fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 2021

Ustalanie płacy minimalnej

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki
godzinowej od 2021 roku został zatwierdzony przez
Radę Ministrów. O czym musisz pamiętać?

15 września br. Rada Ministrów zatwierdziła wysokość minimalnego wynagrodzenia
i stawki godzinowej na 2021 rok

 

Minimalna płaca wynosić będzie 2.800,00 zł brutto

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy wynosić będzie 18,30 zł brutto

W stosunku do bieżącego roku jest to wzrost na poziomie 7,7%, który w praktyce
oznacza wzrost wynagrodzenia miesięcznego o ok. 200 zł.

Wzrosną również inne świadczenia powiązane z najniższą płacą, m.in.:

 • dodatki za godziny pracy w nocy,
 • maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym,
 • świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej,
 • odszkodowania dla pracowników z tytułu mobbingu lub dyskryminacji,
 • minimalna podstawa wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  dla przedsiębiorców korzystających z preferencji we wpłatach ZUS.

Należy pamiętać, że:

 1. Do ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w oparciu o umowę  pracę
  (w rozumieniu Kodeksu Pracy) zalicza się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia
  i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (jak np. premie, prowizje, nagrody i dodatki),
  natomiast nie zalicza się dodatków (np. za pracę w nadgodzinach, staż pracy, z tytułu odpraw
  emerytalnych i rentowych czy nagrody jubileuszowej).
 2. Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy ma zastosowanie do umów zlecenia i umów
  o świadczenie usług (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i przysługuje za każdą godzinę
  realizacji zlecenia/świadczenia usługi. Umowy zlecenia mają zastosowanie przy doraźnych
  pracach wykonywanych przez osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej
  lub prowadzące działalność, ale nie zatrudniające pracowników lub nie zlecające dalszych
  prac podwykonawcom.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzi z dniem 1 stycznia 2021r.

 

Pracodawco, sprawdź czy musisz zaktualizować umowy z pracownikami i zleceniobiorcami?

 • Jeżeli w umowie o pracę/umowie zlecenie wynagrodzenie jest podane kwotowo – należy sporządzić aneks uwzględniający nową minimalną kwotę wynagrodzenia
 • Jeżeli w umowie o pracę/umowie zlecenie wynagrodzenie określone jest jako minimalne (bez podawania kwoty) – sporządzanie aneksów do umów nie jest wymagane.

Nie chcesz aktualizować umów przy każdej zmianie minimalnego wynagrodzenia?
Dodaj w swojej umowie zapis:

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę – tekst. jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).

Zgodnie z nim wynagrodzenie pracownika podlega automatycznemu podwyższeniu wraz ze wzrostem
stawki minimalnej.

Pracodawco, nie jesteś pewnie czy umowy w Twojej firmie są poprawnie aktualizowane? Chciałbyś zweryfikować poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

Skorzystaj z audytu teczek osobowych i upewnij się, że dokumentacja kadrowa
prowadzona jest w sposób aktualny i według najnowszych przepisów prawa.

Autor:

Katarzyna Ochnicka

Prezes Zarządu REWIT Outsourcing Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.