Limit transakcji gotówkowych – zmiany przesunięte o rok!

Nowe limity płatności gotówkowych w transakcjach typu B2B oraz B2C wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jakich zmian dotyczą te przepisy?

Dnia 17 grudnia 2021 roku opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2349).

Odroczenie terminu wejścia w życie niektórych przepisów Polskiego Ładu

W treści wspomnianej ustawy znajduje się nowelizacja do tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z nią, termin wejścia w życie przepisów o limitach płatności gotówkowych przesunięty został na dzień 1 stycznia 2023 roku.

Na czym polegają odroczone zmiany?

W ramach analizowanego tematu należy zwrócić uwagę na dwie, ważne zmiany:

  • zmniejszenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (w ramach transakcji B2B),
  • wprowadzenie limitu płatności gotówkowych w relacji z konsumentami (w ramach transakcji B2C).

W przypadku pierwszej z nich, należy wskazać na treść zmienianego art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W przypadku drugiej ze zmian, wskazać należy na dodany art. 7b ustawy o prawach konsumenta:

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Na co należy zwrócić uwagę?

Pomimo odroczenia wejście w życie przepisów dotyczących limitu płatności gotówkowych, ustawodawca nie odroczył jednak terminu wejścia w życie przepisów dotyczących zapewniania możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych. Regulacja ta wejdzie w życie już w 2022 roku.

Przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych! To efekt wejścia w życia zmian w zakresie Polskiego Ładu. Zapraszamy na przegląd stanowisk sądów.

Usługi