fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład – zmiany VAT [aktualizacja]

zmiany CIT

Najważniejsze zmiany w podatku VAT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.

Grupa VAT

 • Program „Polski Ład” zakłada wprowadzenie do systemu prawnego konstrukcji grupy VAT, czyli grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie
  i organizacyjnie, która zarejestrowana jest jako podatnik VAT
  .
 • Dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie będą podlegać opodatkowaniu.  Z kolei dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważane będą za dokonane przez tę grupę VAT.
 • Grupa VAT będzie mogła zostać utworzona przez podatników posiadających siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału.

Przyspieszony zwrot VAT

 • Ustawa przewiduje także możliwość zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni od dnia:

a) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji w przypadku złożenia:

> deklaracji, w której wykazano zwrot różnicy podatku,

> korekty deklaracji, w której wykazano zwrot, jeśli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji,

b)  złożenia korekty deklaracji, w której wykazano zwrot różnicy podatku, jeśli jej złożenie nastąpiło   po upływie terminu do złożenia deklaracji.

____

 • Konieczne jest jednak spełnienie przez podatnika kilku ustawowych przesłanek. Są to takie warunki jak:

a) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe (miesięczne) lub za jeden okres (kwartalny) poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje
z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

> łącznej wartości sprzedaży z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%,

> otrzymanych płatności z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu instrumentów płatniczych, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;

c) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

> kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących,

> kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

> podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia (korekta deklaracji może być złożona także po upływie tego terminu),

d) podatnik przez kolejne:

> 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,

> 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty
w wykazie zwanym „białą listą podatników VAT”.

____

 • Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa powyżej, ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, która jest zaewidencjonowana w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

_____

 • Spełnienie warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku pytań  w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

 

Wsparcie merytoryczne

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}