31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) najpóźniej do 31 maja pracodawca ma obowiązek przekazania na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego.

Odpis podstawowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. W roku 2023 bazą do naliczenia tego odpisu jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., czyli 4.434,58 PLN. Zatem wysokość odpisu w 2023 roku wyniesie:

 • 1.662,97 PLN, czyli 37,5% kwoty bazowej – za każdego pracownika zatrudnionego w podstawowych warunkach;
 • 2.217,29 PLN, czyli 50% kwoty bazowej – za każdego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze;
 • 221,73 PLN, czyli 5% kwoty bazowej – za pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki;
 • 266,07 PLN, czyli 6% kwoty bazowej za pracownika młodocianego w drugim roku nauki;
 • 310,42 PLN, czyli 7% kwoty bazowej – za pracownika młodocianego w trzecim roku nauki

Odpis dodatkowy (zwiększenia)

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona:

 • 6,25% kwoty bazowej (277,16 PLN): 
  • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • na każdego emeryta i rencistę nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną;
 • 7,5% kwoty bazowej (332,59 PLN) na każda osobę, o ile pracodawca utworzył zakładowy żłobek lub klub dziecięcy i całość tego zwiększenia przeznaczy na tę prowadzenie tych placówek.

Odpis dodatkowy jest fakultatywny.

Wysokość odpisów – jak je obliczyć?

Coroczny odpis podstawowy naliczany jest w stosunku do przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym, obejmującej zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze dokonuje się przeliczenia na pełny wymiar. Tak ustalona liczba korygowana jest na koniec roku do faktycznej liczny zatrudnionych.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12.

Po ustaleniu przeciętnej liczby zatrudnionych należy obliczyć wartość odpisu podstawowego oraz dodatkowego (jeżeli jest naliczany) dla poszczególnych grup pracowników, o którym mowa jest w sekcji „odpis podstawowy” niniejszego opracowania.

Termin przekazania odpisu na rachunek bankowy

Kwotę odpisu podstawowego i zwiększeń (odpisu dodatkowego) pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunek bankowy Funduszu:

 • Do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu;
 • Do 30 września – pozostałą część odpisu.

W przypadku korygowania liczby zatrudnionych na koniec danego roku należy dokonać adekwatnie korekty wysokości odpisu.

Z zgodnie z ustawą o ZFŚS, niedotrzymanie ustawowych terminów może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Pracodawco, jeżeli masz kłopot z ustaleniem kwoty odpisu lub przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych w roku 2023 – nasz zespół kadrowo-płacowy chętnie pomoże. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

Prezenty dla pracowników i kontrahentów – jak nie wpaść w pułapkę podatkową? Co podlega opodatkowaniu? Sprawdź w naszym najnowszym artykule!
W 2022 r. odpisy na ZFŚS wzrosną względem 2021 r. Wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach 17 grudnia 2021 r.
W 2021 r. odpisy na ZFŚS pozostają na takim samym poziomie jak w 2020 r. Wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Usługi