Spółki nieruchomościowe – nowa definicja

Przedstawiony przez rząd projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy zapowiada wiele zmian. Jedną z nich ma byś wprowadzenie nowej definicji oraz obowiązków dla spółek nieruchomościowych.

16 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642).

W projekcie ustawy została wprowadzona definicja spółki nieruchomościowej, do której odnosić się będzie część zmian z projektu. Zgodnie z projektem ustawy spółka nieruchomościowa oznacza podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, prawodawca tłumaczy, że wprowadzenie takiej definicji związane jest z wprowadzeniem szczególnych regulacji w tym zakresie, dostosowujących przepisy krajowe do przepisów UPO, z uwagi na nieefektywność egzekwowania zobowiązań podatkowych od wspólników spółek nieruchomościowych.

Jeżeli udziały tak zdefiniowanej spółki nieruchomościowej zostaną zbyte, a co najmniej jedna ze stron transakcji nie jest polskim rezydentem podatkowym, to spółka nieruchomościowa (czyli przedmiot transakcji), działając jako płatnik, zobowiązana ma być do zapłaty podatku dochodowego z tytułu tego zbycia.

Obecnie obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na sprzedawcy udziałów (akcji), jednakże w przypadku nierezydentów nie zawsze dochód do opodatkowania z tego tytułu jest wykazywany do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej w przepisach prawa krajowego – wyjaśnia Ministerstwo.

Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych. W przypadku nieustanowienia przedstawiciela podatkowego spółki mają podlegać każe pieniężnej. Karę pieniężną będzie nakładał naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł. Przedstawiciel podatkowy ma odpowiadać solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

W projekcie ustawy przewidziano również inne obowiązki dla spółek nieruchomościowych, jednym z nich ma być zobowiązanie do przekazania Szefowi KAS w określonym terminie, informację za rok podatkowy lub obrotowy o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi