fbpx

Due diligence i wyceny przedsiębiorstw

Moore Polska przeprowadza także badania due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co możemy zaoferować w ramach tych dwóch usług.

Na zlecenie inwestora przeprowadziliśmy badanie due diligence grupy podmiotów z branży nieruchomości w Polsce. Badaniu zostały poddane zarówno aspekty finansowe jak i prawne.

Przygotowany raport due diligence obejmował wyniki historyczne podmiotów oraz analizę przeprowadzoną w oparciu o stan prawny na koniec 2020 roku.

Dokonaliśmy przeglądu sprawozdań finansowych oraz danych śródrocznych udostępnionych przez target. Szczegółowo przyjrzeliśmy się pracom w toku a także planowanym inwestycjom.

Efektem naszych prac było podsumowanie ryzyk związanych z działalnością targetu, m.in. zwróciliśmy uwagę na ryzyka dotyczące kosztów podwykonawstwa budowlanego oraz ich rosnący poziom, wpływający na wysokość osiąganej marży oraz obszar finansowania działalności badanych spółek.

Na zlecenie inwestora zagranicznego przeprowadziliśmy badanie due diligence podmiotu z branży produkcyjnej w Polsce. Badaniu zostały poddane obszary dotyczące zatrudnienia, kosztów pracy oraz zadłużenia Spółki.

Dokonaliśmy przeglądu sprawozdań finansowych, danych śródrocznych udostępnionych przez target oraz kluczowych obszarów z punktu widzenia inwestora. Przygotowaliśmy podsumowanie ryzyk związanych z działalnością targetu, m.in zwróciliśmy uwagę na możliwy wzrost kosztów operacyjnych w przyszłych okresach, powiązany z poziomem inflacji w Polsce.

Na zlecenie inwestora przeprowadziliśmy badanie due diligence polskiego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej. Badaniu zostały poddane zarówno aspekty finansowe jak i prawne.

Przeprowadziliśmy analizę sprawozdań finansowych, danych śródrocznych udostępnionych przez target oraz kluczowych obszarów spółki z punktu widzenia inwestora.

Wynikiem naszych prac było przygotowanie kompleksowej listy ryzyk powiązanych z działalnością targetu, biorących pod uwagę specyfikę branży, jej sytuację majątkowo-finansową oraz prognozy na najbliższe lata.

Zwróciliśmy uwagę m.in. na niski poziom rentowności w badanym okresie, ryzyko niskiej płynności, dużą koncentrację klientów, ryzyko wzrostu kosztów i wiele innych obszarów o istotnym znaczeniu dla kontynuacji działalności spółki.

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu funkcjonującego w branży medycznej w Polsce. Wyceny dokonano na potrzeby rozważanych przekształceń własnościowych Spółki.

Wyceny zostały przeprowadzone w oparciu o otrzymane dane finansowe Spółki a także prognozy przychodowo-kosztowe na kolejnych 5 lat. Przygotowano:

  • wycenę metodą majątkową aktywów netto oraz skorygowanych aktywów netto, która wychodzi od danych księgowych, skorygowanych dalej dla każdego istotnego aktywa, do poziomu rynkowego.
  • wycenę metodą dochodową – zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, która pozwala określić wartość przedsiębiorstwa w oparciu o jego zdolność do generowania strumieni dochodów. Wyniki uzyskane tą metodą zależne są od kondycji finansowej i perspektyw rozwoju wycenianego podmiotu.
  • wycenę metodą porównawczą – wskaźników giełdowych – która polega na porównaniu wartości kapitałów własnych lub wartości całej firmy do bazy wyceny i wskaźników wyliczanych dla grupy zbliżonych charakterystyką podmiotów notowanych na giełdach kapitałowych.

Mając na względzie cel wyceny oraz założenie kontynuacji działalności przez Spółkę (going concern) w opinii Moore Polska przy rozważanej transakcji należało uwzględnić jako wartość minimalną wycenę Spółki metodą majątkową natomiast jako wartość maksymalną należało uwzględnić wycenę Spółki metodą dochodową. Ostateczna wartość Spółki wynikała z uwarunkowań związanych z celem transakcji i ustaleń między jej stronami.

Zgodnie ze zleceniem sporządziliśmy wycenę przedsiębiorstwa prywatnego działającego w branży handlowej w Polsce. Wyceny dokonano metodą skorygowanych aktywów netto na potrzeby rozważanych przekształceń własnościowych Spółki.

Wycena przeprowadzona została metodą majątkową w oparciu o ogólnodostępne dane finansowe Spółki wg stanu koniec 2020 roku. Metoda majątkowa – skorygowanych aktywów netto (dalej nazywana SAN) – uznawana jest za najbardziej wiarygodną metodę wyceny, zwłaszcza w warunkach wyraźnej różnicy zdań oraz dużej zmienności rentowności i ryzyk działalności wycenianych podmiotów. Wychodzi od danych księgowych, skorygowanych dalej dla każdego istotnego aktywa, do poziomu rynkowego.

Dokonano analizy polityki rachunkowości podmiotu, analizy wartości godziwej aktywów i pasywów, analizy ewentualnej utraty wartości aktywów. Potwierdzono saldo gotówkowe Spółki oraz przygotowano ostateczną wycenę kapitałów własnych spółki (według skorygowanej wartości aktywów netto).

Nasi eksperci

Poznań


Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500


Poznań


+48 601 796 009

Gdańsk


Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA


Gdańsk
Poznań


Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent

Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent


Poznań


+48 602 267 884

Brak wyników wyszukiwania

Nasze usługi

Księgowość

Usługi świadczone przez doświadczony zespół księgowych, biegłych rewidentów i doradców.

Audyt

Pomożemy Ci zrozumieć Twój biznes, identyfikujemy szanse i zagrożenia płynące z rynku i stanu finansów.

Corporate finance

Udzielamy praktycznych porad w zakresie pełnego zakresu usług corporate finance.

Kadry i płace

Wiedza specjalistów gwarantuje wsparcie kadrowo-płacowe zgodne z przepisami i najlepszymi praktykami.

Doradztwo podatkowe

Kompleksowa pomoc w obszarze zobowiązań podatkowych i publicznych.

Doradztwo prawne

Usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego.

Tax & Legal Alerts

Indywidualnie dopasowana, comiesięczna dawka informacji
z zakresu prawa i podatków.

Doradztwo strategiczne

Wsparcie w decyzjach finansowych i biznesowych, budowanie strategii działania i pomoc w jej wdrażaniu.

Prace sądowe i prokuratorskie

Wsparcie ekspertów w toku prowadzenia prac sądowych i prokuratorskich.

Due diligence i wyceny firm

Profesjonalne badania z zakresu due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Wirtualne biura

Wynajem adresów i kompleksowa obsługa administracyjna biura.
 

Szkolenia

Minimum teorii, maksimum praktyki. Organizacja i prowadzenie szkoleń na żywo oraz w formie webinariów.

{literal} {/literal}