Co zrobić, gdy brakuje środków finansowych na zapłatę podatku?

Szybkimi krokami zbliżają się Święta i Nowy Rok – okres podsumowań, nowych planów i postanowień. Jak co roku…

Pomimo realizacji wielu umów handlowych okazuje się często, że nie jest dokładnie tak jak oczekiwaliśmy. Nasi klienci mierzą się z problemem niedokończonych inwestycji, brakiem pracowników, a także z wypadkami losowymi. A podstawowym obowiązkiem podatników jest wynikająca z ustaw podatkowych powinność przymusowego świadczenia pieniężnego, bez wezwania do tego przez urząd skarbowy. 

Co możemy zrobić, jeżeli z analizy sytuacji finansowej firmy wynika, że nie uda się dopełnić tego obowiązku?

W takich sytuacjach organ podatkowy posiada możliwość (zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego zapłatę na raty. Może również odroczyć lub rozłożyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a nawet umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, na wniosek podatnika, które nie stanowią pomocy publicznej lub są pomocą de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, lub stanowiących pomoc publiczną.

Pomoc publiczna może zostać udzielona w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, a także aby zapobiec lub zlikwidować poważne zakłócenia w gospodarce o charakterze ponadsektorowym. Jej zadaniem jest również wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, promocja i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty. Posiada ogromny wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, prace badawczo- rozwojowe, szkolenia i zatrudnienie.

W sytuacji, gdy jeszcze przed terminem wymagalności zapłaty zobowiązania podatkowego przedsiębiorca jest w stanie określić, iż nie wystarczy mu środków na uregulowanie podatku, z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty nie musi czekać, aż powstanie zaległość podatkowa. Zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie Ministerstwa Finansów podatnik, powinien wskazać argumenty stanowiące podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniających udzielenie ulgi, a nie jego wyboru (wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. Akt II FSK 2404/16). Istotne jest przede wszystkim uprawdopodobnienie, iż istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Na podstawie analizy stanu faktycznego organ podatkowy wydaje decyzję odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającej jego zapłatę na raty, który zawiera ustaloną opłatę prolongacyjną zgodnie z art. 57 Ordynacji podatkowej, wynoszącą 50 % stawki odsetek za zwłokę. Posiadając decyzję zgodną z oczekiwaniami, podatnik jest zobowiązany dotrzymaniem uzgodnionych terminów płatności. Ich zaniechanie powoduje jej wygaśnięcie, w związku z powyższym terminem płatności podatku staje się pierwotny termin jego zapłaty.

Ilość wymaganych dokumentów i informacji, kontrola terminów zniechęca wielu przedsiębiorców, ale czasami jest to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Sprawdź na co należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników na gruncie VAT. Kiedy nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu?
Umowa o współpracę ze wspólnikiem – kiedy nie stanowi ukrytego zysku? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą tzw. Tarczę antyinflacyjną 2.0. Przewiduje ona czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.
Serdecznie dziękujemy za udział w webinarze Moore Polska Polski Ład w praktyce – VAT, PIT, CIT. Mamy nadzieję, że dzięki nam czujecie się gotowi na nadchodzące zmiany i wiecie, jak ograniczyć potencjalne ryzyka.

Usługi