Składka wypadkowa – czy na pewno płacisz optymalną stawkę?

Od 1 kwietnia 2021 stopy składki wypadkowe uległy zmianie dla poszczególnych grup działalności. Czy wiesz w jaki sposób możesz wpłynąć na wysokość tej składki?

Jak kształtują się zmiany dla poszczególnych grup płatników składek?

 • Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż
  9 ubezpieczonych
  . Dla tej grupy przedsiębiorców składka na ubezpieczenie wypadkowego w opisywanym roku składkowym nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1,67% (liczone jako 50% najwyższej stopy procentowej składki wypadkowej tj. 3,33%.
 • Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
  10 ubezpieczonych. Analizując załącznik nr 2 wyżej wspomnianego Rozporządzenia możemy zauważyć, że:

wzrost składki nastąpił dla grup działalności:

 • rybactwo (A-03) do 1,47%,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (B-09) do 3,33%,
 • produkcja napojów (C-11) do 1,47%,
 • produkcja wyrobów tytoniowych (C-12) do 1,47%,
 • produkcja wyrobów tekstylnych (C-13) do 1,73%,
 • produkcja mebli (C-31) do 1,73%;
 • transport lotniczy (H-51) do 0,93%,

spadek składki nastąpił dla grup działalności:

 • leśnictwo i pozyskiwanie drewna (A-02) do 2,53%,
 • wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (B-05) do 3,06%,
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (B-06) do 2,53%,
 • górnictwo rud metali (B-07) do 2,80%,
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie (B-08) do 1,73%,
 • produkcja odzieży (C-14) do 0,67%,
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru (C-17) do 1,47%,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (C-21) do 0,93%
 • produkcja metali (C-24) do 2,26%,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (E-39) do 1,47%
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (F-41) do 1,20%
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (F-42) do 1,47%
 • transport wodny (H-50) 1,47%,
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (H-52) do 1,20%
 • wynajem i dzierżawa (N-77) 0,93%,

Dla pozostałych grup działalności została zachowana stopa procentowa składki wypadkowej w niezmienionej wysokości.

Dla płatników składek, którzy zobowiązani byli do przekazania informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie latakalendarzowe składkę wypadkową na okres składkowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 30 marca 2022 roku, ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wiadomość przekaże w formie pisemnej do 20 kwietnia 2021 roku. Informację będzie można również sprawdzić na PUE ZUS.

Pozostali płatnicy, zgodnie ze swoim PKD, stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe ustalają sami (w zależności od poziomu ryzyka).

Jak widać stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zróżnicowana. Poprzez zmienność mówimy tu o ustalaniu jej na dany rok składkowy. Zróżnicowanie zaś wynika z takich czynników jak:

 • rodzaj prowadzonej działalności (PKD) i związanej z nią kategorii ryzyka,
 • liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy,
 • liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia.

Przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że są w stanie bezpośrednio wpływać na zmniejszenie wysokości stopy procentowej składki.

A składkę wypadkową można obniżyć między innymi poprzez:

 • Analizę obciążeń i odzyskanie nienależnie zapłaconych składek

Jedynie niewielki procent przedsiębiorców ma ustaloną składkę wypadkową na poziomie minimalnym. Pozostali płacą ją w oparciu o wyliczoną wyższą stopą procentową niż wynika
z PKD. Jedną z głównych przyczyn jest traktowanie tej należności jako stałej opłaty do ZUS-u, a nie jako kosztu operacyjnego, który zgodnie z prawem można odpowiednio zminimalizować. Szczegółowa analiza i właściwie przeprowadzona weryfikacja składki wypadkowej przy obecnie obowiązujących przepisach pozwala na dokonanie korekt deklaracji ZUS i zwrot nadpłaconych składek nawet do 5 lat wstecz. W przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 150 osób takie działania mogą przynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 • Działania prewencyjne przedsiębiorców

Na wysokość składki wypadkowej w ogromnej mierze wpływają dane liczbowe o przyczynach i skutkach zagrożeń zawodowych. Innymi słowy im więcej wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w danym przedsiębiorstwie tym wyższa stopa procentowa składki wypadkowej. Aby zredukować obciążenia w tym obszarze należy wdrażać odpowiednie działania prewencyjne, dbać o przestrzeganie przepisów BHP przez zatrudnionych oraz prowadzić odpowiednią edukację z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe nie są wyłącznie przyczyną wzrostu składki wypadkowej. Warto uświadomić sobie również, że wpływają na wydajność oraz jakość pracy, koszty pracy a finalnie na wizerunek całej firmy.

Przedsiębiorcom planującym działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa
w miejscu pracy z pomocą przychodzi ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizując zadania określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym od kilku lat organizuje programy dotacyjne mające na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zmniejszenie zagrożeń w miejscu pracy
 • redukcję czynników szkodliwych dla zdrowia

Uzyskane w ramach dofinansowania środki można przeznaczyć między innymi na:

 • poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn oraz urządzeń
  w miejscu pracy,
 • zakup urządzeń chroniących przed hałasem, drganiami mechanicznymi
  i promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • modernizację / dostosowanie oświetlenia stanowisk pracy,
 • zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pracy na wysokości,
 • zakup urządzeń oczyszczających, uzdatniających oraz wentylujących powietrze,
 • zakup maszyn i urządzeń służących zniwelowaniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne,
 • zakup środków ochrony indywidulanej.

Z dofinansowań może skorzystać każdej wielkości przedsiębiorstwo (po spełnieniu odpowiednich wymogów). Na podstawie wielu zrealizowanych projektów wiemy, że sam wniosek o dofinansowanie wydaje się być prosty do wypełnienia, ale tylko pozornie. W związku z tym, że programy realizowane przez ZUS maja formę konkursu to każdy wniosek jest sprawdzany nie tylko pod względem formalnym i merytorycznym, ale musi spełniać odpowiednie kryteria oceny wskazane w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
Warszawa

Może Cię zainteresować

Rozpoczynając działalność gospodarczą, wybór odpowiedniego adresu rejestracji firmy jest jednym z kluczowych decyzji. E-biuro stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego biura czy domowego adresu, oferując szereg usług ułatwiających zarządzanie firmową korespondencją i zmniejszając koszty związane z wynajmem przestrzeni biurowej.
Uprzejmie informujemy, że 31-go maja 2024 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już w poniedziałek, 3-go czerwca!
W obliczu wątpliwości podatkowych i prawnych dotyczących rejestracji firmy pod adresem e-biura, ważne jest zrozumienie, że polskie prawo jednoznacznie wspiera taką formę działalności. Oto szczegółowy przewodnik, który wyjaśnia, dlaczego warto wybrać e-biuro jako siedzibę swojej firmy.
Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
W erze cyfryzacji i mobilności biznesowej, e-biuro wyłania się jako kluczowe rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących elastyczności, redukcji kosztów i zwiększenia prestiżu swojej firmy. Przedstawiamy kompleksową analizę korzyści wynikających z adopcji e-biura jako strategicznego wyboru dla Twojego biznesu.
W obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy szukają innowacyjnych rozwiązań do optymalizacji wydatków. E-biuro, zrodzone z potrzeby minimalizacji kosztów administracyjnych i księgowych, oferuje kompleksowe wsparcie dla firm pragnących skupić się na swojej podstawowej działalności bez zbędnych obciążeń.

Usługi