ESG – zbędny wymóg, czy szansa na nowe możliwości?

Czy trend ESG rzeczywiście jest wyłącznie modą? A może pod tym pojęciem kryje się jednak coś więcej? Czym jest koncepcja ESG?

Wprowadzanie standardów koncepcji ESG jest procesem długofalowym lecz przynoszącym korzyści na wielu płaszczyznach. Przedsiębiorstwa stawiające na nowoczesność, ciągły rozwój oraz profesjonalną jakość swoich usług, chętniej wdrażają nowe, a zarazem obligatoryjne standardy w politykę firmy. Potrzegają je jako ogromną wartość, a nie bolesną konieczność.

Czym jest pojęcie ESG?

Współczesne przedsiębiorstwa w swoich działaniach starają się wdrażać wiele rozwiązań z zakresu zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Presja ze strony regulatorów, inwestorów, kredytodawców, jak również pracowników i konsumentów znacząco wpływa na działania i kierunek rozwoju wielu podmiotów, które konsekwentnie doskonalą się w kierunku standardów ESG. Prekursorem pojęcia ESG jest koncepcja CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, która w swoich głównych działaniach skupia się na zrównoważonym rozwoju. Pomija  jednak czynniki finansowe. Dzięki takim rozwiązaniom wiele firm chętnie wykorzystywało CSR jako dobrą strategię marketingową, która miała ocieplić wizerunek marki. Z biegiem czasu okazało się, że CSR jest za mało satysfakcjonujący i wartościowy. Tym samym, zdecydowano się rozszerzyć ten punkt widzenia o nowe pojęcie, którym jest ESG.

Skrót ESG (ang. environmental, social and corporate governance) oznacza  środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Firmy, dla których dbałość o swoich klientów, partnerstwo, polityka zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialny biznes stanowią istotną rolę w swoich działaniach, powinny skupiać się na wszystkich kluczowych kryteriach ESG.

Natomiast co dokładnie kryje się pod 3 filarami ESG?

  • Środowisko naturalne

To wszystkie zachowania i działania wspierające na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz postępujących zmian klimatycznych. Są to m.in. mniejsze zużycie energii, gospodarowanie odpadami, badanie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, inwestowanie w energię odnawialną oraz wiele innych rządowych regulacji dotyczących środowiska.

  • Społeczeństwo

Filar ten obejmuje kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka. Są to wszystkie istotne cele, które powinny być realizowane zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej oraz zewnętrznej przedsiębiorstwa. Na wewnętrzne działania firmy składają się np. równość płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, przestrzeganie praw pracowniczych, poszanowanie praw człowieka. Jest to także propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników,  bezpieczeństwo i ochrona danych, polityka informacyjna przedsiębiorstwa.

Kolejnym ważnym aspektem tego kryterium, jest inwestowanie w rozwój i kapitał ludzki. Można to robić poprzez organizowanie szkoleń, zachęcanie pracowników do podejmowania wolontariatów. Ale także poprzez dzielenie się wiedzą i edukowanie innych odbiorców, np. lokalnej społeczności. Jest to również wychodzenie naprzeciw potrzebom swoich klientów, dbanie o dobre i jakościowe relacje.

  • Ład korporacyjny

Jest to ostatni filar ESG, na który składają się m.in. struktura zarządu, prawa akcjonariuszy, wynagrodzenia kadry, przejrzystość podatkowa, przeciwdziałanie korupcji. Elementy te są szczególnie istotnym aspektem w relacjach biznesowych ze względu na długoterminowych inwestorów oraz partnerów biznesowych. Wpływają one bowiem na odbiór i zaufanie do przedsiębiorstwa a przede wszystkim prowadzonego biznesu.

Wpływ ESG na motywowanie pracowników i skuteczną rekrutację

Życie w obecnych czasach wiąże się z wysoką świadomością siebie i swoich potrzeb. Tym samym – pracownicy kładą silny nacisk na stabilne zatrudnienie a przede wszystkim na pracodawcę godnego zaufania oraz świadomego roli zmieniającego się świata. Odpowiednio przemyślana, zaplanowana i wdrożona strategia ESG pozytywnie wpłynie na obecnych jak i przyszłych pracowników firmy. Podjęte działania mogą skutkować mniejszą rotacją w organizacji. Dbanie i docenianie pracownika pozytywnie wpłynie na jego zaangażowanie i poczucie wewnętrznej sprawczości w wykonywane zadania. To także pomaga w identyfikacji z celami i wartościami firmy jako ważnego członka społeczności, do której przynależy. Organizacja, która angażuje się w rozwój swoich pracowników jest postrzegana jako autentyczna i świadoma swojego ogromnego potencjału, którym są pracownicy. Taka firma słucha potrzeb i pomysłów, następnie odpowiednio je realizuje.

Z przyczyn braków kadrowych i walk o talenty, koncepcja ESG może być świetnym sposobem na skuteczny proces rekrutacyjny. Osoby poszukujące pracy, w szczególności pokolenie millenialsów oraz wchodzące na rynek pracy pokolenie Z zwraca ogromną uwagę na problemy związane m.in. z ociepleniem klimatu, środowiskiem, równością i przejrzystością płac oraz brakiem dyskryminacji w miejscu pracy. Z ostatnich badań wynika, że firmy, które przyjęły i wdrożyły strategię ESG zanotowały dwukrotnie szybszy wzrost zatrudnienia niż w przypadku firm, które nie traktowały go tak priorytetowo. Realizowanie zadań związanych z równością, ładem korporacyjnym, wspieraniem społeczności i ochroną środowiska jest istotnym elementem wpływającym na wybór danego miejsca pracy a finalnie na aplikację kandydata.

