fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Ulga IP BOX czym jest i na czym polega?

Ulga IP BOX została wprowadzona w Polsce z początkiem 2019 roku.  Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej.
Jest  to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje
i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój. IP BOX polega na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Zgodnie z objaśnieniem podatkowym z dnia 15 lipca 2019 r. ulga może być zastosowana dopiero w rozliczeniu rocznym.

Zapisy w polskim prawie na temat IP BOX znajdują się w ustawach o PIT (art. 30ca i art. 30cb)
oraz CIT (art. 24d i art. 24e).
W myśl przepisów kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1. patent,

2. prawo ochronne na wzór użytkowy,

3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunkiem potrzebnym do skorzystania z ulgi IP Box, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
Ustawa o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawa o CIT art. 4a pkt 26 działalność badawczo-rozwojową definiuje jako: „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;”

Podstawą opodatkowania, w przypadku zastosowania IP Box, jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, jakie podatnik osiągnął w danym roku podatkowym.

Jednym z ważnych obowiązków przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg ewidencji księgowej,
która w jasny i bezsprzeczny sposób potwierdza realizowane przez podatnika projekty o charakterze badawczo-rozwojowym dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z  objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualne – IP Box (dalej: Objaśnienia) wynika, że

„Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w szczególności ci podatnicy, którzy pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego IP, powinni prowadzić ewidencję projektów badawczo-rozwojowych, która składałaby się z następujących elementów:

  1. opis projektu,
  2. czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
  3. wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
  4. wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.”

Dodatkowo objaśnienia wskazują:

„Prowadzona ewidencja pozwoli więc na obliczenie ewentualnych proporcji kosztów/dochodów uzyskiwanych z projektów kwalifikujących się do objęcia ulgą jak i projektów, które nie będą mogły zostać nią objęte”.

W broszurze informacyjnej dotyczącej IP Box wydanej przez Ministerstwo Finansów znalazło się zalecenie wystąpienia
z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Należy pamiętać, że w tej chwili z powodu zaistniałej sytuacji, termin odpowiedzi na indywidualną interpretację został wydłużony tarczą antykryzysową do 6 miesięcy, może to oznaczać
że wniosek o interpretację podatkową należy złożyć w najbliższym czasie.

Zapraszam do kontaktu:

Nina Ciszkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

nina.ciszkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.