Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia szkody prowadząc działalność gospodarczą w niepewnych czasach?

Każdy przedsiębiorca musi nieustannie dbać o wiele obszarów związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Ważnym aspektem jest transferowanie ryzyka na ubezpieczyciela jak i wiedza, jakie ryzyka ubezpieczyć swoim mieniem.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszego partnera


Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność czy to w formie indywidualnej czy w formie spółki prawa handlowego, musi nieustannie dbać o wiele obszarów związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Szczególnie wtedy, gdy towarzyszy nam pośpiech, niepewność, stres, łatwiej o błędy i zaniechania a tym samym wzrasta ryzyko wystąpienia szkód i roszczeń.

Przedsiębiorcy, którzy część ryzyka związanego z prowadzoną działalnością chcą transferować na ubezpieczyciela, którzy chcą ubezpieczyć swoje mienie, muszą najpierw dokładnie ocenić grożące im ryzyka, sprawdzić stan swoich zabezpieczeń oraz oszacować rozmiar potencjalnych szkód.

AUDYT UBEZPIECZENIOWY

AUDYT UBEZPIECZENIOWY służy obiektywnej ocenie jakości ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika
z aktualnie zawartych i posiadanych przez przedsiębiorcę umów ubezpieczenia. Realizowany jest przeważnie przez brokera ubezpieczeniowego, którego działania mają na celu szczegółowe rozpoznanie ryzyka występującego u przedsiębiorcy związanego z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem.  Ryzyko stanowią zagrożenia zarówno zewnętrzne (wynikające z otoczenia) jak i wewnętrzne (wynikające z charakteru działalności). 

Broker na podstawie udostępnionych przez klienta dokumentów, procedur, certyfikatów oraz udostępnionych informacji, a także danych z lat poprzednich uwzględniających dotychczasowe szkody, ich przyczyny, rozmiary, frekwencyjność, formułuje listę zagrożeń oraz dokonuje ich oceny i potencjalnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Często do jego wykonania angażuje ekspertów, branżystów i rzeczoznawców w danej dziedzinie.

Audyt ubezpieczeniowy obejmuje swym zakresem:

  1. identyfikację ryzyk występujących w obszarze działania oraz wynikających z charakteru działalności i otoczenia przedsiębiorstwa,
  2. lustrację obiektów,
  3. badanie i analizę potrzeb ubezpieczeniowych,
  4. analizę zawartych umów ubezpieczenia od strony prawno-merytorycznej oraz efektywności ekonomicznej, a w konsekwencji przedłożenie wniosków i rekomendacji.

W przypadku dużego majątku przedsiębiorstwa, rzeczoznawca – inżynier oceny ryzyka, w trakcie wizji lokalnej u klienta (tzw. servey’u), weryfikuje m.in.: rodzaj i stan techniczny obiektów, parku maszynowego, zapoznaje się z systemami zabezpieczeń,  sprawdza środki ochrony przeciwpożarowej  typu gaśnice, hydranty oraz ich rozmieszczenie w zakładzie, rodzaj zainstalowanych automatycznych systemów przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, a także ich dokumentację techniczną, sposób składowania środków obrotowych czy innych materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej, rzeczoznawca przedstawia swoje uwagi oraz zalecenia w kwestii poprawy stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzane są audyty termowizyjne z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, które pozwalają na zidentyfikowanie miejsc lub obszarów, w których istnieje największe ryzyko powstania pożaru.

Broker, mając na uwadze występujące u przedsiębiorcy ryzyka (zagrożenia), poddaje następnie szczegółowej analizie i merytorycznej ocenie aktualnie posiadane przez przedsiębiorcę umowy ubezpieczenia, weryfikując zapisy tych umów, w tym m.in.: zakres ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych, wysokości udziałów własnych i franszyz redukcyjnych, sposób ustalania odszkodowania oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Klient otrzymuje od brokera indywidualny raport zawierający wnioski dotyczące poziomu dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej w kontekście do zidentyfikowanych ryzyk (zagrożeń)
i posiadanych zabezpieczeń oraz zalecenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa i rekomendacje podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej w nowo zawieranych umowach ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy, które może zostać naruszone poprzez wystąpienie szkód
w obszarze majątkowym lub w relacjach cywilnych i gospodarczych, umożliwia transfer ryzyka związany z wystąpieniem potencjalnych szkód na zakład ubezpieczeń, co jest możliwe w wyniku zawarcia umów ubezpieczenia z adekwatnym do ryzyka zakresem ochrony.

Audyt jest z reguły pierwszym elementem na linii współpracy broker – klient.

Od takiego pytania niejednokrotnie zaczynała się nasza współpraca z klientami. Czasami zadecydowały nasze niewielkie uwagi, sugestie czy rekomendacje – jak np.  zmiana zakresu ubezpieczenia z ryzyk mianowanych na zakres all risks, rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością o klauzulę oc pracodawcy, włączenie klauzuli czystych strat finansowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej poprzez wykupienie polisy nadwyżkowej, zawarcie ubezpieczenia maszyn od awarii, uzupełnienie środków ochrony przeciw pożarowej, zmianę sposobu składowania towarów w magazynach, etc.

Życie niejednokrotnie pokazało, że przedstawiane hipotetyczne scenariusze szkodowe zrealizowały się w rzeczywistości. Nasi klienci byli jednak bezpieczni, gdyż zastosowali się do zaleceń i zdążyli zawrzeć nowe rekomendowane umowy ubezpieczenia. Doceniając współpracę, zostali z nami na dłużej.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Kutyba
Broker Ubezpieczeniowy, Wiceprezes Zarządu EQUINUM Broker sp. z o.o.
+48 505 737 343
tkutyba@​equinum.​pl

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi