Pracownik – osoba z niepełnosprawnością

Co powinieneś wiedzieć, gdy Twój pracownik uzyskuje po raz pierwszy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule.

Procedury

 1. Na dostarczonym przez pracownika orzeczeniu o niepełnosprawności należy wpisać datę, kiedy zostało złożone u pracodawcy.
 2. Data wydania orzeczenia jest terminem, od którego rozpoczyna się bieg 12 m-cy, po zakończeniu których pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Powyższy okres wyczekiwania dotyczy tylko osób, które po raz pierwszy otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności i przedkładają je pracodawcy.
 3. Dodatkowego urlopu wypoczynkowego udziela się na dni pracy (zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy) w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Dodatkowy urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przechodzi na rok następny, tak jak urlop podstawowy. Jeśli pracownik zmieni pracodawcę po upływie 12 m-cy od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, u kolejnego pracodawcy ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego już od pierwszego dnia zatrudnienia.
 4. Pracownikowi z umiarkowany lub znacznym stopniem niepełnosprawności od dnia przedłożenia orzeczenia pracodawcy automatycznie obniża się wymiar czasu pracy się na 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu.
 5. Jeśli niepełnosprawny pracownik chciałby pracować 8 godzin dziennie i 40 w tygodniu lub w godzinach nadliczbowym ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, powinien uzyskać od pracodawcy skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wyda orzeczenie uwzględniające, bądź nie uwzględniające w tym zakresie wniosek pracownika niepełnosprawnego. 
 6. W związku z tym, że wymiar czasu ustawowo jest niższy nie oznacza to, że wynagrodzenie  pracownikowi się obniża. Pozostaje ono na tym samym, niezmienionym poziomie.
 7. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej płatnej przerwy 15 minutowej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
 8. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
 9. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się, jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca udziela zwolnienia od pracy na podstawie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawiony przez lekarza sprawującego opiekę na osobą niepełnosprawną. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Pracownik zobligowany jest do przedstawienia pracodawcy skierowania na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, aby umożliwić pracodawcy zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie.
 10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy jest przedłożenie pracodawcy dokumentu, który potwierdzi pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 11. Przepisy wymagają od pracodawcy przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej mając na uwadze indywidulane potrzeby tego pracownika.
 12. W deklaracji rozliczeniowej składnej do PFRON pracodawca wykazuje liczbę zatrudnionych osób, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Informacja ta będzie miała wpływ na wysokość składki na PFRON.

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity /Dz.U. z 2023, poz.100, 173, 240/
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 roku w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia /Dz.U. z 2018, poz. 1858/
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz /Dz.U. z 2017, poz. 2091/

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Korzyści związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w naszym artykule.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe wzory deklaracji miesięcznych i rocznych o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.

Usługi