Nowe obowiązki spółek giełdowych – ważna zmiana!

Art. 90g ustawy o ofercie publicznej wprowadza wymóg sporządzania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz konieczność jego oceny przez biegłego rewidenta.

Wprowadzony został nowy przepis ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). Nakłada on na rady nadzorcze spółek giełdowych
obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej
(zawierającego przegląd wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy) oraz oceny tego
sprawozdania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z wynagrodzeń będzie sporządzane
odrębnie od rocznego sprawozdania finansowego.

W sprawozdaniu z wynagrodzeń powinny znaleźć się informacje, takie jak:

 1. wysokość całkowitego wynagrodzenia,
 2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń
  (w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki),
 3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 4. informację o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej (zmiana w ujęciu rocznym, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych),
 5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
 6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw
  z tych instrumentów (w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany),
 7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
 8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek
  i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

WAŻNE:

 • Informacje dotyczące lat wcześniejszych, za które rada nadzorcza nie musiała sporządzać sprawozdania
  z wynagrodzeń, mogą zostać pominięte lub podane na podstawie szacunków, przy czym należy to wyraźnie wskazać w sprawozdaniu.
 • W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzą świadczenia przyznane
  na rzecz osób najbliższych, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń (bez podania podstawy ich przyznania, ani danych osobowych tychże osób). Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 • Spółka jest zobligowana do zamieszczenia sprawozdania o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej
  i udostępnienia go bezpłatnie przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, podejmującego uchwałę opiniującą sprawozdanie. W podmiotach określonych w art. 90g., ust. 7. wspomnianej ustawy zamiast powzięcia uchwały, walne zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem
  o wynagrodzeniach.

KIEDY?

Pierwsze sprawozdanie z wynagrodzeń ma zostać sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020, natomiast jego ocena przez biegłego rewidenta nastąpi po raz pierwszy w 2021 roku.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, usługa oceny sprawozdania
o wynagrodzeniu jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, zatem może
ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, co zostało potwierdzone przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w MF.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi