Jak prezentować zdarzenia po dniu bilansowym w SF za 2020 rok

Bardzo często po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia SF, księgowość otrzymują informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w w/w przedziale czasowym.

W związku z opisaną sytuacją rodzi się wiele pytań wśród służb księgowych. W którym roku ujmować te zdarzenia w księgach? Czym są zdarzenia po dniu bilansowym? Jakie są ich najczęściej spotykane przykłady? Jak prezentować je w sprawozdaniu finansowym? Poniżej rozwiewamy wszystkie te wątpliwości.

Zdarzenia po dniu bilansowym – czym są i jakie są ich rodzaje?

Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 porusza kwestie związane ze zmianami zasad rachunkowości, poprawianiem błędów, a także zdarzeniami następującymi po dacie bilansu. Zawiera on również definicję tych ostatnich charakteryzując je jako korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wypływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Spełnione być muszą zatem dwa warunki, aby scharakteryzować dane zdarzenie jako zdarzenie po dniu bilansowym. Po pierwsze, przedział czasowy, w którym jednostka dowiaduje się o tym wydarzeniu to okres od pierwszego dnia nowego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania. Po drugie, wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu musi być istotny.

   Wyróżniane są dwa rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym:

1) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy;

2) wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

W zależności od tego, jak zakwalifikowana zostanie dana transakcja, tak ujęta jest ona w sprawozdaniu finansowym. Poddajmy zatem analizie powyższą klasyfikację.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 porusza kwestie związane ze zmianami zasad rachunkowości, poprawianiem błędów, a także zdarzeniami następującymi po dacie bilansu. Zawiera on również definicję tych ostatnich charakteryzując je jako korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wypływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Spełnione być muszą zatem dwa warunki, aby scharakteryzować dane zdarzenie jako zdarzenie po dniu bilansowym. Po pierwsze, przedział czasowy, w którym jednostka dowiaduje się o tym wydarzeniu to okres od pierwszego dnia nowego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania. Po drugie, wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu musi być istotny.

   Wyróżniane są dwa rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym:

1) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy;

2) wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

W zależności od tego, jak zakwalifikowana zostanie dana transakcja, tak ujęta jest ona w sprawozdaniu finansowym. Poddajmy zatem analizie powyższą klasyfikację.

Komitet Standardów Rachunkowości podaje przykładowe zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, a przed datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy. Są to m. in.:
1) korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży;

2) rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy;

3) uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki;

4) ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów;

5) przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych;

6) wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.

Jeśli informacje o w/w zdarzeniach zostały otrzymane po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym.

Natomiast, jeśli informacje te otrzymano już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, analizie podlega istotność otrzymanych informacji. Jeśli skutki zdarzeń istotnie wpływają na sytuację finansową i majątkową jednostki, należy ująć je w księgach rachunkowych i skorygować już sporządzone sprawozdanie finansowe. Inna sytuacja ma miejsce, gdy wpływ na sprawozdanie uznany zostanie za nieistotny lub też sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone. W takich przypadkach, informacje te ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym je te otrzymano.

Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym – przykłady i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

Nie wszystkie informacje uzyskane po dniu bilansowym, a dotyczące aktywów i pasywów ujętych w bilansie na dzień 31.12.2020 uprawdopodabniają sytuację mającą miejsce na dzień bilansowy. Zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 przykłady zdarzeń wskazujących na stan zaistniały po dniu bilansowym to m.in.:

1) spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę;

2) zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki;

3) połączenie jednostki z inną jednostką;

4) znaczące zakupy aktywów przez jednostkę;

5) przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę;

6) zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki;

7) ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki;

8) znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki;

9) zaciągniecie znaczących zobowiązań przez jednostkę;

10) udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń;

11) wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

   Jak zatem ująć w księgach rachunkowych i ujawnić w sprawozdaniu finansowym zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym? Tutaj ponownie dodatkową kategorią, która poddana być musi analizie jest istotność, z jaką to zdarzenie wpływa na sytuację finansową i majątkową jednostki. Gdy zdarzenie określone zostało jako istotne, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy opisać rodzaj zdarzenia oraz szacunkową kwotę jego skutków (ewentualnie stwierdzić, że szacunek taki jest niewykonalny). Zdarzenia nieistotne, wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym, nie są ujmowane ani w sprawozdaniu finansowym ani w informacji dodatkowej roku obrotowego kończącego się tym dniem bilansowym.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi