Urlopy rodzicielskie 2022 – ważne zmiany

Czeka nas rewolucja w urlopach rodzicielskich! Czy już wiesz jakie zmiany zostaną wprowadzone? Jak przywileje zyskają ojcowie?

Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do 2 sierpnia 2022 roku, aby dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy work-life balance.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, wprowadzi istotne zmiany dla rodziców. Wymusi tym samym przebudowę polskiego Kodeksu Pracy.

Nowa regulacja wprowadza szereg zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich związanych m.in. z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i elastyczną organizacją pracy. Cześć z nich – jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka czy zasiłek opiekuńczy – funkcjonuje już w prawodawstwie polskim.

Najważniejsze zmiany dotyczą uprawnień ojców w zakresie urlopów rodzicielskich

Pierwszą główną zmianą, którą wprowadza art. 5  Dyrektywy jest nadanie ojcom indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze czterech miesięcy do wykorzystania przed osiągnięciem przez dziecko  określonego wieku, maksymalnie ośmiu lat. Obecnie jeśli kobieta nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, nie może tego prawa przekazać ojcu dziecka. W związku z tym nie może on być na urlopie rodzicielskim. Po zmianach indywidualne prawo ojca do urlopu rodzicielskiego będzie już niezależne od prawa kobiety.

Drugą zmianą jest wprowadzenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego dla ojców w wymiarze dwóch miesięcy, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Oznacza to, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zablokowane wyłącznie dla ojca, a jeśli z nich nie skorzysta przepadną.

Planowane zmiany mają na celu zachęcić ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego. Ponadto, mają ułatwić powrót matek na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Mają także promować partnerskie model rodziny poprzez zwiększenie udziału ojców w opiece nad dzieckiem. W dalszej perspektywie nowa regulacja ma przyczynić się do wyrównania szans obu płaci na rynku pracy. Tym samym, ma doprowadzić do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

W poniższym linku znajduje się treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE: https://​eur​-lex​.europa​.eu/​l​e​g​a​l​-​c​o​n​t​e​n​t​/​P​L​/​T​X​T​/​P​D​F​/​?​u​r​i​=​C​E​L​E​X​:​3​2​0​1​9​L​1​1​5​8​&​f​r​o​m​=EN

Autor
Specjalista ds. kadr i płac

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Wellbeing oraz work-life balance pracowników są ze sobą ściśle powiązane. Jakie są zatem korzyści płynące z przenikania się obu tych koncepcji?
Work-life balance to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. Czy jednak można ją osiągnąć?
Od 1.01.2021 wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a tym samym gwarantowana podstawa wymiaru zasiłków. Wpłynie to na kwotę podwyższenia świadczenia rodzicielskiego.

Usługi