fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowe obowiązki spółek giełdowych – ważna zmiana!

Art. 90g ustawy o ofercie publicznej wprowadza wymóg sporządzania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach
zarządu i rady nadzorczej oraz konieczność jego oceny przez biegłego rewidenta.

Wprowadzony został nowy przepis ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). Nakłada on na rady nadzorcze spółek giełdowych
obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej
(zawierającego przegląd wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy) oraz oceny tego
sprawozdania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z wynagrodzeń będzie sporządzane
odrębnie od rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 90g. 1. Rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń,
niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej
lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku
obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu
o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Art. 90g. 10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1–5 oraz 8.

Celem oceny biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie niezbędne elementy, natomiast odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji w nim zawartych spoczywa na członkach rady nadzorczej.

W sprawozdaniu z wynagrodzeń powinny znaleźć się informacje, takie jak:

 1. wysokość całkowitego wynagrodzenia,
 2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń
  (w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki),
 3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 4. informację o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej (zmiana w ujęciu rocznym, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych),
 5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
 6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw
  z tych instrumentów (w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany),
 7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
 8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek
  i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

WAŻNE:

 • Informacje dotyczące lat wcześniejszych, za które rada nadzorcza nie musiała sporządzać sprawozdania
  z wynagrodzeń, mogą zostać pominięte lub podane na podstawie szacunków, przy czym należy to wyraźnie wskazać w sprawozdaniu.
 • W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzą świadczenia przyznane
  na rzecz osób najbliższych, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń (bez podania podstawy ich przyznania, ani danych osobowych tychże osób). Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 • Spółka jest zobligowana do zamieszczenia sprawozdania o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej
  i udostępnienia go bezpłatnie przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, podejmującego uchwałę opiniującą sprawozdanie. W podmiotach określonych w art. 90g., ust. 7. wspomnianej ustawy zamiast powzięcia uchwały, walne zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem
  o wynagrodzeniach.

KIEDY?

Pierwsze sprawozdanie z wynagrodzeń ma zostać sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020, natomiast jego ocena przez biegłego rewidenta nastąpi po raz pierwszy w 2021 roku.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, usługa oceny sprawozdania
o wynagrodzeniu jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, zatem może
ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, co zostało potwierdzone przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w MF.

Autor:

Aleksandra Pawłowska

Asystentka Działu Audytu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

Michał Ossowski
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA
+48 503 049 692

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}