fbpx

Przeglądy sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, obejmujących okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzanych na inny moment niż dzień bilansowy. Może być alternatywą dla badania sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy takie badania nie jest obligatoryjne.

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie stanowiska przez biegłego rewidenta, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości. Dodatkowo pozwala ustalić rzetelności i jasność prezentowanej, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej. Po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego biegły rewident wydaje raport.

Przeglądy sprawozdań finansowych są pomocne zarówno dla kierownictwa podmiotu, jak również dla biegłych rewidentów. Pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości w systemie księgowości i luk w kontroli wewnętrznej oraz umożliwiają ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo informacje uzyskane podczas przeglądu mogą być wykorzystane przez biegłego rewidenta podczas pełnego badania sprawozdania finansowego na koniec roku.

{literal} {/literal}