fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład – zmiany VAT [aktualizacja]

zmiany CIT

Najważniejsze zmiany w podatku VAT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.

Grupa VAT

 • Program „Polski Ład” zakłada wprowadzenie do systemu prawnego konstrukcji grupy VAT, czyli grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie
  i organizacyjnie, która zarejestrowana jest jako podatnik VAT
  .
 • Dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie będą podlegać opodatkowaniu.  Z kolei dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważane będą za dokonane przez tę grupę VAT.
 • Grupa VAT będzie mogła zostać utworzona przez podatników posiadających siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału.

Przyspieszony zwrot VAT

 • Ustawa przewiduje także możliwość zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni od dnia:

a) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji w przypadku złożenia:

> deklaracji, w której wykazano zwrot różnicy podatku,

> korekty deklaracji, w której wykazano zwrot, jeśli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji,

b)  złożenia korekty deklaracji, w której wykazano zwrot różnicy podatku, jeśli jej złożenie nastąpiło   po upływie terminu do złożenia deklaracji.

____

 • Konieczne jest jednak spełnienie przez podatnika kilku ustawowych przesłanek. Są to takie warunki jak:

a) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe (miesięczne) lub za jeden okres (kwartalny) poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje
z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

> łącznej wartości sprzedaży z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%,

> otrzymanych płatności z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu instrumentów płatniczych, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;

c) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

> kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących,

> kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

> podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia (korekta deklaracji może być złożona także po upływie tego terminu),

d) podatnik przez kolejne:

> 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,

> 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty
w wykazie zwanym „białą listą podatników VAT”.

____

 • Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa powyżej, ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, która jest zaewidencjonowana w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

_____

 • Spełnienie warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku pytań  w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Asystent w Dziale Podatkowym

 

Wsparcie merytoryczne

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Wynik finansowy w spółce komandytowej

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Moore Polska: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu.

Dobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania

Dobry lider to przede wszystkim inspiracja dla swoich pracowników. Nie powinien zatem wydawać im rozkazów, a motywować swój zespół do działania.
{literal} {/literal}