Kolejne zmiany w CIT – Polski Ład

28 czerwca 2022 roku opublikowany został kolejny projekt nowelizacji tzw. Polskiego Ładu dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych.

Na wstępie warto podkreślić, że proces legislacyjny w tym obszarze nie został jeszcze zakończony. W przypadku pojawienia się ważnych zmian w przedstawionym poniżej zakresie bądź dodatkowych, istotnych dla opodatkowania kwestii, będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”

Regulacje dotyczące „ukrytej dywidendy” miały na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których zysk byłby dystrybuowany do wspólnika w taki sposób, aby zmniejszyć dochód podatnika poprzez zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem tego rodzaju czynności mogą być:

 • nieodpłatne korzystanie przez udziałowca z majątku należącego do spółki,
 • udzielanie pożyczek udziałowcowi bez należytego oprocentowania.

Z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, zdecydowano o ich uchyleniu.

Zmiany dotyczące minimalnego podatku dochodowego

Z dniem 1 stycznia 2022 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nową formę opodatkowania – minimalny podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów do jego zapłaty zobowiązani są podatnicy, którzy:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych (dalej: „wskaźnik rentowności”) w wysokości nie większej niż 1%.

Wskazany projekt nowelizujący zakłada zawieszenie stosowania przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto, projekt przewiduje także wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku, w szczególności:

 • podwyższenie wskaźnika rentowności z 1 do 2%,
 • wprowadzenie zmian w sposobie obliczania wskaźnika rentowności poprzez wyłączenie następujących kosztów : 
  • opłat z tytułu umowy leasingu,
  • wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
   w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
  • wartości podatku akcyzowego.

Omawiany projekt przewiduje również wprowadzenie zmian w następujących obszarach, które zostaną pokrótce omówione poniżej:

Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków

Projekt zakłada uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, w szczególności poprzez nienakładanie obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku w sytuacji, w której organ nie ma wątpliwości co do wartości zwrotu.

Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego w przypadku dokonywania transakcji z podmiotami rajowymi (TP)

Projekt zakłada, w szczególności, podniesienie progu istotności dotyczącego transakcji, które dokonywane są bezpośrednio z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową do 500.000 zł w roku podatkowym.

Ponadto, zmianie ulec ma również zakres obowiązku dokumentacyjnego w transakcjach z podmiotami rajowymi. Generalnie do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych obowiązane są takie podmioty, które dokonują transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana z podmiotem rajowym. W aktualnym stanie prawnym obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy transakcji krajowych oraz transgranicznych. Proponuje się zmianę polegającą na doprecyzowaniu, że powyższe regulacje dotyczą rzeczywistego właściciela należności z tytułu transakcji. W projekcie wskazuje się, że:

Oznacza to, że badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność. Wypłacający nie może być bowiem rzeczywistym właścicielem należności.

Ze względu na brak dostępu do informacji identyfikacja rzeczywistego właściciela  lub rozliczeń z rajem podatkowym stanowić może dużą uciążliwość dla podmiotu wypłacającego. Dlatego też w projekcie zaproponowano, że dla transakcji krajowej, czyli tam gdzie wypłacający oraz otrzymujący należność podlegają krajowej jurysdykcji, obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył jedynie na podmiocie otrzymującym należność.

Projekt zakłada także zlikwidowanie domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

Zmiany w zakresie CFC (zagranicznych jednostek kontrolowanych)

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji, które mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku wypłaty dywidendy między zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi pozostającymi w tej samej strukturze holdingowej.

Ponadto, w projekcie doprecyzowano również definicję jednostki zależnej.

Zmiany w zakresie spółek holdingowych

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących spółek holdingowych. Zmieniona została, w szczególności, definicja spółki holdingowej poprzez wykreślenie warunku niekorzystania ze zwolnień podatkowych oraz rozszerzenie jej zakresu o proste spółki akcyjne.

Proponuje się również usunięcie warunku braku posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Ponadto, dotychczasowe 95% zwolnienie z podatku dochodowego dywidendy uzyskanej przez taką spółkę ma podlegać całkowitemu, 100% zwolnieniu z podatku dochodowego.

Zmiany w ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT)

Projekt zakłada, w szczególności, doprecyzowanie przepisów stwarzających wątpliwości interpretacyjne poprzez:

 • wskazanie, że wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie stanowi 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanej z używaniem składników majątku poniesionych w relacji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
 • wskazanie, że wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości związanej z używaniem składników majątku, które nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej stanowią wydatki niezwiązane z działalnością,
 • doprecyzowanie, że ciężar dowodu, iż składnik majątku jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej spoczywa na podatniku,
 • dookreślenie, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości po upływie jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych,
 • dookreślenie, że termin na złożenie zeznania podatkowego oraz zapłatę podatku upływa z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem.

Ponadto, projekt zakłada zmianę terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. Obecnie podatek płatny jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty bądź rozdysponowano go w inny sposób, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Proponowana zmiana wydłuża termin na zapłatę podatku z tego tytułu do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku dokonania podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto.

Zmiany  w podatku od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów to instytucja wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 roku, która ma na celu, w szczególności, przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez transfer środków do jurysdykcji podatkowych, w których efektywna stawka podatku jest znikoma.

Projekt wprowadza kilka zmian w tym obszarze poprzez:

 • wskazanie, że zakresem opodatkowania objęte są koszty uzyskania przychodów,
 • doprecyzowanie warunków stosowania podatku.

Zmiany w podatku u źródła

Projekt zakłada złagodzenie tzw. mechanizmu pay and refund. Uchylone mają zostać także niektóre z obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek, a także dyskonta od skarbowych papierów wartościowych.

Ponadto, projekt wprowadza również zmiany w zakresie:

 • zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta poprzez rozszerzenie katalogu zwolnień,
 • możliwości przedłożenia oświadczenia płatnika o spełnieniu warunków do stosowania preferencji do końca roku podatkowego.

Tak jak wskazaliśmy na wstępie, projekt jest w toku procesu legislacyjnego.


W przypadku zainteresowania szczegółami przedstawionych powyżej zmian, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi