Bielsko-Biala

ul. Michalowicza 12, 43-300 Bielsko-Biala
Mon–Fri 8 a.m.–4 p.m.
+48 33 810 53 83
poludnie@moorepolska.pl

Office leaders

Partner, Managing Director of the Audit Department, Board Member
Zywiec, Bielsko-Biala, Katowice
Deputy Director of the Directorate of Economic Affairs. Audit
Bielsko-Biala