fbpx

Audyt

„Ustawa o Rachunkowości” wyraźnie wymienia podmioty, które muszą poddawać swoje sprawozdania weryfikacji przez biegłych rewidentów. Są to np. banki, zakłady ubezpieczeń czy spółki akcyjne. Jednakże coraz częstszą praktyką jest wykorzystywanie rewizji finansowej przez firmy, które nie są do tego zobligowane przez „Ustawę o Rachunkowości”. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na taki niezależny audyt, bo pozwala to uwiarygodnić jego dobrą kondycję lub zidentyfikować elementy wymagające skorygowania i uporządkowania.

Moore Polska zajmuje się audytem sprawozdań finansowych (wg. standardów MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne usługi takie jak wycena przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zmian majątkowo-własnościowych, obsługa fuzji czy analiza due diligence.

Oferujemy rzetelną wiedzę i najwyższy poziom doradztwa finansowego, poparty wieloletnim doświadczeniem (obecność na polskim rynku od 1992 roku). Moore Polska jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Stale podnosimy nasze kompetencje oraz aktywnie wspieramy młodych adeptów sztuki audytu, przeszło 200 osób starających się o tytuł biegłego rewidenta pracowało w naszych szeregach, odbywało praktyki i aplikacje. Dynamiczny rozwój oraz duże zainteresowanie naszymi usługami przez podmioty z kapitałem zagranicznym skierowało nasze działania w stronę uzyskania uprawnień oraz tytułów honorowanych na całym świecie.

W ramach audytu świadczymy następujące usługi:

  • badanie sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • badanie planów przekształcenia, połączenia
  • audyty opiniujące wnioski dot. ulg podatków i opłat
  • inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie)
  • wdrażanie standardów MSSF
  • audyt wewnętrzny

„Indywidualne podejście Moore Polska to uważne dopasowanie: zespołu, narzędzi i procedur do danego projektu. Spełniamy nie tylko wymogi prawne i instytucji finansowych, ale wskazujemy także obszary największego ryzyka finansowego i najlepsze praktyki.  Jesteśmy praktykami i partnerami biznesu. Interesują nas tylko praktyczne rozwiązania.

Poznaj nasze usługi w ramach audytu

Audyt wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny przeprowadzany jest w celu ustalenia, czy zarządzanie firmą, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem są adekwatne i funkcjonują efektywnie. Audyt przeprowadzany jest przez doświadczony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych z wieloletnią praktyką. Dewizą audytorów jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu wyzwań, jakie spotykają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia firmy.

Audyty opiniujące wnioski dot. ulg podatków i opłat

Moore Polska specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów opiniujących wnioski dotyczące ulg podatkowych (np. ulga w akcyzie od energii elektrycznej) a także innych obciążeń publiczno-prawnych (np. ulga w opłatach OZE). Wewnętrzny zespół ekspertów zajmujących się tematyką energetyczną wspiera biegłych rewidentów przy realizacji tego typu projektów dla naszych Klientów. Usługi te są dedykowane głównie dla przedsiębiorców z branż energochłonnych.

Badanie planów przekształcenia, połączenia

Przeprowadzenie przekształcenia spółek wymaga opracowania planu przekształcenia, który, dla zwiększenia wiarygodności zawartych w nim informacji, jest obowiązkowo badany przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności.

Badanie sprawozdań finansowych

Celem, który Moore Polska stawia sobie w procesie badania jest zapewnienie naszym Klientom gwarancji rzetelności sporządzonego przez nas sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. Podczas całego badania wspieramy naszych Klientów pozostając z nimi w stałym kontakcie. Pomagamy udzielać prawidłowych odpowiedzi na nurtujące pytania i doradzamy przy rozwiązywaniu problemów w taki sposób, aby zabezpieczyć jednostkę przed grożącym ryzykiem podatkowym, prawnym i finansowym.

Przegląd ksiąg rachunkowych wraz z rozliczeniami podatkowymi

Celem usług atestacyjnych jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Usługi atestacyjne i doradcze wykonywane przez naszych biegłych rewidentów bazują na dobrym zrozumieniu potrzeb klienta oraz wypełnieniu postawionego przed nami zadania w czasie umożliwiającym klientowi szybkie rozwiązanie problemu.

Przeglądy sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, obejmujących okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzanych na inny moment niż dzień bilansowy. Pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości w systemie księgowości i luk w kontroli wewnętrznej oraz umożliwia ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wdrażanie standardów MSSF

Moore Polska wspiera spółki zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych z powyższymi standardami. Na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany MSSF i MSR i dzielimy się tą wiedzą.

Inne prace atestacyjne

Celem usług atestacyjnych jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Usługi atestacyjne i doradcze wykonywane przez naszych biegłych rewidentów bazują na dobrym zrozumieniu potrzeb klienta oraz wypełnieniu postawionego przed nami zadania w czasie umożliwiającym klientowi szybkie rozwiązanie problemu.

SPRAWOZDANIA Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MOORE POLSKA (wcześniej Morison Finansista i Moore Rewit)

Nasi eksperci

Poznań


Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500


Poznań


+48 601 796 009

Gdańsk


Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA


Gdańsk
Gdańsk


Lucyna Witek

Założyciel, Partner, Prokurent, Biegły Rewident nr 8038

Lucyna Witek

Założyciel, Partner, Prokurent, Biegły Rewident nr 8038


Gdańsk


+48 503 049 691

Gdańsk


Michał Ossowski

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA

Michał Ossowski

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA


Gdańsk


+48 503 049 692

Warszawa


Andrzej Niewiarowski

Dyrektor ds. Audytu, Prokurent, Biegły Rewident nr 11785

Andrzej Niewiarowski

Dyrektor ds. Audytu, Prokurent, Biegły Rewident nr 11785


Warszawa


+48 601 365 848

Bielsko – Biała

Katowice


Krzysztof Oczko

Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891

Krzysztof Oczko

Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891


Bielsko – Biała

Katowice


+48 502 260 988

Bielsko – Biała


Ewelina Talik-Sablik

Dyrektor ds. Audytu, Prokurent, Biegły Rewident nr 13878

Ewelina Talik-Sablik

Dyrektor ds. Audytu, Prokurent, Biegły Rewident nr 13878


Bielsko – Biała


+48 501 015 508

Bielsko – Biała


Sylwia Jacak-Duda

Ekspert Działu Audytu, Biegły Rewident nr 12420

Sylwia Jacak-Duda

Ekspert Działu Audytu, Biegły Rewident nr 12420


Bielsko – Biała


+48 693 225 192

Bielsko – Biała


Stanisław Ganczarski

Ekspert Działu Audytu, Biegły Rewident nr 9618

Stanisław Ganczarski

Ekspert Działu Audytu, Biegły Rewident nr 9618


Bielsko – Biała


+48 570 006 652

Brak wyników wyszukiwania

Nasze usługi

Księgowość

Usługi świadczone przez doświadczony zespół księgowych, biegłych rewidentów i doradców.

Audyt

Pomożemy Ci zrozumieć Twój biznes, identyfikujemy szanse i zagrożenia płynące z rynku i stanu finansów.

Corporate finance

Udzielamy praktycznych porad w zakresie pełnego zakresu usług corporate finance.

Kadry i płace

Wiedza specjalistów gwarantuje wsparcie kadrowo-płacowe zgodne z przepisami i najlepszymi praktykami.

Doradztwo podatkowe

Kompleksowa pomoc w obszarze zobowiązań podatkowych i publicznych.

Doradztwo prawne

Usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego.

Tax & Legal Alerts

Indywidualnie dopasowana, comiesięczna dawka informacji
z zakresu prawa i podatków.

Doradztwo strategiczne

Wsparcie w decyzjach finansowych i biznesowych, budowanie strategii działania i pomoc w jej wdrażaniu.

Prace sądowe i prokuratorskie

Wsparcie ekspertów w toku prowadzenia prac sądowych i prokuratorskich.

Due diligence i wyceny firm

Profesjonalne badania z zakresu due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Wirtualne biura

Wynajem adresów i kompleksowa obsługa administracyjna biura.
 

Szkolenia

Minimum teorii, maksimum praktyki. Organizacja i prowadzenie szkoleń na żywo oraz w formie webinariów.

Case study

Nasze rozwiązania na problemy klientów w zakresie audytu

Przedsiębiorca chcący zatrudnić polskiego pracownika, niemający siedziby na terytorium Polski może zostać płatnikiem składek ZUS pracownika lub obowiązek ten może przenieść na pracownika podpisując z nim odpowiednią umowę.
Klient będąc spółką akcyjną notowaną na GPW był zobowiązany zastosować pierwszy raz wycenę zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp. zgodnie z MSSF 16. Zostaliśmy poproszeni o dokonanie analizy zawartych umów pod kątem konieczności zastosowania wyceny wg MSSF 16.
klient zawarł umowę polegającą na dokonaniu sprzedaży udziałów wraz z zobowiązaniem do ich późniejszego odkupu w celu umorzenia; klient nie był pewien w jaki sposób należy zaprezentować i wycenić umowę oraz w jaki sposób opisać jej wpływ na sprawozdanie finansowe spółki
Klient zgłosił wątpliwość dotyczącą sposobu ujawnienia i wyceny skutków bardzo nietypowego sporu sądowego w swoim sprawozdaniu finansowym.
Ze względu na dużą ilość wewnętrznych dokumentów funkcjonujących w Spółce – pojawiła się potrzeba przeglądu i aktualizacji instrukcji / zasad / zarządzeń oraz weryfikacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
Sporządzanie sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych zgodnie z MSSF. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z MSSF. Sporządzanie wszystkich elementów wchodzących w skład raportu kwartalnego/półrocznego oraz rocznego dla Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez…
Zakres zlecenia obejmował przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego oraz bieżące konsultacje w okresie trwania umowy. Istotną kwestią, która miała miejsce w roku obrotowym podlegającym badaniu, była zmiana w trakcie roku obrotowego na stanowisku Głównego Księgowego. Spółka znajduje się w fazie wzrostu, co jest przyczyną występowania wielu nietypowych oraz istotnych operacji,…
Klient, w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury wymuszonego wykupu mniejszościowego pakietu akcji w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. „squeeze out”), zgłosił potrzebę sporządzenia niezależnej wyceny mniejszościowego pakietu akcji.
Klient otrzymał propozycję od zagranicznego inwestora, który zadeklarował chęć nabycia pakietu 100% udziałów Spółki, w celu dalszego rozwoju biznesu klienta. Potencjalny inwestor przedstawił swoje oczekiwania w zakresie informacji niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji nabycia przedmiotowego pakietu. Klient zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie memorandum informacyjnego dla inwestora oraz sporządzenie…
Realizowany projekt badawczy dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej, „customizowanej” linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. Jednym z kosztów projektu była prototypowa linia do produkcji drzwi technicznych. Wartość projektu 49 mln zł
Realizowany projekt badawczy dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej, „customizowanej” linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. Jednym z kosztów projektu była prototypowa linia do produkcji drzwi technicznych. Wartość projektu 49 mln zł
{literal} {/literal}