fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Kolejne zmiany w CIT – Polski Ład

zmiany

28 czerwca 2022 roku opublikowany został kolejny projekt nowelizacji tzw. Polskiego Ładu dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych.

Na wstępie warto podkreślić, że proces legislacyjny w tym obszarze nie został jeszcze zakończony. W przypadku pojawienia się ważnych zmian w przedstawionym poniżej zakresie bądź dodatkowych, istotnych dla opodatkowania kwestii, będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”

Regulacje dotyczące „ukrytej dywidendy” miały na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których zysk byłby dystrybuowany do wspólnika w taki sposób, aby zmniejszyć dochód podatnika poprzez zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem tego rodzaju czynności mogą być:

 • nieodpłatne korzystanie przez udziałowca z majątku należącego do spółki,
 • udzielanie pożyczek udziałowcowi bez należytego oprocentowania.

Z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, zdecydowano o ich uchyleniu.

Zmiany dotyczące minimalnego podatku dochodowego

Z dniem 1 stycznia 2022 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nową formę opodatkowania – minimalny podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów do jego zapłaty zobowiązani są podatnicy, którzy:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych (dalej: „wskaźnik rentowności”) w wysokości nie większej niż 1%.

Wskazany projekt nowelizujący zakłada zawieszenie stosowania przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto, projekt przewiduje także wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku, w szczególności:

 • podwyższenie wskaźnika rentowności z 1 do 2%,
 • wprowadzenie zmian w sposobie obliczania wskaźnika rentowności poprzez wyłączenie następujących kosztów :
  • opłat z tytułu umowy leasingu,
  • wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
   w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
  • wartości podatku akcyzowego.

Omawiany projekt przewiduje również wprowadzenie zmian w następujących obszarach, które zostaną pokrótce omówione poniżej:

Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków

Projekt zakłada uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, w szczególności poprzez nienakładanie obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku w sytuacji, w której organ nie ma wątpliwości co do wartości zwrotu.

Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego w przypadku dokonywania transakcji z podmiotami rajowymi (TP)

Projekt zakłada, w szczególności, podniesienie progu istotności dotyczącego transakcji, które dokonywane są bezpośrednio z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową do 500.000 zł w roku podatkowym.

Ponadto, zmianie ulec ma również zakres obowiązku dokumentacyjnego w transakcjach z podmiotami rajowymi. Generalnie do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych obowiązane są takie podmioty, które dokonują transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana z podmiotem rajowym. W aktualnym stanie prawnym obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy transakcji krajowych oraz transgranicznych. Proponuje się zmianę polegającą na doprecyzowaniu, że powyższe regulacje dotyczą rzeczywistego właściciela należności z tytułu transakcji. W projekcie wskazuje się, że:

Oznacza to, że badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność. Wypłacający nie może być bowiem rzeczywistym właścicielem należności.

Ze względu na brak dostępu do informacji identyfikacja rzeczywistego właściciela lub rozliczeń z rajem podatkowym stanowić może dużą uciążliwość dla podmiotu wypłacającego. Dlatego też w projekcie zaproponowano, że dla transakcji krajowej, czyli tam gdzie wypłacający oraz otrzymujący należność podlegają krajowej jurysdykcji, obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył jedynie na podmiocie otrzymującym należność.

Projekt zakłada także zlikwidowanie domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

Zmiany w zakresie CFC (zagranicznych jednostek kontrolowanych)

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji, które mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku wypłaty dywidendy między zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi pozostającymi w tej samej strukturze holdingowej.

Ponadto, w projekcie doprecyzowano również definicję jednostki zależnej.

Zmiany w zakresie spółek holdingowych

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących spółek holdingowych. Zmieniona została, w szczególności, definicja spółki holdingowej poprzez wykreślenie warunku niekorzystania ze zwolnień podatkowych oraz rozszerzenie jej zakresu o proste spółki akcyjne.

Proponuje się również usunięcie warunku braku posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Ponadto, dotychczasowe 95% zwolnienie z podatku dochodowego dywidendy uzyskanej przez taką spółkę ma podlegać całkowitemu, 100% zwolnieniu z podatku dochodowego.

Zmiany w ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT)

Projekt zakłada, w szczególności, doprecyzowanie przepisów stwarzających wątpliwości interpretacyjne poprzez:

 • wskazanie, że wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie stanowi 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanej z używaniem składników majątku poniesionych w relacji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
 • wskazanie, że wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości związanej z używaniem składników majątku, które nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej stanowią wydatki niezwiązane z działalnością,
 • doprecyzowanie, że ciężar dowodu, iż składnik majątku jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej spoczywa na podatniku,
 • dookreślenie, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości po upływie jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych,
 • dookreślenie, że termin na złożenie zeznania podatkowego oraz zapłatę podatku upływa z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem.

Ponadto, projekt zakłada zmianę terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. Obecnie podatek płatny jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty bądź rozdysponowano go w inny sposób, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Proponowana zmiana wydłuża termin na zapłatę podatku z tego tytułu do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku dokonania podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto.

Zmiany  w podatku od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów to instytucja wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 roku, która ma na celu, w szczególności, przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez transfer środków do jurysdykcji podatkowych, w których efektywna stawka podatku jest znikoma.

Projekt wprowadza kilka zmian w tym obszarze poprzez:

 • wskazanie, że zakresem opodatkowania objęte są koszty uzyskania przychodów,
 • doprecyzowanie warunków stosowania podatku.

Zmiany w podatku u źródła

Projekt zakłada złagodzenie tzw. mechanizmu pay and refund. Uchylone mają zostać także niektóre z obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek, a także dyskonta od skarbowych papierów wartościowych.

Ponadto, projekt wprowadza również zmiany w zakresie:

 • zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta poprzez rozszerzenie katalogu zwolnień,
 • możliwości przedłożenia oświadczenia płatnika o spełnieniu warunków do stosowania preferencji do końca roku podatkowego.

Tak jak wskazaliśmy na wstępie, projekt jest w toku procesu legislacyjnego.


W przypadku zainteresowania szczegółami przedstawionych powyżej zmian, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}