fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Spółki nieruchomościowe – nowa definicja

Przedstawiony przez rząd projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy zapowiada wiele zmian. Jedną z nich ma być wprowadzenie nowej definicji oraz obowiązków dla spółek nieruchomościowych.

16 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642).

W projekcie ustawy została wprowadzona definicja spółki nieruchomościowej, do której odnosić się będzie część zmian z projektu. Zgodnie z projektem ustawy spółka nieruchomościowa oznacza podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, prawodawca tłumaczy, że wprowadzenie takiej definicji związane jest z wprowadzeniem szczególnych regulacji w tym zakresie, dostosowujących przepisy krajowe do przepisów UPO, z uwagi na nieefektywność egzekwowania zobowiązań podatkowych od wspólników spółek nieruchomościowych.

Jeżeli udziały tak zdefiniowanej spółki nieruchomościowej zostaną zbyte, a co najmniej jedna ze stron transakcji nie jest polskim rezydentem podatkowym, to spółka nieruchomościowa (czyli przedmiot transakcji), działając jako płatnik, zobowiązana ma być do zapłaty podatku dochodowego z tytułu tego zbycia.

Obecnie obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na sprzedawcy udziałów (akcji), jednakże w przypadku nierezydentów nie zawsze dochód do opodatkowania z tego tytułu jest wykazywany do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej w przepisach prawa krajowego – wyjaśnia Ministerstwo.

Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych. W przypadku nieustanowienia przedstawiciela podatkowego spółki mają podlegać każe pieniężnej. Karę pieniężną będzie nakładał naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł. Przedstawiciel podatkowy ma odpowiadać solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

W projekcie ustawy przewidziano również inne obowiązki dla spółek nieruchomościowych, jednym z nich ma być zobowiązanie do przekazania Szefowi KAS w określonym terminie, informację za rok podatkowy lub obrotowy o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.

Prawodawca zmiany przewidziane omawianym projektem planuje wprowadzić od początku roku 2021.

Autor

Nina Ciszkowska
Asystent w dziale podatkowym

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}