PIT do 26. roku życia

W dniu 23 sierpnia 2019 roku Konfederacja Lewiatan skierowała do Ministerstwa Finansów pismo z wątpliwościami dotyczącymi stosowania nowych przepisów wprowadzających zwolnienie z PIT dochodów osób do 26. roku życia.
Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski wynikające z odpowiedzi resortu:

1. Czy podatnikowi, który otrzymuje przelew na rachunek bankowy w dniu 16 urodzin i złożył oświadczenie o stosowaniu zwolnienia z opodatkowania (np. urodzony 27 września 199 r., data wypłaty/ przelewu: 27 września 2019 r.) przysługuje zwolnienie od przychodu płaconego w tym dniu?

 • Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów otrzymanych do ukończenia 26 lat, co oznacza, że jego zakresem objęte są również przychody, które podatnik otrzymał w wyniku przelewu (obciążenia rachunku pracodawcy/ zleceniodawcy) w dniu swoich 26. urodzin.

2. Czy Ministerstwo Finansów planuje zmianę druku PIT-11? Jeśli tak to kiedy będzie dostępny?

 • Planowana jest zmiana wzoru PIT-11. Prace nad projektem Rozporządzenia już są prowadzone. Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

3a. Wątpliwości związane ze sposobem liczenia limitu 85.582 zł przychodów – mianowicie, czy chodzi o przychód brutto, czy też ponieważ kwota 85.582 zł jest również kwotą graniczną dla pierwszego przedziału skali podatkowej, limit powinien być liczony tak, jak dla ustalenia podstawy obliczenia podatku (dochód minus odliczenia z art. 26 ustawy o PIT)?

 • Limit zwolnienia (35.636,67 zł w 2019 r. oraz 85.582 zł od 2020 r.) wyznacza kwota przychodów (bez pomniejszania o koszy uzyskania przychodów oraz odliczenia od dochodu.
 • Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 38 ustawy o PIT, przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 PIT nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

3b. Co w sytuacji, kiedy na liście płac jest równolegle liczone wynagrodzenie za pracę i zasiłek ZUS, czy licząc zaliczkę na podatek od zasiłku powinniśmy stosować KUP czy podatek policzyć od kwoty zasiłku pomniejszonej od KUP?

 • Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (których nie należy mylić z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w ar. 92 Kodeksu pracy) stanowią na gruncie PIT przychodu z innych źródeł (art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT).
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mieszczą się zatem w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, który dotyczy wyłącznie przychodów z pracy (art. 12 ustawy PIT) oraz przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą (art. 13 pkt 8 ustawy PIT). Jednocześnie od zasiłków nie przysługują koszty uzyskania przychodów. W sytuacji zatem, gdy na liście płac jest równolegle wynagrodzenie za pracę i zasiłek z ZUS, zaliczkę oblicza się od zasiłku bez jego pomniejszania o koszty uzyskania przychodów.

3c. Wątpliwości związane z przekroczeniem limitu zwolnienia 35.636,67 zł w trakcie miesiąca podatkowego.

 • W przypadku przekroczenia limitu zwolnienia, nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu, począwszy od miesiąca, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia (został przekroczony wiek lub limit).

3d. Wątpliwości związane z ukończeniem 26. roku życia w trakcie miesiąca podatkowego.

 • Jeżeli 26. rok życia podatnik kończy w trakcie roku, ze zwolnienia od podatku korzystają przychody otrzymane do dnia 26. urodzin. Przychody otrzymane po tym dniu podlegają opodatkowaniu.

3e. Przekroczenie limitu zwolnienia 35.636,67 zł w trakcie miesiąca podatkowego oraz jednoczesnego przekroczenia progu podatkowego 85.582 zł, co uniemożliwia dokonanie właściwych naliczeń.

 • Limit zwolnienia (35.636,67 zł) funkcjonuje niezależnie od progu podatkowego (85.582 zł). Tego rodzaju sytuacja nie jest niczym nowym w podatku PIT. Od lat obowiązują bowiem zwolnienia których stosowanie jest ograniczone limitem. Przykładem są świadczenia z ZFŚS, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

3f. Co w sytuacji, kiedy pracownik nie ukończy w danym roku 26 lat, pracuje u kilku pracodawców, złożył u wszystkich oświadczenia. U żadnego z pracodawców nie przekroczył limitu 35.636,67 zł, więc nie miał naliczonego podatku. Sumarycznie jednak przekroczył limit 35.636,67 zł, i w rozliczeniu z US musi wyliczyć podatek należny. Jaką część zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych może odliczyć odpowiednio od dochodu i podatku? Całość? Proporcjonalnie do nadwyżki nad limit 35.636,67 – jak ustalić tę proporcję?

 • W większości sytuacji, w tym przypadku gdy pracownik pracuje u kilku pracodawców, z których każdy stosował zwolnienie, kwota składek niepodlegających odliczeniu będzie odpowiadała sumie składek społecznych/ zdrowotnych, których podstawę wymiaru stanowił przychód ze źródeł podlegających zwolnieniu uzyskany w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Do przychodów z pracy będzie więc miał zastosowanie mechanizm wskazany w uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 3551), w oparciu o który Sejm RP w dniu 4 lipca br. uchwalił ustawę.
 • O ile w indywidulanych stanach faktycznych jego zastosowanie będzie niewystarczające, konieczne będzie ustalanie ww. części składek w oparciu o proporcję przychodów zwolnionych do sumy przychodów zwolnionych i opodatkowanych. Informacje na ten temat będą podane w broszurach informacyjnych do zeznań podatkowych.

4a. Czy płatnik przy wyliczeniu zaliczki (na podstawie art. 31 ustawy PIT) od przychodu osiągniętego ze stosunku pracy przez pracownika, który nie ukończył 26. roku życia ma możliwość odliczenia od przychodu – niezwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT z uwagi na przekroczenie kwoty o której mowa w tym przepisie – kosztów jego uzyskania?

 • Płatnik ma możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

4b. Czy płatnik przy wyliczeniu zaliczki (na podstawie art. 31 ustawy PIT) od przychodu osiągniętego ze stosunku pracy przez pracownika, który nie ukończył 26. roku życia powinien uwzględniać ograniczenia, o których mowa w art. 22 ust. 3b oraz ust. 9aa ustawy o PIT?

 • Ograniczenia, o których mowa w  art. 22 ust. 3b oraz ust. 9aa ustawy o PIT, mają również zastosowanie przy poborze zaliczek na podatek.

4c. Czy płatnik przy wyliczeniu zaliczki (na podstawie art. 31 ustawy PIT) od przychodu osiągniętego ze stosunku pracy przez pracownika, który nie ukończył 26. roku życia powinien uwzględniać art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT?

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.
 • Przepis ten nie stanowi podstawy do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy PIT. Zwolnione na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy PIT są bowiem przychody osiągane przez pracownika ze stosunku pracy, a nie przychody osiągane przez pracodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W piśmie zastrzeżono, że powyższe wyjaśnienia nie stanowią interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w przepisach Ordynacji podatkowej.

Opracowano na podstawie odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Tadeusza Kościńskiego z dnia 5 września 2019 r. udzielonej na pismo Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

Gdybyście chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Czy fundacja rodzinna będzie narzędziem, które rozwiąże problemy dotyczące sukcesji firm rodzinnych? Czy zoptymalizuje ten proces pod względem podatkowym?
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!

Usługi