Czym jest Subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zaangażował się w rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa pogorszyła się  na skutek wybuchu pandemii SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest pomoc przedsiębiorcom
w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR ubiegać się może każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest przedsiębiorcą zatrudniającym co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca);bądź zatrudniającym do 249 pracowników oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą (MŚP);
 2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu począwszy od lutego 2020 r.
  w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku 2019. Przy czym spadek obrotów miał miejsce na skutek COVID-19;
 3. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne;
 4. posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek.

Finansowanie jest przyznawane na podstawie wniosku składanego poprzez system bankowości elektronicznej banków, które współpracują  z Polskim Funduszem Rozwoju przy realizacji Programu.

Jaka część środków podlega zwrotowi?

Po spełnieniu określonych w programie warunków, beneficjent zostanie częściowo zwolniony ze zwrotu środków (nawet do 75%).

W przypadku mikroprzedsiębiorców są dwa warunki:

 • kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia),
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

W przypadku małych i średnich firm, dodatkowym warunkiem jest odnotowanie straty na sprzedaży. W tym przypadku wysokość umorzenia zależna jest od trzech warunków:

 • kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia),
 • utrzymania stanu zatrudnienia (25 proc.),
 • poniesienia straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z subwencji finansowej można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przede wszystkim:

 • wynagrodzenia pracowników;
 • koszty zakupu towarów i materiałów, usług obcych wykorzystywanych do operacyjnej działalności;
 • koszty obsługi finansowania zewnętrznego;
 • zobowiązania o charakterze publicznoprawnym w tym podatki, opłaty i składki ZUS;
 • koszty najmu i utrzymania nieruchomości wykorzystywanych do działalności operacyjnej;
 • zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • spłatę zaciągniętego kredytu, z zastrzeżeniem że na ten cel można spożytkować do 25% subwencji.

Na co otrzymane środki nie mogą być przeznaczane?

Środki z subwencji nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi z beneficjentem oraz dokonywanie płatności do właścicieli, o ile rozliczenia te nie są dokonywane w toku operacyjnej działalności i nie zostały ujęte jako dozwolone w umowie  zawartej z PFR;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty Subwencji Finansowej.

Jak ująć otrzymaną subwencję w księgach?

Ministerstwo Finansów przedstawiło następujące stanowisko, co do konsekwencji podatkowych otrzymanej pomocy:

 • Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanego finansowania. 
 • Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego finansowania.
 • Koszty sfinansowane z udzielonych w ramach Tarczy Finansowej środków kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.
 • Umorzenie pożyczki będzie stanowić przychód podatkowy ze względu na przysporzenie przedsiębiorcy. Zaznaczyć należy jednak, że Ministerstwo Finansów ogłosiło, że analizować będzie wraz z PFR czy w 2021 roku nie zwolnić częściowo  umorzenie z opodatkowania.
 • Kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Resort finansów w opublikowanym 4.06.2020r. wyjaśnieniu przedstawił stanowisko odnośnie rozliczania subwencji finansowej z Polskiego Fundusz. W wyjaśnieniu tym zostało wskazane, że pomimo, że Polski Fundusz Rozwoju określa udzielane wsparcie jako subwencję finansową, to należy traktować ją  jako pożyczkę dla przedsiębiorcy i tak właśnie powinna być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych. W związku z tym otrzymanie subwencji powinno zostać zaksięgowane następująco:

Wn konto 131 Bieżące rachunki bankowe

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

W bilansie natomiast powinna zostać wykazana po stronie pasywów jako długo- lub krótkoterminowe zobowiązanie (wobec podmiotów pozostałych) z tytułu kredytów i pożyczek w zależności od terminu wymagalności.

Ponadto Resort Finansów sugeruje, że względu na istotną kwotę, oraz incydentalny charakter transakcji, subwencja powinna zostać przedstawiona jako pozycja uszczegóławiająca do pozycji, w której zostanie ujęta. Ponadto sugeruje się, by  w informacji dodatkowej ujawnić fakt możliwości częściowego umorzenia otrzymanej subwencji.

Wydatki regulowane z otrzymanej pożyczki z PFR należy, co do zasady, ewidencjonować zgodnie z ich treścią ekonomiczną, tak jakby były one finansowane ze środków własnych. 

W momencie rozliczenia otrzymanej subwencji i otrzymania decyzji o częściowym umorzeniu, w ewidencji księgowej umorzona część zostanie zaewidencjonowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, zmniejszając zobowiązanie
w korespondencji ze zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych, przykładowo zapisem:

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Z kolei zwrot subwencji, w momencie spłaty  zostanie ujęty zapisem

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

Ma konto 131 Bieżące rachunki bankowe.

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi