Ceny transferowe – obowiązek dokumentacyjny

25 sierpnia 2022 roku opublikowano nowy rządowy projekt ustawy. Zaproponowane w nim zmiany mają na celu uchylenie obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku przepisów. Te rozszerzały obowiązek dokumentacyjnie cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe. Obecnie ma to ulec zmianie.

Co to oznacza w praktyce? Sprawdź i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na naszym blogu.

Rosnąca liczba oświadczenia otrzymywanych od kontrahentów do wypełnienia

Otrzymywane od kontrahentów oświadczenia dotyczące rzeczywistego właściciela należności wzbudzały obawy w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych. Mowa tu o art. 11o ustawy o CIT w znacznym stopniu rozszerzającym obowiązki informacyjne nałożone na podatników w związku z realizowanymi transakcjami. Obowiązkowi dokumentacyjnemu cen transferowych mogą podlegać bowiem nie tylko wyłącznie transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi. Transakcje, których wartość przekracza dodatkowe odrębne progi dokumentacyjne warto poddać kompleksowej analizie w tym zakresie.

Próg 100 tys. zł a transakcje realizowane z podmiotem z raju podatkowego

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w przypadku każdej transakcji o charakterze jednorodnym, której wartość przekroczy 100 tys. zł z danym kontrahentem, dla celów identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego, należało weryfikować status takiego kontrahenta pod kątem posiadania przez niego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, bez względu na to czy podmiot ten posiadał status podmiotu powiązanego. Dokonując bowiem bezpośrednio transakcji z podmiotem z raju podatkowego, podatnika obowiązywał niski próg przyjęty dla wartości transakcji (niezależny od jej rodzaju – jednolity dla transakcji towarowej, finansowej, usługowej lub transakcji o innych charakterze).

Wewnętrzny mechanizm weryfikacji

Rekomendowane było wprowadzenie mechanizmu weryfikacji bezpośrednich kontrahentów pod kątem posiadania przez nich miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową już w zakresie transakcji o wskazanym powyżej niskim progu 100 tys. zł dla transakcji jednorodnej.

Zmiany proponowane w projekcie rządowy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zmieniający brzmienie art. 11o ustawy o CIT.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem ustawy, z mocą od 1 stycznia 2021 r. ulec zmianie mają progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych z poziomu 100 tys. zł do:

  • 2,5 mln zł – dla transakcji finansowych;
  • 500 tys. zł – dla pozostałych transakcji.

W przypadku wejścia w życie proponowanych zmian, weryfikacji należy będzie poddać transakcje i kontrahentów, których wartość przekroczy odpowiednio 2,5 mln zł lub 500 tys. zł.

Próg 500 tys. zł a pośrednie transakcje rajowe

Wyższy próg dokumentacyjny obowiązywał dotychczas dla pośrednich transakcji rajowych. Obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych podlegali podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 tys. zł.

Komu przynależy był status rzeczywistego właściciela?

Należy wskazać, że posługując się terminem „rzeczywisty właściciel” ustawa o CIT odnosiła się do pojęcia zdefiniowanego w treści tego aktu prawnego, zgodnie z którym za takiego należało uznać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

Otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części

Nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi

Prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności

Wewnętrzny mechanizm weryfikacji

W zakresie transakcji o charakterze jednorodnym, których wartość przekracza próg 500 tys. zł rekomendowane było wprowadzenie mechanizmu weryfikacji kontrahentów, w celu rozpoznania statusu rzeczywistego właściciela. Powiązanie obowiązku dokumentacyjnego ze statusem rzeczywistego właściciela wskazywało na charakter transakcji, jakie należało poddać weryfikacji. Były to transakcje, z którymi wiązało się, co do zasady, dokonanie płatności na rzecz podmiotu trzeciego, a więc transakcje o charakterze zakupowym.

Przy weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych na gruncie art. 11o ustawy o CIT Ministerstwo Finansów wskazywało na istotną rolę należytej staranności, podkreślając, że dla jej dochowania przy ustalaniu przesłanek powstania obowiązku wystarczające było pozyskanie przez podatnika oświadczenia od drugiej strony transakcji, z którego wynika, że jest on rzeczywistym właścicielem w ramach realizowanej transakcji.

