Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 2021

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej od 2021 roku został zatwierdzony przez Radę Ministrów. O czym musisz pamiętać?

Wzrosną również inne świadczenia powiązane z najniższą płacą, m.in.:

 • dodatki za godziny pracy w nocy,
 • maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym,
 • świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej,
 • odszkodowania dla pracowników z tytułu mobbingu lub dyskryminacji,
 • minimalna podstawa wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  dla przedsiębiorców korzystających z preferencji we wpłatach ZUS.

Należy pamiętać, że:

 1. Do ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w oparciu o umowę  pracę
  (w rozumieniu Kodeksu Pracy) zalicza się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia
  i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (jak np. premie, prowizje, nagrody i dodatki),
  natomiast nie zalicza się dodatków (np. za pracę w nadgodzinach, staż pracy, z tytułu odpraw
  emerytalnych i rentowych czy nagrody jubileuszowej).
 2. Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy ma zastosowanie do umów zlecenia i umów
  o świadczenie usług (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i przysługuje za każdą godzinę
  realizacji zlecenia/świadczenia usługi. Umowy zlecenia mają zastosowanie przy doraźnych
  pracach wykonywanych przez osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej
  lub prowadzące działalność, ale nie zatrudniające pracowników lub nie zlecające dalszych
  prac podwykonawcom.
 • Jeżeli w umowie o pracę/umowie zlecenie wynagrodzenie jest podane kwotowo – należy sporządzić aneks uwzględniający nową minimalną kwotę wynagrodzenia
 • Jeżeli w umowie o pracę/umowie zlecenie wynagrodzenie określone jest jako minimalne (bez podawania kwoty) – sporządzanie aneksów do umów nie jest wymagane.

Nie chcesz aktualizować umów przy każdej zmianie minimalnego wynagrodzenia?
Dodaj w swojej umowie zapis:

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę – tekst. jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).

Zgodnie z nim wynagrodzenie pracownika podlega automatycznemu podwyższeniu wraz ze wzrostem
stawki minimalnej.

Autor
Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. – jakiej kwoty możemy się spodziewać?

Usługi