Sprawozdania środowiskowe – podmioty zobowiązane do składania sprawozdań środowiskowych

Sprawdź, czy jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do złożenia sprawozdania środowiskowego. Jakie są obowiązujące terminy?

Obowiązek sporządzenia corocznych sprawozdań środowiskowych oraz uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczy wielu polskich przedsiębiorców. Z treści artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje sprawozdań środowiskowych oraz do kiedy należy je składać.

Sprawozdanie/informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska – do 31 marca

Jest to informacja, która ma na celu przedstawienie przede wszystkim ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych, pyłów oraz składowanych zanieczyszczeń. Na jej podstawie zostaje określona kwota opłaty środowiskowej. Podmioty kwalifikujące się do dokonania opłat za korzystanie ze środowiska ustalają we własnym zakresie ich wysokość za okres, w którym korzystanie miało miejsce.

Obowiązek sprawozdawczy ciąży na podmiotach korzystających ze środowiska. Pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki, spółdzielnie i inne osoby prawne,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • przedsiębiorcę zagranicznego,
 • osobę prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale posiadającą zdolność prawną i wykonującą działalność gospodarczą,
 • osobę fizyczną korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest przedłożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku:

a) wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:

 • rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji – w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji – w przypadku wydania uprawnień do emisji,
 • rodzajach i ilości składowanych odpadów – w przypadku składowania odpadów,

– oraz o wysokości należnych opłat;

b) wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

W przypadku, gdy roczna wysokość opłat z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wyżej wskazanych wykazów.

Jak wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść opłatę za korzystanie ze środowiskaza dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Należy również dodać, że nie ma obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli jej łączna roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi – do 15 marca

Sprawozdanie to ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.  Dodatkowo, ma zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i nielegalnymi wysypiskami oraz poprawić wydajność recyklingu. Nadrzędnym zadaniem jest dbanie zdrowie obywateli i planety.

Jak wynika z ustawy o odpadach, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Roczne sprawozdanie zawiera m. in. dane identyfikacyjne zgłaszającego oraz informacje o masie i rodzajach odpadów. Sprawozdanie składa się marszałkowi województwa właściwemu miejscowo dla miejsca wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów za pośrednictwem elektronicznej bazy danych BDO.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi – do 15 marca

To kolejne szczegółowe sprawozdanie, które ma służyć firmom do corocznej ewidencji, dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska oraz należnych z tego tytułu opłat. Skierowane jest do ściśle określonych w ustawie podmiotów, które są zobligowane to przedstawienia wskazanych informacji raz w roku.

W myśl ustawy o odpadach, roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

 • podmiot, który wprowadza i eksportuje opakowania;
 • podmiot, który wprowadza, eksportuje i dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
 • podmiot, który wprowadza na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • podmiot, który wprowadza pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • podmiot, który wprowadza sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • podmiot, który wprowadza baterie lub akumulatory.

Roczne sprawozdanie zawiera m. in. dane identyfikacyjne zgłaszającego oraz informacje o masie i rodzajach opakowań. Należy je złożyć marszałkowi województwa właściwemu miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Sprawozdania środowiskowe mają na celu przede wszystkim praktyczną ochronę środowiska przed nadmierną emisją gazów, spalin, substancji szkodliwych oraz składowania odpadów z różnych gałęzi przemysłu i handlu. Dzięki danym zawartym w sprawozdaniach środowiskowych, można zatem optymalizować procesy związane z ochroną środowiska.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania środowiskowego są zatem obligatoryjne dla podmiotów, które zostały wskazane w treści artykułu. Co więcej, niezłożenie sprawozdania środowiskowego we wskazanym terminie oraz nieuiszczenie należytej opłaty, objęte jest sankcjami w postaci m.in. odsetek czy kary grzywny. Dlatego warto pamiętać o wykonaniu powyższych czynności. 

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi sprawozdania środowiskowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi