fbpx

STAŻYSTA W DZIALE USŁUG KSIĘGOWYCH

KARTA STANOWISKOWA

Moore Polska sp. z o.o., 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
Prezes Zarządu – Piotr Witek, Członkowie Zarządu – Lidia Skudławska, Katarzyna Wojewódka, Katarzyna Ochnicka
NIP: 5833420125, REGON: 388067740, KRS 0000879601 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS

STRUKTURA

Podległość bezpośrednia 

Młodszy Księgowy/Księgowy/Samodzielny Księgowy

 Podległość pośrednia 

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych, Dyrektor Działu Usług Księgowych i Dyrektor Zarządzający

Podwładni

Nie dotyczy. 

WSPÓŁPRACA

 zewnętrzna 

Nie dotyczy. 

wewnętrzna

a. z własnymi zespołem;
b. z pozostałymi menedżerami zespołów;
c. z pozostałymi osobami.

PROFIL

wykształcenie

uczeń szkoły średniej profilowej lub w trakcie studiów

profil

finanse i księgowość, prawo, administracja,  podatki, ekonomia i pokrewne

doświadczenie

Brak doświadczenia.

znajomość języka angielskiego

NIE

kompetencje zawodowe

·        Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

·        Analityczne podejście do pracy.

kompetencje osobiste

·        Samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych zadań (znajomość aktualnych przepisów i czytanie prasy zawodowej oraz interpretacji urzędowych).

·        Samokontrola i kontrola zgodnie z obowiązującymi procedurami.

prawo jazdy

NIE

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Współpraca z zespołem

·        Udział w ocenach okresowych w ramach systemu ocen pracowniczych.

·        Przekazywanie osobie kontrolującej (zgodnie z podziałem prac w zespole) problemów (merytorycznych oraz organizacyjnych) związanych z realizowaną usługą, konsultacje bieżących tematów.

Współpraca z Klientem

·        Współudział w obsłudze kontraktów w siedzibie Moore Polska

·        Rejestrowanie wykonywanych zadań dla Klientów - rejestracja czynności bieżących i dodatkowych, bieżąca analiza wykonywanych prac oraz przekazywanie informacji o pracach dodatkowo fakturowanych bezpośrednio do Menedżera Zespołu.

Dokumentacja

·        Współudział w odbiorze dokumentów od klienta oraz ich wstępna segregacja.

·        Bieżące archiwizowanie dokumentacji.

Księgi

Wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i zadań określonych umową.

Sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

Sprawozdania finansowe

Realizacja innych prac zleconych przez Zarząd Moore Polska (po konsultacji z Menedżerem Zespołu lub/i Dyrektorem Działu).

Szkolenia

Uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach wskazanych przez pracodawcę.

Okres sprawozdawczy

Nie dotyczy.

Pozostałe zadania

·        Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

·        Realizowanie usługi zgodne z umowami oraz przepisami

·        Zachowanie poufności w zakresie informacji o Klientach i realizowanych umowach.

·        Wykonywanie prac związanych z identyfikacją usługi (opisywanie segregatorów itp.).

·        Przekazywanie osobie kontrolującej (zgodnie z podziałem prac w zespole) problemów (merytorycznych oraz organizacyjnych) związanych z realizowaną usługą

Zadania organizacyjne – ogólne

·        Przestrzeganie instrukcji, procedur i ustaleń zawartych w Bazie Wiedzy, w tym w Regulaminie Pracy  czy Księdze Znaków. 

·        Stałe podwyższanie kwalifikacji zawodowych w zakresie powierzonych obowiązków (w tym bieżące śledzenie zmian w przepisach).

·        Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

·        Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

·        Efektywne wykorzystywanie czasu pracy.

·        Należyte przechowywanie dokumentów dotyczących wykonywanych przez siebie czynności

·        Dbanie o powierzone mienie i zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub kradzieżą.

·        Przestrzeganie zasad gospodarności, zapobieganie marnotrawstwu i nadużyciom oraz ujawnianie wszelkich wykrytych nieprawidłowości w tym zakresie

·        Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, także przepisów p. poż.

Zadania strategiczne

Nie dotyczy. 

{literal} {/literal}