Audyt sprawozdań z biznesowym wsparciem

Audyt sprawozdań z biznesowym wsparciem.

Klient

Klient jest średniej wielkości firmą handlową w branży dóbr przemysłowych, z wieloletnią tradycją i doświadczeniem handlowym. Posiada kilka lokalizacji i prowadzi działalność zarówno handlową jak i niewielką produkcyjną. Jego odbiorcami są głównie średni i mali klienci.

Potrzeby

Klient wyraził potrzebę pomocy w zrozumieniu aktualnych wyzwań w tym zakresie niskiej rentowności oraz wyceny swoich aktywów i pasywów. Zidentyfikowano kilka istotnych problemów w zakresie wyceny aktywów zarówno trwałych jak i obrotowych oraz wskazano na wątpliwości interpretacyjne w zakresie prezentacji wybranych aktywów.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości dokonaliśmy analizy problemów związanych z potrzebę dokonania odpisów aktualizujących wybrane grupy aktywów. Uzgodniliśmy z klientem (wspólnie) zakres odpisów oraz wyjaśniliśmy model ich ujęcia w księgach i sprawozdaniach finansowych. Dokonaliśmy również istotnej reklasyfikacji aktywów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych co pozwoliło dokonać ich ponownej wyceny i ujawnienia i wartości godziwej.

Efekty

  • Prawidłowa wycena aktywów zagrożonych trwałą utratą wartości.
  • Wycena aktywów w wartości godziwej dla inwestycji w nieruchomości.
  • Poprawa w zakresie prezentacji i ujawnienia wybranych aktywów.
  • Urealnienie wskaźników finansowych, w tym kapitałów własnych.

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów