Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego

Zbliża się okres rozliczania z podatku dochodowego. Warto więc pamiętać o możliwości rozliczenia przekazanych darowizn w postaci ulgi podatkowej. Jest to bowiem korzyść dla obdarowanego i darczyńcy.

Wielu podatników kierując się potrzebą serca, wspiera organizacje pożytku publicznego przekazując na ich cel darowizny w postaci pieniężnej lub rzeczowej. Zbliżający się okres rozliczenia z podatku dochodowego to dobry czas aby podsumować przekazane darowizny, bowiem darowizna nie stanowi jedynie korzyści dla obdarowanego ale jest również korzyścią dla darczyńcy, którą darczyńca może rozliczyć w zeznaniu rocznym w postaci ulgi podatkowej.

Umowa darowizny

Umowę darowizny regulują przepisy kodeksu cywilnego zgodnie z którymi (Art. 888. § 1.) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku darowizny pieniężnej nie ma konieczności zawierania umowy w formie pisemnej, wystarczy sama jej realizacji czyli przekazanie kwoty pieniężnej obdarowanemu.

Komu przysługuje ulga podatkowa?

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • działalność pożytku publicznego.

W przypadkach darowizn wymienionych powyżej, kwota odliczeń limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów).

W przypadku przekazywania darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego, kwota odliczenia nie jest limitowana procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny, można odliczyć ją w całości do wysokości osiągniętego dochodu.

Dokumentacja przekazanej darowizny 

Aby skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu przekazanej darowizny, fakt ten należy odpowiednio udokumentować. W przypadku darowizny pieniężnej wystarczy posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1% podatku zapłaconego w roku podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz skorzystać z przekazania 1% podatku.

W razie dodatkowych pytań  – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor
Kierownik Zespołu w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

W okresie Świąt Bożego Narodzenia chętnie obdarowujemy prezentami bliskie nam osoby i nierzadko angażujemy się w akcje charytatywne, aby pomóc potrzebującym.

Usługi