Honorowe oddawanie krwi – ulga podatkowa

W okresie Świąt Bożego Narodzenia chętnie obdarowujemy prezentami bliskie nam osoby i nierzadko angażujemy się w akcje charytatywne, aby pomóc potrzebującym.

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników. Niemniej jednak, ustanowione są pewne rekompensaty i przywileje, które mają wyrazić wdzięczność za podarowanie cząstki siebie.

Jedną z nich jest ulga podatkowa, którą można uwzględnić składając roczne zeznanie podatkowe.

Przepisy o podatku dochodowym

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo do odliczenia od dochodu (lub przychodu w przypadku podatnika rozliczającego się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) darowizny:

„Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:

(…)
9) darowizn przekazanych na cele:

(…)
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników 

(…)
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.”

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa

  • oblicza się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
  • metoda obliczenia:

ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza)
×
przyjęty dla tej ulgi przelicznik,
w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego
za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł

Wysokość ta została określona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Autor
Asystent Biegłego Rewidenta

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Zbliża się okres rozliczania z podatku dochodowego. Warto więc pamiętać o możliwości rozliczenia przekazanych darowizn w postaci ulgi podatkowej. Jest to bowiem korzyść dla obdarowanego i darczyńcy.

Usługi