Kolejne źródła przychodu młodych bez podatku!

Od 1.01.2021 r. do dochodów objętych ulgą dla młodych (a dokładniej zwolnienia z podatku) dołączyły przychody z tytułu nowych umów – sprawdź co się zmieniło!

Od dnia 1 stycznia 2021 r.[1] do dochodów objętych ulgą dla młodych (inaczej zwolnienia z podatku) dołączyły przychody osiągane z umów stażowych oraz umów
o praktyki absolwenckie. Dotychczas zwolnieniem od podatku od osób fizycznych, w wieku do 26 lat, podlegały przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT[2],
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, w związku ze zmianą art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także „ustawa o PIT”) dołączyły do nich przychody:
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy
  z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Dotyczy to przychodów uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia (a dokładnie dnia urodzin), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (tj. pierwszy próg podatkowy).

Od 2020 r. nie trzeba składać oświadczenia o chęci korzystania z „ulgi dla młodych”. Natomiast jeżeli pracownik wie, że osiągnie roczny dochód przekraczający kwotę 85 528zł to może złożyć oświadczenie, że chce korzystać z ulgi.

Patrząc szczegółowo, katalog przychodów objętych ulgą dla młodych ma charakter zamknięty.

Za przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane,
  lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy PIT.

W katalogu nie objętym ulgą są należności, które na gruncie ustawy PIT nie stanowią przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia – np. przychody z:

 • umów o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
 • osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia:
 1. uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę podlegającą
  w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT),
 2. nieprzekraczające 200 zł opodatkowane 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT)
 3. pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy PIT),
 4. praw autorskich (art. 18 ustawy PIT),
 5. zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pogrzebowy),
 6. zasiłek dla bezrobotnych,
 7. podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odprawy
  z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, zawartej z państwową lub komunalną spółką),
 8. niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 roku życia
  (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),
 9. korzystające ze zwolnienia od podatku (np. należności za czas podróży służbowej pracownika, dochody zagraniczne rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia
  z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Prawidłowość obliczenia kosztów uzyskania przychodów z umowy zlecenie i umowy o pracę u osób korzystających z ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) wymaga odpowiedniej kalkulacji. Będzie ona niezbędna szczególnie w sytuacji, gdy przychód osoby młodej przekroczył 85.528 zł i koszty można stosować do wynagrodzenia opodatkowanego.


[1] Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (sejm​.gov​.pl) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

Autor
Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi