Sygnaliści – nowa ustawa od 2024 roku. Kluczowe zmiany i obowiązki dla pracodawców

24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o ochronie sygnalistów, która implementuje unijną dyrektywę z 2019 roku. Przepisy wejdą w życie 25 września 2024 roku, z wyjątkami dotyczącymi zgłoszeń zewnętrznych obowiązującymi od 25 grudnia 2024 roku. Kto będzie podlegać obowiązkom? Co będą musieli zrobić pracodawcy? Jaka ochrona przysługiwać będzie sygnalistom?

24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ustawa implementuje postanowienia Dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Przepisy ustawy co do zasady wchodzą w życie 25 września 2024 r.. Wyjątek stanowią tutaj obowiązki w zakresie tzw. zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r.

Sygnaliści – kim są? 

Sygnalista to osoba  fizyczna dokonująca zgłoszenia naruszeń przepisów dostrzeżonych u pracodawcy, uzyskanych w związku ze świadczoną pracą. Co ważne, do grona sygnalistów można zaliczyć nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ale także m. in. pracowników B2B, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz szereg osób „funkcyjnych” w spółkach prawa handlowego – wspólników, członków zarządu, prokurentów. Według nowo uchwalonej ustawy, sygnaliści mają podlegać specjalnej ochronie gwarantowanej przez pracodawców.

Katalog naruszeń do zgłoszenia

Sygnaliści mają dużą swobodę w wyborze rodzajów zgłaszanych naruszeń, mogą one dotyczyć m. in.:

 • korupcji,
 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
 • ochrony środowiska,
 • ochrony konsumentów.

Obowiązki pracodawców wobec sygnalistów 

Pracodawcy podlegający ustawowym obowiązkom muszą udostępnić sygnalistom kanały do zgłaszania dostrzeżonych przez nich naruszeń oraz uczynić to w taki sposób, aby zagwarantować anonimowość zgłaszających oraz żeby móc podjąć odpowiednie działania zaradcze mające wyeliminować naruszenie i zapobiegać powstawaniu naruszeń w przyszłości, a wszystko to w ramach procedury tzw. zgłoszeń wewnętrznych. Na poziomie organizacyjnym, procedura powinna określać również podmioty odpowiedzialne za odbieranie zgłoszeń oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie działań zaradczych.

Obok procedury zgłoszeń wewnętrznych, od grudnia 2024 r. ma wejść w życie procedura zewnętrznych zgłoszeń, gdzie zgłoszenia odbywać się będą poza organizacją pracodawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie procedury ma być Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ochrona sygnalistów

W ramach dokonywanych zgłoszeń ustawa przyznaje sygnalistom szeroko ochronę przed ew. działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, do których można zaliczyć:

 • odmowę nawiązania stosunku pracy,
 • zwolnienie dyscyplinarne,
 • obniżenie wynagrodzenia,
 • wstrzymanie awansu,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie. 

Pracodawcy również mają nowe obowiązki

Obowiązek stworzenia wewnętrznej procedury zgłoszeń oraz szeroko pojętej ochrony sygnalistów ciąży na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku. Co istotne, jako osoby zatrudnione należy też liczyć także osoby świadczące pracę na podstawie stosunków innych niż stosunek pracy, np. osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Sankcje

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie przez pracodawców obowiązków nałożonych ustawą o sygnalistach może skutkować odpowiedzialnością karną, z karą pozbawienia wolności włącznie.

Masz dodatkowe pytania w zakresie sygnalistów? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jakie są przyczyny nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, istota planowanych rozwiązań oraz proponowane środki realizacji zgodnie z dyrektywą NIS 2.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Jakie nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców pojawią się jeszcze w tym roku? Co wprowadziła ustawa work-life balance?
Sygnalista to osoba zgłaszająca pracodawcy informacje co do nieprawidłowości zachodzących w zakładzie pracy, podlegająca szczególnej ochronie.
Trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której pracodawca będzie mógł wymagać od pracownika informacji o szczepieniu lub przebyciu COVID-19.
Czy nasz biznes prowadzony jest bezpiecznie? Zamknięcie roku finansowego to dobry moment, aby zastanowić się czy kontrola wewnętrzna chroni firmę przed nadużyciami.

Usługi