Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości

Sporządzenie sprawozdania finansowego. Dowiedz się, jak pomogliśmy w tym zakresie!

Klient

Jednostka jest Spółką produkcyjną z branży spożywczej z własną siecią sklepów.

Potrzeby

W związku z zasadniczymi zmianami w dziale księgowości Zarząd zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadzając rozmowy z Klientem zwróciliśmy uwagę, że podjęte przez Zarząd działania zmierzające do likwidacji działalności, implikują obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem odmiennych zasad wyceny. Po konsultacjach z Zarządem rozpoczęliśmy proces sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem norm przewidzianych dla jednostek, dla których założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne. Dokonując szczegółowej weryfikacji wyceniliśmy aktywa według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, co wynika z literalnego brzmienia art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości. Ponadto przeprowadziliśmy analizę pod kątem utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności. Różnicę powstałą w wyniku wyceny jednostki oraz utworzenia rezerwy odnieśliśmy na kapitał z aktualizacji wyceny. Rezultat: Sprawozdanie finansowe sporządziliśmy zgodnie z obowiązującym prawem bilansowym oraz z uwzględnieniem podjętej przez Zarząd decyzji o likwidacji działalności, której skutki ujęliśmy w księgach rachunkowych Klienta.

Efekty

  • Wypełnienie przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.
  • Terminowe przesłanie sprawozdania finansowego do właściwego rejestru.
  • Poznanie przez Zarząd rzeczywistej wartości likwidacyjnej majątku i możliwości zaspokojenia dotychczasowych wierzycieli przed wykreśleniem spółki z rejestru.

Może Cię zainteresować

Odkryj kluczowe aspekty wyceny produktów gotowych: analiza przepisów Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Fanaberia służb księgowych, czy ustawowy obowiązek? Po co właściwie w firmach polityka rachunkowości? Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule.
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!