Kiedy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu?

Artykuł ten ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości poprzez dostarczenie konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi wskazującej, jakie podmioty zobowiązane są do poddawania swoich sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

   Cechy sprawozdania podlegającego obowiązkowemu badaniu

Aby sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinno zawierać dwie,
istotne cechy. Po pierwsze, sprawozdanie takie musi być sprawozdaniem rocznym. Oznacza to, że badaniu
nie podlegają sprawozdania obejmujące swoim zakresem okres krótszy niż 12 miesięcy. Po drugie, sprawozdanie ma
być sporządzone przez spółkę kontynuującą działalność tj. taką, której kierownik jednostki nie widzi zagrożenia
zakończenia dotychczasowej działalności lub jej znacznego ograniczenia w następnych 12 miesiącach po dniu bilansowym.
Informacja o braku zagrożenia kontynuacji działalności jest już standardową opcją dostępną w większości programów
przygotowujących sprawozdania finansowe w formacie xml.

Jaka jest forma prawna spółek, których sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu?

Ustawa o rachunkowości w art. 64 ust. 1 wyszczególnia listę spółek, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu. Są to:

1) banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, odziały banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

2)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

3) jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywne spółki inwestycyjne;

4) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

5) krajowe instytucje płatnicze i krajowe instytucje pieniądza elektronicznego;

6) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Po jakim kursie przeliczać progi wyrażone w walucie obcej?

   Kolejną wątpliwością, na jaką natrafimy weryfikując, czy sprawozdanie finansowe firmy podlega obowiązkowemu badaniu jest kurs, po jakim kwoty „progowe” wykazane w walucie obcej powinny zostać przeliczone. Zgodnie
z art. 3 ust.2 ustawy o rachunkowości kursem właściwym jest kurs średni, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski
na dzień bilansowy. Kurs ten na 31.12.2019 wynosił 4,2585. Zatem, progi dla obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynoszą 10.646.250 zł dla sumy bilansowej oraz 21.292.500 dla przychodów. Jeśli spółka przekroczyła w 2019 roku dwie z trzech „progowych” wartości, jej sprawozdanie finansowe za rok 2020 podlega obowiązkowemu badaniu. Warto tutaj wspomnieć, że nie ma znaczenia fakt, czy w sprawozdaniu, które podlega badaniu progi te są przekroczone. To sprawozdanie za poprzedni rok decyduje o tym, czy kolejne sprawozdanie podlegać będzie badaniu.

Kiedy zawrzeć umowę o badanie z firmą audytorską?

Nie ma wskazanego w legislacji konkretnego terminu, po upływie którego umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawarta. Jednakże, należy pamiętać o fakcie, że biegłemu rewidentowi powinno
się umożliwić udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (patrz art. 66 ust. 5 ustawy
o rachunkowości). Warto zatem podjąć tę decyzję przed rozpoczęciem planowanych inwentaryzacji rocznych.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie weryfikacji, czy spółka podlega obowiązkowemu badaniu zachęcamy
do kontaktu z naszym działem audytu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi