Tarcza antykryzysowa 2.0. – rozwiązania dla przedsiębiorców

Chcielibyśmy poinformować, że już weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0). Ustawa ta wprowadza nowe rozwiązania, ale przede wszystkim poprawia/rozszerza rozwiązania wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). Rozwiązania wprowadzone na podstawie tarczy 2.0.

1.Wsparcie dla przedsiębiorców z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia z ARP S.A.

Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.

2.Zwolnienie ze składek ZUS dla płatników, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych

W art. 31zo ustawy o tarczy antykryzysowej wprowadzono rozróżnienie na płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i na płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Zgodnie z art. 31zo ust. 1 i 1a:

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

3.Odstąpienie od zapłaty odsetek za zwłokę w płatności składek

Zgodnie z dodanym do ustawy o tarczy antykryzysowej  art. 31zy ze zn. 10:

 Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

4.Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy  z Powiatowego Urzędu Pracy

W art. 15zzb ustawy o tarczy antykryzysowej zmieniono przede wszystkim brzmienie ust. 8, zgodnie z którym: Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie będzie więc zobowiązany do utrzymywania zatrudnienia przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu pobierania dofinansowania.

5.Dofinansowanie na koszty działalności

W art. 15zzc ustawy o tarczy antykryzysowej zmieniono przede wszystkim ust. 6, zgodnie z którym: Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie będzie więc zobowiązany do prowadzenia działalności przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu pobierania dofinansowania tylko w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie.

6.Pożyczka z Funduszu Pracy do 5 000 zł

W art. 15zzd ustawy o tarczy antykryzysowej zmieniono przede wszystkim brzmienie ust. 7, zgodnie z którym:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wymogiem uzyskania i braku konieczności zwrotu pożyczki nie będzie jednak utrzymanie stanu zatrudnienia a  wyłącznie wymóg kontynuowania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy po dniu otrzymania pożyczki.

7.Świadczenie postojowe – możliwość trzykrotnego otrzymania i warunki jakie trzeba spełnić by otrzymać to świadczenie ponownie.

Dodano do art. 15zr ust. 1, że świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art.15zr ust. 3)

8.Świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na wysokość przychodów

Zmieniono brzmienie art. 15zq ust. 4 ustawy o tarczy antykryzysowej i osoby prowadzące pozarolniczą działalność mają prawo do świadczenia postojowego bez względu na wysokość przychodu – usunięty został istniejący wcześniej próg kwotowy 15.595,74 zł.

9.Świadczenia postojowe dla zleceniobiorców, których umowy zlecenia zostały zawarte przed 1 kwietnia 2020r. a nie przed 1 lutego 2020r.

Zmieniono brzmienie art. 15zq ust. 5 pkt 1 ustawy o tarczy antykryzysowej – świadczenie postojowe będą mogli  uzyskać zleceniobiorcy, których umowy zlecenia zostały zawarte przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (a nie przed dniem 1 lutego 2020 r., tak jak było to uregulowane poprzednio).

  10.Zmieniono art. 15g ust. 8 dotyczący obniżenia wymiaru pracy dla pracownika zamiast „o 20%” będzie „maksymalnie o 20 %”

Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

Świadczenia będą przysługiwać przez 3 miesiące od miesiąca (a nie od dnia) złożenia wniosku.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

28 lutego 2019 r. mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami(KOBIZE).

Usługi