Pakiet odpadowy – nowe obowiązki przedsiębiorców?

Trwają prace związane z tzw. pakietem odpadowym. Wejście w życie projektowanych zmian skutkować będzie pojawieniem się nowych obowiązków od stycznia 2022 r.

W związku z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej,
(w szczególności dotyczących pakietu odpadowego) obecnie trwają prace nad wdrożeniem tych przepisów do polskiego prawa.

Rozwiązania te, mają na celu zwiększenie stopnia recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów. Ponowne wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów miałoby stanowić dla kraju istotne źródło surowców.

Poniżej prezentujemy najważniejsze projektowane zmiany w tym zakresie.

Rozszerzenie odpowiedzialności producenta

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Wskazany projekt ustawy został już skierowany do I-szego czytania w Sejmie. Zakłada on przede wszystkim rozszerzenie odpowiedzialności producenta. W ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności, wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju bądź podmioty działające w jego imieniu:

  • nie ograniczają wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski,
  • zapewniają odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze wprowadzania produktów do obrotu,
  • posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków,
  • stosują mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych, sporządzania sprawozdań, zbierania i przetwarzania odpadów,
  • udostępniają publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie, z nielicznymi wyjątkami, już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jednym z wyjątków – wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. jest nałożenie na podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych, a także zobowiązanie takich podmiotów do osiągnięcia ustawowo określonego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do 2030 r.

Zmiany w zakresie opłaty produktowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Projekt ten miał wejść pierwotnie w życie już z dniem 3 lipca b.r., jednak dopiero znajduje się na etapie opiniowania.

Pomimo to, już dziś warto zapoznać się z obowiązkami jakie są w nim przewidziane . Dotyczą one w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego oraz handlu gastronomicznego:

  • obowiązek pobrania opłaty od nabywcy opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
  • obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży opakowań wytworzonych z innych materiałów niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

Stawki tej opłaty zostaną określone w drodze rozporządzenia.

Ponadto, projekt ustawy przewiduje wdrożenie zakazu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w szczególności z tworzyw oksydegradowalnych. Przykładami takich produktów są patyczki higieniczne, plastikowe sztućce, talerze, mieszadełka do napojów czy słomki.

Opłata opakowaniowa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami

Projekt przewiduje ustanowienie opłaty opakowaniowej, która miałaby być ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach dla gospodarstw domowych.

W treści projektowanej ustawy wskazuje się, że maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstwa domowego wynosi
2 zł za 1 kg. Stawki te będą jednak różnicowane w zależności od rodzaju opakowania czy możliwości jego recyklingu i ogłaszane w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z informacją zawartą w projekcie ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi projektowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

BDO – czym jest, kto podlega obowiązkowi rejestracji oraz jak ona przebiega? Przedsiębiorco, sprawdź czy podlegasz wpisowi!

Usługi