fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Honorowe oddawanie krwi – ulga podatkowa

Ulga podatkowa

W okresie Świąt Bożego Narodzenia chętnie obdarowujemy prezentami bliskie nam osoby i nierzadko angażujemy się w akcje charytatywne, aby pomóc potrzebującym. A czy pamiętamy, że bez finansowego wysiłku możemy przyczynić się do uratowania czyjegoś życia oddając honorowo krew?

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników. Niemniej jednak, ustanowione są pewne rekompensaty i przywileje, które mają wyrazić wdzięczność za podarowanie cząstki siebie.

Jedną z nich jest ulga podatkowa, którą można uwzględnić składając roczne zeznanie podatkowe.

Przepisy o podatku dochodowym

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo do odliczenia od dochodu (lub przychodu w przypadku podatnika rozliczającego się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) darowizny:

„Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:

(…)
9) darowizn przekazanych na cele:

(…)
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników

(…)
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.”

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa

  • oblicza się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
  • metoda obliczenia:

ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza)

przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.

Wysokość ta została określona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Autor

Magdalena Kupczak

Asystent Biegłego Rewidenta

 

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}