fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Co zrobić, gdy brakuje środków finansowych na zapłatę podatku?

Szybkimi krokami zbliżają się Święta i Nowy Rok – okres podsumowań, nowych planów i postanowień. Jak co roku…

Pomimo realizacji wielu umów handlowych okazuje się często, że nie jest dokładnie tak jak oczekiwaliśmy. Nasi klienci mierzą się z problemem niedokończonych inwestycji, brakiem pracowników, a także z wypadkami losowymi. A podstawowym obowiązkiem podatników jest wynikająca z ustaw podatkowych powinność przymusowego świadczenia pieniężnego, bez wezwania do tego przez urząd skarbowy. Co możemy zrobić, jeżeli z analizy sytuacji finansowej firmy wynika, że nie uda się dopełnić tego obowiązku?

W takich sytuacjach organ podatkowy posiada możliwość (zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego zapłatę na raty. Może również odroczyć lub rozłożyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a nawet umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, na wniosek podatnika, które nie stanowią pomocy publicznej lub są pomocą de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, lub stanowiących pomoc publiczną.

Pomoc publiczna może zostać udzielona w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, a także aby zapobiec lub zlikwidować poważne zakłócenia w gospodarce o charakterze ponadsektorowym. Jej zadaniem jest również wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, promocja i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty. Posiada ogromny wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, prace badawczo- rozwojowe, szkolenia i zatrudnienie.

W sytuacji, gdy jeszcze przed terminem wymagalności zapłaty zobowiązania podatkowego przedsiębiorca jest w stanie określić, iż nie wystarczy mu środków na uregulowanie podatku, z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty nie musi czekać, aż powstanie zaległość podatkowa. Zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie Ministerstwa Finansów podatnik, powinien wskazać argumenty stanowiące podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniających udzielenie ulgi, a nie jego wyboru (wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. Akt II FSK 2404/16). Istotne jest przede wszystkim uprawdopodobnienie, iż istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Na podstawie analizy stanu faktycznego organ podatkowy wydaje decyzję odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającej jego zapłatę na raty, który zawiera ustaloną opłatę prolongacyjną zgodnie z art. 57 Ordynacji podatkowej, wynoszącą 50 % stawki odsetek za zwłokę. Posiadając decyzję zgodną z oczekiwaniami, podatnik jest zobowiązany dotrzymaniem uzgodnionych terminów płatności. Ich zaniechanie powoduje jej wygaśnięcie, w związku z powyższym terminem płatności podatku staje się pierwotny termin jego zapłaty.

Ilość wymaganych dokumentów i informacji, kontrola terminów zniechęca wielu przedsiębiorców, ale czasami jest to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność.

Barbara Kozłowska

Doradca ds. księgowości

Ostatnie artykuły z bloga

Wynik finansowy w spółce komandytowej

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Moore Polska: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu.

Dobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania

Dobry lider to przede wszystkim inspiracja dla swoich pracowników. Nie powinien zatem wydawać im rozkazów, a motywować swój zespół do działania.
{literal} {/literal}