fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Obowiązek informowania o strategii podatkowej – wyzwanie 2021

Przygotowanie i upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej to jedno z wyzwań przedsiębiorców w 2021 r. Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać?

Nowelizacja ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców wielu dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest przygotowanie oraz upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Cel wprowadzenia obowiązku i podatnicy nim objęci

Jak wskazane zostało w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej powyższy obowiązek:

„Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku, w szczególności z uwagi na wysokość osiąganych przychodów. Projektowane w tym zakresie przepisy nakładają na określonych podatników obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej, która odnosi się do sposobu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i wysokości ich zobowiązań podatkowych. Wprowadzenie projektowanych rozwiązań jest kolejnym w stronę zwiększenia transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.”

Zgodnie z przyjętymi przepisami, obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa na:

 • podatkowych grupach kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 • podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Zatem, tak jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, powyższy obowiązek nałożony został na największych podatników podatku CIT.

Zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy ci zobowiązani będą do sporządzenia informacji i umieszczenia jej na własnej stronie internetowej lub podmiotu powiązanego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Zakres informacji, które obejmie powyższy obowiązek, ma wynikać z charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej podatnicy zobowiązani będą do opublikowania danych obejmujących:  

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
 2. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 3. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 4. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 5. informacje o:
 6. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
 7. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 8. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 9. ogólnej interpretacji podatkowej,
 10. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
 11. wiążącej informacji stawkowej,
 12. wiążącej informacji akcyzowej,
 13. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak jednak wskazuje ustawa, powyższy katalog jest katalogiem otwartym, wobec czego wymienione elementy nie zostały wskazane w sposób wyczerpujący.

Publikacja informacji składających się na strategię podatkową

Podatnik zobowiązany jest do sporządzenia informacji w języku polskim i umieszczenia jej na stronie internetowej. W przypadku, gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej powinien udostępnić na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Ponadto, na stronie internetowej powinny być dostępne sporządzone i podane do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata.

Sankcje przewidziane dla podatników

Brak wywiązania się z obowiązków przez podatnika skutkować będzie dotkliwymi karami. Podatnik zobowiązany jest bowiem nie tylko do publikacji powyższych informacji na stronie internetowej, lecz także w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której upublicznione zostały informacje o realizowanej strategii podatkowej.

W przypadku jednak nieprzekazania informacji o adresie strony internetowej podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Wywiązywanie się zatem z obowiązków w zakresie udostępniania informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie głównie w roku 2021 i latach następnych poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. W szczególności istotne będzie znalezienie granicy między danymi poufnymi tj. objętymi tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego, do których, przynajmniej z założenia, publikowania nie jest zobowiązany podatnik, a danymi które faktycznie, w toku stosowania powyższych przepisów, będą wymagane od podatników.

W przypadku wątpliwości w zakresie sposobu wywiązywania się z powyższych obowiązków, zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

 

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}