fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zdalna kontrola podatkowa

Terminy postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji Podatkowej, egzekucji zobowiązań podatkowych oraz kontrole celno-skarbowe miały być zawieszone na czas trwania epidemii COVID-19. Takie rozwiązanie przewidywał art. 15zzs ustawy zwanej tarczą antykryzysową 1.0. Przepis ten uchyliła jednak tarcza 3.0. Terminy wymienione w podanym artykule, których bieg z powodu epidemii koronawirusa nie rozpoczął się lub został zawieszony, zaczęły biec lub biegną dalej od 24 maja 2020 r. 

Tarcza  antykryzysowa w wersji 4.0 oprócz kolejnych form pomocowych dla przedsiębiorców zawiera również przepisy dotyczące kontrolowania przedsiębiorców.

Wśród przepisów Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazł się art. 53, który wprowadza zmiany w art.51 ustawy Prawo przedsiębiorców dodając ustęp 3a w myśl którego:

„Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”

Powyższy przepis umożliwi organom kontrolnym dokonywanie kontroli w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty.

Jak twierdzi ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wprowadzone zmiany mają na celu uelastycznienie sposobu dokonywania kontroli u przedsiębiorców. Wychodzą naprzeciw postulatom środowisk przedsiębiorców, którzy podkreślali, że nierzadko kontrole powodują nadmierne uciążliwości w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zaproponowany przepis daje możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić przeprowadzenie kontroli lub z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie przedsiębiorcy, a kontroli można dokonać przez analizę nadesłanej dokumentacji.


Należy pamiętać że zgodnie z art. 282 b Ordynacji Podatkowej organ podatkowy jest zobowiązany zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli minumum 7 dni przed jej rozpoczęciem. Szybsza kontrola podatkowa wymaga zgody przedsiębiorcy. Tylko w niektórych przypadkach, wskazanych w treści Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy.  Dodatkowo nowe przepisy umożliwiają przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej, tylko za zgodą przedsiębiorcy. W przypadku jej braku, przeprowadzenie kontroli w tej formie będzie niemożliwe. 

Zapraszam do kontaktu:
Nina Ciszkowska
Asystent w dziale podatkowym
nina.ciszkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.