fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Urlopy rodzicielskie 2022 – ważne zmiany

Urlopy rodzicielskie 2022

Czeka nas rewolucja w urlopach rodzicielskich! Czy już wiesz jakie zmiany zostaną wprowadzone? Jak przywileje zyskają ojcowie?

Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do 2 sierpnia 2022 roku, aby dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy work-life balance.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, wprowadzi istotne zmiany dla rodziców. Wymusi tym samym przebudowę polskiego Kodeksu Pracy.

Nowa regulacja wprowadza szereg zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich związanych m.in. z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i elastyczną organizacją pracy. Cześć z nich – jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka czy zasiłek opiekuńczy – funkcjonuje już w prawodawstwie polskim.

Najważniejsze zmiany dotyczą uprawnień ojców w zakresie urlopów rodzicielskich

Pierwszą główną zmianą, którą wprowadza art. 5  Dyrektywy jest nadanie ojcom indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze czterech miesięcy do wykorzystania przed osiągnięciem przez dziecko  określonego wieku, maksymalnie ośmiu lat. Obecnie jeśli kobieta nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, nie może tego prawa przekazać ojcu dziecka. W związku z tym nie może on być na urlopie rodzicielskim. Po zmianach indywidualne prawo ojca do urlopu rodzicielskiego będzie już niezależne od prawa kobiety.

Drugą zmianą jest wprowadzenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego dla ojców w wymiarze dwóch miesięcy, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Oznacza to, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zablokowane wyłącznie dla ojca, a jeśli z nich nie skorzysta przepadną.

Planowane zmiany mają na celu zachęcić ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego. Ponadto, mają ułatwić powrót matek na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Mają także promować partnerskie model rodziny poprzez zwiększenie udziału ojców w opiece nad dzieckiem. W dalszej perspektywie nowa regulacja ma przyczynić się do wyrównania szans obu płaci na rynku pracy. Tym samym, ma doprowadzić do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

W poniższym linku znajduje się treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN

Autor

Adrianna Fryzowska

Specjalista ds. kadr i płac

Zapraszam do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.