Nowelizacja ustaw o PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej, by dochodziło do mniejszej liczby sporów na linii podatnik-organ podatkowy – czekają nas zmiany?

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja ustaw podatkowych?

Chcąc wyjść naprzeciw podatnikom, 06.05.2020 Sejm uchwalił nowelizację ustaw o PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej. Rząd deklaruje, że nowe przepisy ułatwią podatnikom wywiązywanie się z obowiązków, by dochodziło do mniejszej liczby sporów na linii podatnik-organ podatkowy.

Istotną zmianą w opublikowanym projekcie nowelizacji CIT i VAT to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście. Obecnie wpłaty dokonane na rachunek spoza listy, jeśli były wyższe niż 15 000 zł, nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Po planowanych zmianach, gdy płacimy stosując podzieloną płatność (tzw. split payment), kwoty wpłacone na rachunek spoza listy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Projekt nowelizacji przewiduje że zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

Projekt umożliwi również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT, a na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

 a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub

 b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

 c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym – jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c.

Odpowiedzialność solidarna zostanie także wyłączona jeżeli płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia    towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

  Dodatkowo termin na złożenie zawiadomienia o wpłacie należności na rachunek bankowy inny niż w wykazie podatników VAT – ZAW-NR- ma zostać wydłużony z 3 do 7 dni. W okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni. Zmianie ulegnie również organ, do którego zawiadomienie ma zostać złożone. Obecnie zawiadomienie należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, po nowelizacji ustawy ma to być Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty. Zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza białej listy wystarczy zgłosić raz niezależnie od liczby przelewów.

Omówione zmiany to tylko kilka z tych które przygotował dla nas rząd. Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Sejm i przekazany do rozpatrzenia przez Senat. Według planu nowe postanowienia mają wejść w życie 1 lipca.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi