fbpx

Badanie planów przekształcenia, połączenia

Przeprowadzenie przekształcenia spółek wymaga opracowania planu przekształcenia, który, dla zwiększenia wiarygodności zawartych w nim informacji, jest obowiązkowo badany przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności.

Celem badania planu przekształcenia jest wydanie opinii dla wspólników (akcjonariuszy) przekształcanej spółki, że zarząd przekształcanej spółki przygotował plan przekształcenia zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo prawidłowo i rzetelnie ustalił wartość bilansową majątku spółki przekształcanej oraz wartość udziałów lub akcji. Biegły rewident bada również czy sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia jest zgodne z przepisami prawa oraz z umową lub statutem, co do formy i treści, obowiązującymi dany podmiot, a także czy przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla danego podmiotu informacje.

Badanie planu przekształcenia realizujemy w następujących etapach:

  • zawarcie umowy o badanie planu przekształcenia się spółek
  • opracowanie planu i strategii badania
  • przeprowadzenie badania
  • przegląd zdarzeń po dacie sporządzenia planu przekształcenia
  • sporządzenie pisemnej opinii o planie przekształcenia spółek
{literal} {/literal}