Opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowo-akcyjnej

Opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółkach komandytowo-akcyjnych budzi liczne kontrowersje i różnice interpretacyjne wśród organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Poznaj szczegółowe przepisy i dowiedz się, jak uniknąć błędów podatkowych w świetle najnowszych interpretacji i orzeczeń.

Opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku dla komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych (SKA) jest odmiennie interpretowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Warto zapoznać się ze stanowiskami obu tych instytucji, aby uniknąć błędów podatkowych.

Podstawa prawna

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), spółki komandytowo-akcyjne są zobowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.

Artykuł 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nakłada obowiązek poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast art. 30a ust. 6a ustawy o PIT wskazuje, że podatek ten można pomniejszyć o kwotę obliczoną jako iloczyn procentowego udziału komplementariusza w zysku i podatku należnego od dochodu spółki komandytowo-akcyjnej.

Interpretacje podatkowe

Już w samym orzecznictwie organów podatkowych można dostrzec różne opinie w zakresie momentu poboru podatku od zaliczek na poczet zysku.

Interpretacja z 23 lipca 2021 r.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 23 lipca 2021 r. (0113-KDIPT-3.4011.383.2021.2.GG) stwierdzono, że wypłata zaliczek na poczet zysku komplementariuszom skutkuje powstaniem przychodu, który należy opodatkować 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie wypłaty. Spółka jest wówczas zobowiązana do poboru tego podatku jako płatnik.

Interpretacja z 7 czerwca 2021 r.

Z kolei interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 czerwca 2021 r. (0111-KDIB2-3.4011.116.2017.8.MJ) wskazuje, że spółka komandytowo-akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w momencie wypłaty zaliczek. Podatek powinien być obliczany zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, czyli dopiero po obliczeniu podatku należnego spółce za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z tytułu udziału w zysku.

Orzecznictwo sądów

Podobne stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2048/18). NSA podkreślił, że obliczenie podatku od przychodu komplementariusza wymaga poznania podatku należnego spółce komandytowo-akcyjnej za dany rok podatkowy. Tym samym obowiązek podatkowy powstaje dopiero po złożeniu zeznania CIT przez spółkę.

Konsekwencje dla podatników

Podatnik, który zdecyduje się na pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat zaliczek na poczet zysku, może na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

W przypadku przyjęcia stanowiska reprezentowanego przez NSA, spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana będzie pobrać podatek dopiero po obliczeniu dochodu spółki, czyli po złożeniu zeznania CIT.

Pobrany podatek należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku, a po zakończeniu roku podatkowego – wykazać w informacji PIT-8AR przesyłanej do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli natomiast spółka nie pobrała podatku, komplementariusz musi wykazać go w zeznaniu PIT składanym za rok, w którym spółka złożyła zeznanie CIT za dany rok podatkowy.

Podsumowanie

Opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowo-akcyjnej jest zagadnieniem złożonym i różnie interpretowanym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Wybór właściwego podejścia zależy od indywidualnych okoliczności i powinien być konsultowany z doradcą podatkowym, aby uniknąć potencjalnych problemów z fiskusem. Przestrzeganie przepisów i śledzenie aktualnych interpretacji podatkowych jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatku.

Zachęcamy do kontaktu!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer w Dziale Podatkowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zachowanie obiektywnych warunków transakcji między podmiotami powiązanymi to jedno z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorców. Poznaj kluczowe aspekty cen transferowych i dowiedz się, jak uniknąć nadmiernych obowiązków dokumentacyjnych, z pomocą ekspertów podatkowych Moore Polska.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?
Rok 2021 to okres dynamicznych zmian w zakresie podatków. Sprawdź, na jakie ryzyka musisz zwrócić uwagę prowadząc działalność gospodarczą!

Usługi