fbpx

Raportowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Grupa Kapitałowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Business Cases / Case

Grupa Kapitałowa posiadająca kilka spółek zależnych z siedzibą w Polsce notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Klient

  • Wdrażanie standardów MSSF
  • Sporządzanie raportów uzgodnionych z kierownictwem
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości)
  • Doradztwo w bieżącej działalności

Potrzeby

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych zgodnie z MSSF
  • Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z MSSF
  • Sporządzanie wszystkich elementów wchodzących w skład raportu kwartalnego/półrocznego oraz rocznego dla Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  • Współuczestniczenie w sporządzaniu raportów bieżących publikowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczących spraw finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych

Nasze rozwiązanie

W związku z notowaniem Jednostki Dominującej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i koniecznością publikowania raportów okresowych na bieżąco nadzorujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Sporządzamy Sprawozdania Finansowe zgodnie z MSSF, które podlegają półrocznym przeglądom oraz rocznym badaniom przez biegłego rewidenta. Sporządzamy również wszystkie pozostałe elementy raportów okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dodatkowo analizujemy zdarzenia bieżące w całej Grupie Kapitałowej pod kątem konieczności ich publikacji na Giełdzie papierów Wartościowych w formie raportu bieżącego. Współpracujemy z Emitentem w przypadku konieczności korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego.

Efekty

Prawidłowo sporządzone sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zarówno dla Jednostki Dominującej, jej spółek zależnych oraz Grupy Kapitałowej

Publikowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych prawidłowo sporządzonych raportów okresowych oraz bieżących w terminach wymaganych przepisami prawa

{literal} {/literal}