Zdalna kontrola podatkowa

Terminy postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji Podatkowej, egzekucji zobowiązań podatkowych oraz kontrole celno-skarbowe miały być zawieszone na czas trwania epidemii COVID-19. Takie rozwiązanie przewidywał art. 15zzs ustawy zwanej tarczą antykryzysową 1.0. Przepis ten uchyliła jednak tarcza 3.0. Terminy wymienione w podanym artykule, których bieg z powodu epidemii koronawirusa nie rozpoczął się lub został zawieszony, zaczęły biec lub biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Tarcza  antykryzysowa w wersji 4.0 oprócz kolejnych form pomocowych dla przedsiębiorców zawiera również przepisy dotyczące kontrolowania przedsiębiorców.

Wśród przepisów Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazł się art. 53, który wprowadza zmiany w art.51 ustawy Prawo przedsiębiorców dodając ustęp 3a w myśl którego:

„Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”

Powyższy przepis umożliwi organom kontrolnym dokonywanie kontroli w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty. 

Jak twierdzi ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wprowadzone zmiany mają na celu uelastycznienie sposobu dokonywania kontroli u przedsiębiorców. Wychodzą naprzeciw postulatom środowisk przedsiębiorców, którzy podkreślali, że nierzadko kontrole powodują nadmierne uciążliwości w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zaproponowany przepis daje możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić przeprowadzenie kontroli lub z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie przedsiębiorcy, a kontroli można dokonać przez analizę nadesłanej dokumentacji.


Należy pamiętać że zgodnie z art. 282 b Ordynacji Podatkowej organ podatkowy jest zobowiązany zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli minumum 7 dni przed jej rozpoczęciem. Szybsza kontrola podatkowa wymaga zgody przedsiębiorcy. Tylko w niektórych przypadkach, wskazanych w treści Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy.  Dodatkowo nowe przepisy umożliwiają przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej, tylko za zgodą przedsiębiorcy. W przypadku jej braku, przeprowadzenie kontroli w tej formie będzie niemożliwe. 

Zapraszam do kontaktu:
Nina Ciszkowska
Asystent w dziale podatkowym
nina.​ciszkowska@​rewit.​pl

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi