Ulga IP BOX czym jest i na czym polega?

Ulga IP BOX została wprowadzona w Polsce z początkiem 2019 roku.  Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej.
Jest  to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje
i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój. IP BOX polega na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Zgodnie z objaśnieniem podatkowym z dnia 15 lipca 2019 r. ulga może być zastosowana dopiero w rozliczeniu rocznym.

Zapisy w polskim prawie na temat IP BOX znajdują się w ustawach o PIT (art. 30ca i art. 30cb)
oraz CIT (art. 24d i art. 24e).
W myśl przepisów kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1. patent,

2. prawo ochronne na wzór użytkowy,

3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunkiem potrzebnym do skorzystania z ulgi IP Box, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
Ustawa o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawa o CIT art. 4a pkt 26 działalność badawczo-rozwojową definiuje jako: „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;”

Podstawą opodatkowania, w przypadku zastosowania IP Box, jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, jakie podatnik osiągnął w danym roku podatkowym.

Jednym z ważnych obowiązków przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg ewidencji księgowej,
która w jasny i bezsprzeczny sposób potwierdza realizowane przez podatnika projekty o charakterze badawczo-rozwojowym dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z  objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualne – IP Box (dalej: Objaśnienia) wynika, że

„Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w szczególności ci podatnicy, którzy pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego IP, powinni prowadzić ewidencję projektów badawczo-rozwojowych, która składałaby się z następujących elementów:

  1. opis projektu,
  2. czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
  3. wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
  4. wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.”

Dodatkowo objaśnienia wskazują:

„Prowadzona ewidencja pozwoli więc na obliczenie ewentualnych proporcji kosztów/dochodów uzyskiwanych z projektów kwalifikujących się do objęcia ulgą jak i projektów, które nie będą mogły zostać nią objęte”.

W broszurze informacyjnej dotyczącej IP Box wydanej przez Ministerstwo Finansów znalazło się zalecenie wystąpienia
z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Należy pamiętać, że w tej chwili z powodu zaistniałej sytuacji, termin odpowiedzi na indywidualną interpretację został wydłużony tarczą antykryzysową do 6 miesięcy, może to oznaczać
że wniosek o interpretację podatkową należy złożyć w najbliższym czasie.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Usługi