w formie papierowej lub elektronicznej. Mowa tutaj, w szczególności, o raportach fiskalnych.

Podsumowanie

Tak jak wskazaliśmy na wstępie, w powyższym zakresie nie pojawił się jeszcze projekt ustawy zmieniającej. Zgodnie z założeniami wskazanymi przez Radę Ministrów, planowanym terminem przyjęcia projektu ustawy jest III kwartał 2022 roku. Wówczas też zostanie on skierowany do Sejmu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Decyzje Ministerstwa Finansów w sprawie KSeF stanowią kluczowy temat dla polskich przedsiębiorców. Odroczenie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i technologiczny audyt budzą wiele pytań i wymagają dostosowania strategii biznesowych.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.

Usługi