Analiza porównawcza cen transferowych – Określenie rynkowego poziomu oprocentowania dla obligacji emitowanych w ramach Grupy Kapitałowej

Klient

Klient należy do międzynarodowej grupy z branży transportu morskiego. Oprócz Polski, działa w 9 krajach na 4 kontynentach.

Potrzeby

Klient zwrócił się z prośbą o sporządzenie analizy na potrzeby potwierdzenia rynkowości oprocentowania (kuponu) obligacji, zastosowanego przez emitenta – spółkę należącą do Grupy Kapitałowej, nabytych przez Klienta na przestrzeni roku 2017 r. (analiza ex post).

Nasze rozwiązanie

W celu sporządzenia porównawczej analizy ekonomicznej i identyfikacji rynkowego poziomu oprocentowania stosowanego przy emisjach obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarze amerykańskim (USD), dokonaliśmy szczegółowej analizy:

  • kluczowych aspektów transakcji,
  • otoczenia biznesowego i warunków w jakich działa podmiot pełniący funkcję emitenta w zawartej transakcji,
  • sytuacji społeczno-gospodarczej w branży, w której działa Klient – rynku frachtowego,
  • rynku, na którym zawarto przedmiotową transakcję – rynku obligacji korporacyjnych,

Następnie ustaliliśmy kryteria porównywalności odnośnie podmiotów, przedmiotu i warunków transakcji. Określiliśmy również przedział czasowy analizy porównawczej i dostępność źródeł informacji o zewnętrznych danych porównywalnych oraz wybrano metodę ustalania cen transferowych. Powyższe umożliwiło nam odpowiedni dobór próby badawczej, na podstawie której zinterpretowano zebrany materiał, dokonano stosownych korekt i określono oprocentowanie rynkowe. Analizę wykonaliśmy przy użyciu tych samych metod, które wykorzystywane są przez organy podatkowe do szacowania dochodów podmiotów powiązanych, dokonujących porównywalnych operacji na polskim rynku. W analizie podparliśmy się również wytycznymi opracowanymi przez międzynarodową organizację OECD.

Efekty

  • W analizie zaproponowaliśmy wykorzystanie danych o obligacjach notowanych na New York Stock Exchange, która jest największą giełdą świata. Na podstawie wyselekcjonowanych danych o parametrach najbardziej porównywalnych do przeprowadzonej emisji obligacji na rzecz Klienta przy wykorzystaniu statycznych miar pozycyjnych, tj. kwartyle i medianę, wyznaczyliśmy przedział wartości oprocentowania obligacji korporacyjnych uznawanych za rynkowe.
  • Klient uzyskał materiał dowodowy, potwierdzający rynkowość dokonanych transakcji, pozytywnie rozpatrzony przez organy kontrolne.
  • Wypełnienie przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustaw podatkowych.
  • Możliwość wykorzystania w procesie negocjacyjnym dla transakcji przyszłych emisji i wzmocnienie pozycji nabywcy wobec emitenta.

Może Cię zainteresować

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.
W zeszłym roku największy polscy podatnicy po raz pierwszy publikowali na swoich stronach internetowych realizowane strategie podatkowe.