POLAND. BUSINESS HARBOUR

Poland.Business Harbour – kompleksowy pakiet ułatwiający freelancerom IT, start-up’om, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową realokację na terytorium Polski.

Poland​.Business Harbour dla specjalistów IT

Program dedykowany jest obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
i pozwala mieszkańcom tych krajów ubiegać się o przyspieszoną i preferencyjną ścieżkę wizową. Wiza PBH jest jedyną, która pozwala specjalistom IT aplikować wspólnie z rodziną, pracować bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia n a pracę oraz zakładać działalności gospodarcze na zasadach analogicznych do obywateli Polski.

Poza tym osoby fizyczne i firmy mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami, czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w program poprzez przygotowanie oferty dla realokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasowa przestrzeń biurową oraz mieszkaniową. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R.

Uproszczona procedura wizowa Poland​.Business Harbour

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany,
 2. aktualne zdjęcie biometryczne,
 3. paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy,
 4. ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro). Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 5. dokumentacja potwierdzająca cel podróży: 
  • Jeśli jesteś specjalistą IT – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia technicznego z zakresu IT lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT oraz dowód zainteresowania ze strony jednej z partnerskich firm programu (zalecany wzór oświadczenia do pobrania na dole strony). Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na j. polski. 
  • jeśli zakładasz startup – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize (https://​www​.parp​.gov​.pl/​c​o​m​p​o​n​e​n​t​/​p​r​o​g​r​a​m​s​/​p​r​o​g​r​a​m​/​p​oir),
  • jeśli prowadzisz małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdziesz na stronie polskich placówek zagranicznych w danym państwie.

Czas oczekiwania na wizę Poland​.Business Harbour

Czas oczekiwania na wizę zależy od kraju, liczby aktualnie złożonych wniosków wizowych
i obciążenia urzędu konsularnego. Zazwyczaj wizę można uzyskać w ciągu 2-5 tygodni od kontaktu cudzoziemca z Konsulatem/ Centrum Wizowym.

Po uzyskaniu wizy Poland​.Business Harbour

Jej posiadacz może pracować w Polsce bez uzyskania zezwolenia na zatrudnienie w trakcie ważności wizy. Proces zatrudnienia jest analogiczny, jak w przypadku obywateli Polski. Pracodawca musi załączyć skan wizy Poland​.Business Harbour do akt osobowych pracownika.

Posiadacz wizy Poland​.Business Harbour może założyć działalność gospodarczą na warunkach analogicznych do osób posiadających obywatelstwo polskie. Założenie działalności gospodarczej jest możliwe poprzez system CEIDG. Można to także zrobić osobiście w urzędzie miasta/ gminy, cudzoziemiec powinien mieć adres zameldowania w Polsce.

Przedłużenie wizy Poland​.Business Harbour

Wizę Poland. Biznes Harbour można uzyskać tylko w polskich placówkach dyplomatycznych poza UE. Aby przedłużyć swój pobyt  w Polsce, cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. 

Osoby te, nie muszą opuszczać Polski, aby uregulować kwestie swojego pobytu i pracy.

Dodatkowo obecnie ważność wizy krajowej ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (epidemiczny, epidemii), który obowiązywał jako ostatni i do tego dnia posiadacz wizy krajowej może przebywać w Polsce legalnie.

PAMIĘTAJ:

 • Aplikując do Programu Poland Business Harbour nie ponosisz żadnych kosztów, oprócz ubezpieczenia medycznego.
 • Jednym z elementów rekrutacji jest rozmowa weryfikująca kompetencje informatyczne przez konsulat RP.

Masz dodatkowe pytania? Koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi eksperci i specjaliści są do Twojej dyspozycji. 

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi