fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Czym jest Subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zaangażował się w rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa pogorszyła się  na skutek wybuchu pandemii SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest pomoc przedsiębiorcom
w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR ubiegać się może każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest przedsiębiorcą zatrudniającym co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca);bądź zatrudniającym do 249 pracowników oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą (MŚP);
 2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu począwszy od lutego 2020 r.
  w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku 2019. Przy czym spadek obrotów miał miejsce na skutek COVID-19;
 3. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne;
 4. posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek.

Finansowanie jest przyznawane na podstawie wniosku składanego poprzez system bankowości elektronicznej banków, które współpracują  z Polskim Funduszem Rozwoju przy realizacji Programu.

Jaka część środków podlega zwrotowi?

Po spełnieniu określonych w programie warunków, beneficjent zostanie częściowo zwolniony ze zwrotu środków (nawet do 75%).

W przypadku mikroprzedsiębiorców są dwa warunki:

 • kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia),
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

W przypadku małych i średnich firm, dodatkowym warunkiem jest odnotowanie straty na sprzedaży. W tym przypadku wysokość umorzenia zależna jest od trzech warunków:

 • kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia),
 • utrzymania stanu zatrudnienia (25 proc.),
 • poniesienia straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z subwencji finansowej można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przede wszystkim:

 • wynagrodzenia pracowników;
 • koszty zakupu towarów i materiałów, usług obcych wykorzystywanych do operacyjnej działalności;
 • koszty obsługi finansowania zewnętrznego;
 • zobowiązania o charakterze publicznoprawnym w tym podatki, opłaty i składki ZUS;
 • koszty najmu i utrzymania nieruchomości wykorzystywanych do działalności operacyjnej;
 • zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • spłatę zaciągniętego kredytu, z zastrzeżeniem że na ten cel można spożytkować do 25% subwencji.

Na co otrzymane środki nie mogą być przeznaczane?

Środki z subwencji nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi z beneficjentem oraz dokonywanie płatności do właścicieli, o ile rozliczenia te nie są dokonywane w toku operacyjnej działalności i nie zostały ujęte jako dozwolone w umowie  zawartej z PFR;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty Subwencji Finansowej.

Jak ująć otrzymaną subwencję w księgach?

Ministerstwo Finansów przedstawiło następujące stanowisko, co do konsekwencji podatkowych otrzymanej pomocy:

 • Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanego finansowania.
 • Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego finansowania.
 • Koszty sfinansowane z udzielonych w ramach Tarczy Finansowej środków kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.
 • Umorzenie pożyczki będzie stanowić przychód podatkowy ze względu na przysporzenie przedsiębiorcy. Zaznaczyć należy jednak, że Ministerstwo Finansów ogłosiło, że analizować będzie wraz z PFR czy w 2021 roku nie zwolnić częściowo  umorzenie z opodatkowania.
 • Kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Resort finansów w opublikowanym 4.06.2020r. wyjaśnieniu przedstawił stanowisko odnośnie rozliczania subwencji finansowej z Polskiego Fundusz. W wyjaśnieniu tym zostało wskazane, że pomimo, że Polski Fundusz Rozwoju określa udzielane wsparcie jako subwencję finansową, to należy traktować ją  jako pożyczkę dla przedsiębiorcy i tak właśnie powinna być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych. W związku z tym otrzymanie subwencji powinno zostać zaksięgowane następująco:

Wn konto 131 Bieżące rachunki bankowe

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

W bilansie natomiast powinna zostać wykazana po stronie pasywów jako długo- lub krótkoterminowe zobowiązanie (wobec podmiotów pozostałych) z tytułu kredytów i pożyczek w zależności od terminu wymagalności.

Ponadto Resort Finansów sugeruje, że względu na istotną kwotę, oraz incydentalny charakter transakcji, subwencja powinna zostać przedstawiona jako pozycja uszczegóławiająca do pozycji, w której zostanie ujęta. Ponadto sugeruje się, by  w informacji dodatkowej ujawnić fakt możliwości częściowego umorzenia otrzymanej subwencji.

Wydatki regulowane z otrzymanej pożyczki z PFR należy, co do zasady, ewidencjonować zgodnie z ich treścią ekonomiczną, tak jakby były one finansowane ze środków własnych. 

W momencie rozliczenia otrzymanej subwencji i otrzymania decyzji o częściowym umorzeniu, w ewidencji księgowej umorzona część zostanie zaewidencjonowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, zmniejszając zobowiązanie
w korespondencji ze zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych, przykładowo zapisem:

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Z kolei zwrot subwencji, w momencie spłaty  zostanie ujęty zapisem

Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

Ma konto 131 Bieżące rachunki bankowe.

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.