Jako Moore Polska wdrażamy każdy z filarów strategii ESG w politykę naszej firmy

Filar I 
Ochrona środowiska
Filar II 
Społeczność
Filar III
Ład korporacyjny
• Redukcja emisji CO2 poprzez stopniową wymianę floty na samochody hybrydowe i elektryczne

• Segregacja i utylizacja śmieci

• Digitalizacja procesów – redukcja zużycia papieru

• Redukcja jednorazowych opakowań plastikowych w biurze i w domu, dzięki wielorazowym butelkom na wodę lub dzbankom z filtrami

.• Brak opakowań papierowych, używamy szklanych naczyń
• Bogata oferta szkoleniowo -rozwojowa dla naszych pracowników – w oparciu o podejście mistrz -uczeń (mentor-uczeń)

• Edukacja branżowa pracowników oraz odbiorców zewnętrznych – dzielenie się wiedzą ekspercką z branż obsługiwanych

• Edukacja z zakresu ochrony środowiska wśród naszych pracowników

• Dostęp do zestawień stanowisk dla wszystkich pracowników – Karty Stanowisk Pracy

• Współpraca jako partner biznesowy z WSB, SSNS  

• Dofinansowania do sportu i wspieranie troski o zdrowie pracowników

• Spotkania z psychologiem

• Wyjazdy integracyjne i wydarzenia okolicznościowe

• Pomoc charytatywna w lokalnych społecznościach np. szlachetna paczka

• Pomoc Ukrainie (transport, tłumaczenia, wsparcie w znalezieniu pracy, szkoły, mieszkania) 

• Rozwój komunikacji – wewnętrzny komunikator, dzięki któremu rozmawiamy ze sobą niezależnie od naszej lokalizacji, dzielimy się wiedzą, informacjami branżowymi, swoimi sukcesami i realizowanymi projektami.
• Udostępniamy schemat organizacyjny firmy oraz stanowisk pracy dla wszystkich pracowników i usprawniamy go w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby

• Korzystamy z lokalnych dostawców, nie angażujemy się w  działania z firmami nieetycznymi

• Weryfikujemy naszych klientów pod kątem ich wiarygodności m.in. sprawdzamy status firmy i właściciela w Krajowym Rejestrze Długów, na listach sankcyjnych oraz w bazie World-Check

• Jako firma audytorska reprezentujemy zawód zaufania publicznego, więc wszelkie naruszenia prawa zgłaszamy do odpowiednich instytucji

ESG – czyli szansa na sukces

Budowanie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję ESG nie powinno być postrzegane jako zbędny, nieprzyjemny wymóg lecz jako długofalowy proces a przede wszystkim sukces na takich płaszczyznach jak rozwój firmy oraz jej pracowników, skuteczne rekrutacje talentów, dostęp do finansowania bieżącej działalności, w tym przyszłych inwestycji, pozytywny odbiór firmy wśród klientów i partnerów. Wdrażanie i kierowanie się wartościami ESG daje możliwość m.in. średnim przedsiębiorstwom być postrzeganym jako odpowiedzialny, zaangażowany i atrakcyjny pracodawca oraz partner biznesowy w perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

__________________________________________________

Bibliografia:

  1. Paprocka, M. (2021). Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w kontekście rynku pracy. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego ,,Nasze Studia’’ ( t. 11, s. 156-167).
  2. Raport Moore Global o ESG [dostęp: 18.10.2022].
  3. Wykorzystanie wskaźników ESG w planach motywacyjnych menedżerów [dostęp: 15.10.2022].
  4. Czym jest ESG [dostęp:15.10.2022].
  5. ESG compilance – czym jest i jak wpływa na zarządzanie biznesem? [dostęp: 15.10.2022].

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

W poszukiwaniu przewagi w konkurencyjnym świecie biznesu, ciągły rozwój zawodowy i osobisty jest niezbędny. Akademia Moore Polska, z bogatym doświadczeniem i wszechstronną ofertą szkoleń, stanowi klucz do osiągnięcia Twoich celów zawodowych i osobistych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym podejściem, które łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, otwierając nowe możliwości.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Dlaczego ESG jest kluczowym elementem dla współczesnych firm i jakie korzyści może przynieść jego skuteczne wdrożenie? Jakie są strategie budowania świadomości ESG wśród pracowników i klientów, które pomogą Ci osiągnąć sukces biznesowy i społeczny?
Rusza ekscytująca seria 6 wyjątkowych spotkań w formule biznesowych randek Speed Networking z Social Swift! Każde z nich to niepowtarzalna okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych w różnych miastach Polski, podczas dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami biznesowymi. Tym samym – na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć Moore Polska.
Pytać znaczy nie błądzić – ale czy na pewno? Przecież nie każde zadane pytanie niesie za sobą klarowną odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje?
Jakie jest 6 kluczowych tematów, na które Rada Nadzorcza powinna kierować swoją uwagę? Jaka jest rola Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru finansowego firmy? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Usługi