fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Obowiązek informowania o strategii podatkowej – wyzwanie 2021

Przygotowanie i upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej to jedno z wyzwań przedsiębiorców w 2021 r. Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać?

Nowelizacja ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców wielu dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest przygotowanie oraz upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Cel wprowadzenia obowiązku i podatnicy nim objęci

Jak wskazane zostało w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej powyższy obowiązek:

„Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku, w szczególności z uwagi na wysokość osiąganych przychodów. Projektowane w tym zakresie przepisy nakładają na określonych podatników obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej, która odnosi się do sposobu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i wysokości ich zobowiązań podatkowych. Wprowadzenie projektowanych rozwiązań jest kolejnym w stronę zwiększenia transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.”

Zgodnie z przyjętymi przepisami, obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa na:

 • podatkowych grupach kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 • podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Zatem, tak jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, powyższy obowiązek nałożony został na największych podatników podatku CIT.

Zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy ci zobowiązani będą do sporządzenia informacji i umieszczenia jej na własnej stronie internetowej lub podmiotu powiązanego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Zakres informacji, które obejmie powyższy obowiązek, ma wynikać z charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej podatnicy zobowiązani będą do opublikowania danych obejmujących:  

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
 2. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 3. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 4. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 5. informacje o:
 6. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
 7. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 8. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 9. ogólnej interpretacji podatkowej,
 10. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
 11. wiążącej informacji stawkowej,
 12. wiążącej informacji akcyzowej,
 13. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak jednak wskazuje ustawa, powyższy katalog jest katalogiem otwartym, wobec czego wymienione elementy nie zostały wskazane w sposób wyczerpujący.

Publikacja informacji składających się na strategię podatkową

Podatnik zobowiązany jest do sporządzenia informacji w języku polskim i umieszczenia jej na stronie internetowej. W przypadku, gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej powinien udostępnić na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Ponadto, na stronie internetowej powinny być dostępne sporządzone i podane do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata.

Sankcje przewidziane dla podatników

Brak wywiązania się z obowiązków przez podatnika skutkować będzie dotkliwymi karami. Podatnik zobowiązany jest bowiem nie tylko do publikacji powyższych informacji na stronie internetowej, lecz także w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której upublicznione zostały informacje o realizowanej strategii podatkowej.

W przypadku jednak nieprzekazania informacji o adresie strony internetowej podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Wywiązywanie się zatem z obowiązków w zakresie udostępniania informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie głównie w roku 2021 i latach następnych poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. W szczególności istotne będzie znalezienie granicy między danymi poufnymi tj. objętymi tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego, do których, przynajmniej z założenia, publikowania nie jest zobowiązany podatnik, a danymi które faktycznie, w toku stosowania powyższych przepisów, będą wymagane od podatników.

W przypadku wątpliwości w zakresie sposobu wywiązywania się z powyższych obowiązków, zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

 

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}