Zmiany proponowane w projekcie rządowym

Zgodnie z rządowym projektem ustawy, który wpłynął do Sejmu w dniu 25 sierpnia 2022 r. zmieniającym brzmienie art. 11o ustawy o CIT, proponowane jest uchylenia przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w przypadku pośrednich transakcji rajowych.

Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, nie będzie konieczności weryfikowania statusu rzeczywistego właściciela w kontekście obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jak również uzyskiwania oświadczeń od kontrahentów, że rzeczywisty właściciel należności, także w przypadku dokonywania przez tych kontrahentów rozliczeń w rajach podatkowych, nie ma siedziby lub zarządu w raju podatkowym.

Wewnętrzna procedura – droga do zachowania poprawności ustalania obowiązku dokumentacyjnego

W przypadku wejścia w życie proponowanych zmian i uchylenia przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji dla pośrednich transakcji rajowych zmniejszy się ryzyko sparaliżowania działalności gospodarczej przez podatników, z uwagi na usunięcie tak znacznych obciążeń administracyjnych.

Niemniej, należy pamiętać, że przepisy dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych pozostają w mocy. Zwiększeniu ulegną jedynie progi dokumentacyjne obligujące do sporządzenia dokumentacji.

Ustrukturyzowanie weryfikacji, dla celów identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego, zarówno:

  • samych transakcji – w kontekście określenia transakcji o charakterze jednorodnym oraz ich wartości, jak również
  • statusu kontrahenta – w kontekście ustalenia miejsca zamieszkania, siedziby oraz zarządu i wykluczenia ich umiejscowienia w raju podatkowym,
  • odbyć się może poprzez sporządzenie wewnętrznej procedury.

Tego rodzaju dokument, pozwoli na określenie etapów, przebiegu oraz usystematyzowanie wniosków z przeprowadzonej weryfikacji transakcji, dzięki czemu jej dokonanie będzie możliwe nie tylko w sposób kumulatywny, w okresie bliskim terminowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, lecz na bieżąco w trakcie roku, równolegle do realizowanych transakcji.

Redukując obowiązki administracyjne, warto także rozważyć skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego, oferującego weryfikację transakcji dla celów obowiązku dokumentacyjnego, w kontekście wymagań stosowanych przez ustawę o CIT oraz ustrukturyzowania procesu i formy uzyskiwania informacji na temat statusu kontrahentów w ramach bezpośrednich transakcji rajowych.

Wsparcie Działu Podatkowo-Prawnego Moore Polska

Weryfikacja transakcji

Weryfikacja transakcji w celu identyfikacji transakcji jednorodnych i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.

Sporządzanie wzorów oświadczeń

Sporządzanie wzorów oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu dla celów identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.

Sporządzenie wewnętrznej procedury

Sporządzenie procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W razie zainteresowania naszą ofertą – serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Może Cię zainteresować

Serdecznie zapraszamy na konferencję Santander Bank Polska w Gdańsku, już 9 kwietnia 2024 roku w Gdańsku. Podczas spotkania dowiecie się, jakie są planowane najciekawsze programy unijne w 2024 roku, które będą mogły wspierać Was w finansowaniu wyzwań związanych z rozwojem, automatyzacją oraz inwestycjami środowiskowymi.
Zastanawiasz się nad zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości w swojej działalności? Poznaj kluczowe aspekty ich wyboru i implikacji dla Twojego sprawozdania finansowego, które mogą znacząco wpłynąć na transparentność i zgodność z przepisami.
W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Już 12.04.2024 w Tychach odbędzie się konferencja „Świat HR w obliczu nowych wyzwań. Sygnaliści, ESG, jawność wynagrodzenia. Prawo, ubezpieczenia, praktyka”, podczas której jednym z prelegentów będzie Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska, który opowie o Zrównoważonych finansach i Raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Serdecznie zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że 29-go marca 2024 roku (Wielki Piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już we wtorek po Świętach Wielkiejnocy, już 2-go kwietnia!