Zapowiedź SLIM VAT 3

11. lipca 2022 roku w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono założenia do SLIM VAT 3. Na czym będą one polegały?

Na wstępie warto wskazać, że w tym zakresie nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy. Artykuł bazuje zatem wyłącznie na założeniach zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Te są dostępne są we wskazanym Wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Jak wskazuje Rada Ministrów, zmiany mają dążyć do usunięcia zbędnych i niepotrzebnych już obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach. Mają także ułatwić rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Zmiany SLIM VAT 3

Wśród najistotniejszych proponowanych zmian należy wskazać na:

 • Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro, a co za tym idzie – umożliwienie skorzystania z metody kasowej i kwartalnych rozliczeń w VAT większej grupie podmiotów. Obecnie limit ten wynosi 1.200.000 euro;
 • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walutach obcych;
 • Uproszczenia w zakresie proporcji odliczania VAT oraz korekty odliczanego podatku, w szczególności poprzez zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy przekroczyła ona 98%. Obecnie kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu pozwalająca na uznanie, że proporcja wynosi 100%, musi być mniejsza niż 500 zł;
 • Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Podatnik będzie mógł zatem dokonać odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykaże VAT należny, pomimo braku faktury;
 • Rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach UE;
 • Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • Doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki i opłaty, w szczególności: podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (czyli tzw. podatek cukrowy), podatek tonażowy, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (czyli tzw. podatek od produkcji okrętowej);
 • Umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków. Warto jednak wskazać, że grupy VAT wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Tym samym, również ta regulacja może zostać wprowadzona najwcześniej z początkiem 2023 roku;
 • Uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania poprzez dostosowanie warunków wystawiania faktur do e-paragonów;
 • Uproszczenia w zakresie stosowania kas rejestrujących poprzez możliwość wyboru przez podatnika przechowywania dowodów wystawianych za pomocą kas rejestrujących w formie papierowej lub elektronicznej. Mowa tutaj, w szczególności, o raportach fiskalnych.

Podsumowanie

Tak jak wskazaliśmy na wstępie, w powyższym zakresie nie pojawił się jeszcze projekt ustawy zmieniającej. Zgodnie z założeniami wskazanymi przez Radę Ministrów, planowanym terminem przyjęcia projektu ustawy jest III kwartał 2022 roku. Wówczas też zostanie on skierowany do Sejmu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi